Sjöfartsavgifterna kan sänkas med 400 miljoner

Sjöfartsavgifterna kan sänkas med 400 miljoner. Allt som krävs är politisk vilja! Skogsindustrierna, Sveriges Hamnar, Sveriges Industriförbund, Sveriges Redareförening, Sveriges Skeppsmäklareförening och Sveriges Transportindustriförbund har idag lämnat ett gemensamt yttrande till regeringen över Sjöfartsverkets rapport "Översyn av farledsavgifterna". Yttrandet är ett led i ett gemensamt arbete för att skapa en svensk samsyn i övergripande transportpolitiska frågor. Organisationerna framhåller att systemet för sjöfartsavgifter måste ändras så att sjöfartens infrastrukturavgifter blir konkurrensneutrala i förhållande till andra transportslag. Sjöfartsavgifterna skall vidare ansluta till principerna i EUs vitbok om rättvisa och effektiva trafikavgifter. Det innebär att användaren skall betala för de resurser som tas i anspråk, samt att samhällsekonomisk marginalkostnad används som beräkningsgrund. Maria Nygren, branschchef på Sveriges Hamnar, förklarar: - Detta skulle radikalt sänka sjöfartens kostnadsansvar. Enligt våra beräkningar handlar det om knappt 400 Mkr som bl. a avser isbrytning och insatser för skärgårds- och fritidstrafik, kostnader som staten bör svara för. Då skulle farledsavgifterna kunna sänkas från nuvarande genomsnitt 6,15 kr per ton gods till 1,84. Hon fortsätter: Lotsningskostnaderna - ca 240 Mkr - skulle i framtiden särdebiteras och inte som idag finansieras av farledsavgifterna till övervägande del. Dessutom tillkommer miljöavgifter som ger staten intäkter och reducerar kostnadsbördan. - Merparten av våra förslag - de som handlar om minskat kostnadsansvar - kan genomföras omgående. Allt som krävs är politisk vilja! Vad däremot gäller att "EU-anpassa" sjöfartsavgifterna, krävs ytterligare överväganden och beräkningar av effekterna av olika alternativ. Vi anser att en utredning med ett sådant uppdrag bör tillsättas snarast, avslutar Maria Nygren. Ytterligare upplysningar: Maria Nygren, Sveriges Hamnar, tel. 08-762 71 26 Lars Hallsten, Sveriges Industriförbund, tel. 08-783 8042 Håkan Gezelius, Sveriges Redareförening, tel. 031-62 95 27 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

Transportgruppen består av åtta arbetsgivarförbund inom transportsektorn; Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar samt Sveriges Transportindustriförbund. Ingår i Svenskt Näringsliv.

Dokument & länkar