Avkastning på 5,7 procent för första halvåret 2004

Avkastning på 5,7 procent för första halvåret 2004 Tredje AP-fondens förvaltning redovisar för första halvåret 2004 ett resultat på 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en avkastning på 5,7 procent. Marknadsvärdet på Tredje AP-fondens kapital uppgick vid halvårsskiftet till 151,9 miljarder kronor, en ökning inklusive inflöden på 9,4 miljarder kronor. Fondens valutarisk uppgick vid halvårsskiftet till 19,3 procent av totalportföljen, jämfört med 9,0 procent vid årets inledning. Ökningen är en följd av styrelsens beslut att öka andelen valutarisk i fondens referensportfölj. Bland de tillgångar i AP3s portfölj som uppvisar bäst avkastning under perioden märks svenska och japanska aktier, amerikanska företagsobligationer samt realränteobligationer. På aktiemarknaden har små- och medelstora bolag utvecklats starkast. Dessutom har fondens investeringar i onoterade aktier givit god avkastning genom utdelade reavinster. - Tack vare vår strategi med en bred mix av tillgångar har Tredje AP-fonden stått väl positionerad för att dra fördel av de rådande marknadstrenderna. Det känns bra att kunna redovisa en god tillväxt av pensionskapitalet, säger Sven Askenberger, tillförordnad VD. Under våren har fonden tagit flera nya steg mot en mer aktiv förvaltning och en ännu bredare portfölj, i syfte att öka avkastningen och förbättra riskspridningen. Bland annat har fonden infört nya externa förvaltningsmandat för amerikanska och europeiska småbolag, vilket innebär att antalet bolag som fonden investerar i ökar från 1 500 till uppemot 6 000. Fondens nya VD Kerstin Hessius tillträder den 1 september. Frågor kan ställas till: Sven Askenberger, tillförordnad VD, telefon: 08-555 17 168 eller Pernilla Klein, informationschef, telefon: 08-555 17 142, mobil: 0709-517242, e-post: pernilla.klein@ap3.se Under länken hittar du den digitala versionen av delårsrapporten 2004: http://www3.e-magin.se/show/ap3/paper.asp?pid=2351637643146 AP3 förvaltar 152 miljarder av svenska folkets pensionskapital. Vårt uppdrag från riksdagen är att skapa bästa möjliga avkastning till en låg risknivå. På www.ap3.se hittar du information om vårt uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20420/wkr0010.pdf Pressmeddelande

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar