Tredje AP-fonden presenterar beräkningar av konsekvenser för pensionssystemet av att begränsa AP-fondernas aktieplacerin

Tredje AP-fonden presenterar beräkningar av konsekvenser för pensionssystemet av att begränsa AP-fondernas aktieplaceringar till Sverige Tredje AP-fondens placeringsstrategi bygger på en studie av vilken tillgångsmix som skapar störst nytta för pensionssystemet. Totalt har fonden studerat 100 000 möjliga scenarier för pensionssystemet på 15-25 års sikt. Scenarierna bygger på olika antaganden för demografi, arbetskraftsdeltagande, tillväxt, inflation, börs- och ränteutveckling. Fondens studie visade att en väl diversifierad portfölj med 49 procent aktier, 37 procent räntebärande tillgångar, 7 procent fastigheter och 7 procent realränteobligationer är den tillgångsmix som ger det långsiktigt bästa utfallet för pensionssystemet. Vi sökte en portfölj som skulle ge ett bra utfall för pensionssystemet, räknat som ett genomsnitt för de olika scenarierna. Men vi ville också ha en portfölj som gav en balanserad utveckling över tiden och i olika demografiska scenarier, berättade Tredje AP-fondens VD Tomas Nicolin i ett inlägg på ett seminarium om AP-fondernas placeringsregler arrangerat av Pensionsforum på måndagen. Tredje AP-fondens studie undersökte också vad det skulle innebära för pensionssystemet om AP-fondernas aktieportföljer begränsades till svenska placeringar. Resultatet visade betydande negativa effekter i de scenarier där pensionssystemet hamnar i kris. I de fem procent av de 100 000 studerade scenarierna med sämst utfall för pensionssystemet, gav den portfölj där aktieplaceringarna begränsades till Sverige ett underskott i pensionssystemet på minst 50 miljarder kronor år 2024 (räknat som tillgångar minus skulder), vilket innebär att den så kallade "bromsen" aktiveras. Detta kan jämföras utfallet för portföljen med en tredjedel svenska aktier och resten utländska. Här får vi ett överskott i pensionssystemet på 150 miljarder kronor i krisscenariot, vid den så kallade 5% percentilgränsen. (Den observation där 5 procent av scenarierna uppvisar ett sämre utfall). En restriktion att enbart placera i svenska aktier skulle således i ett krisscenario innebära en försämring i pensionssystemets överskott på 200 miljarder kronor, enligt dessa beräkningar. Det motsvarar 130 000 kronor per pensionär. AP-fondernas möjligheter att placera utomlands skapar betydande fördelar för pensionssystemet. Dels genom att en regionalt väldiversifierad portfölj i sig skapar riskspridningsvinster, dels i förhållande till åtagandet i pensionssystemet där man minskar pensionernas beroende av svensk tillväxt och börsutveckling, avslutade Tomas Nicolin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00820/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00820/bit0001.pdf

Om oss

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Dokument & länkar