BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2000 Rörelseresultatet för kärnverksamheten ökade till 806 MSEK (495), med ökningar av rörelseresultatet för samtliga affärsområden Se sidan 3-5 Resultat efter finansnetto 1 141 MSEK (1 550) Resultat efter finansnetto (exkl jämförelsestörande poster) 981 MSEK (974) Se sidan 2 Vinst per aktie 7:30 (8:60) Vinst per aktie (exkl jämförelsestörande poster) 6:50 (6:35) Se sidan 2 Förvärv av Lairds fordonskomponentverksamhet (LAC) genomfört Se sidan 4 Normalisering av balansräkningen fortsätter genom nya återköpsprogram Extra stämma i januari 2001 godkände förslag om syntetiska återköp Se sidan 6 Förslag om utdelning på 3:75 (3:25) Beslut om ny utdelningspolicy - 30-50 % av nettoresultatet Se sidan 6 Koncernen Helår 2000 Nettoomsättning och resultat Helåret 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 654 MSEK (23 345). För jämförbara enheter steg nettoomsätt-ningen med 7 %. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 359 MSEK (1 551). Resultatförbättringar inom samtliga affärs-områden och den nyförvärvade AVS-verksamheten inom Affärsområde Automotive gav en resultatförbättring i kärnverksamheten med 312 MSEK, vilket väl uppvägde resultatnedgången till följd av under 1999 avyttrade enheter. Koncernens resultatandel före skatt i Trenorkoncernen (49 %) - Trelleborgs tidigare Handelsverksamhet - uppgick till 203 MSEK jämfört med ett rörelseresultat på 451 MSEK för hela verksamheten i fjol. Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet positivt under perioden med 367 MSEK (577) och avser främst vinst från Trenors avyttring av Starkki (106 MSEK) och överskottsmedel från SPP (272 MSEK). Koncernens finansnetto uppgick till -11 MSEK (- 1). Därtill kommer nedskrivning av preferensaktier i Boliden Ltd med totalt 207 MSEK till marknadsvärde per den 31/12 2000, varav sista kvartalet belastats med 107 MSEK (marknadsvärde per den 5 februari 2001 hade motsvarat en nedskrivning med totalt 144 MSEK). Resultatet efter finansnetto blev 1 141 MSEK (1 550) och exklusive jämförelsestörande poster 981 MSEK (974). Vinsten per aktie inklusive jämförelsestörande poster under perioden var 7:30 SEK (8:60) och exklusive jämförelsestörande poster var vinsten per aktie 6:50 SEK (6:35). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 14,5 (10,4) %. Balansräkning, kassaflöde och investeringar Helåret 2000 Koncernens sysselsatta kapital uppgick till 9 675 MSEK (5 265) vid periodens slut. Det vid årets slut förvärvade LAC ingår här med cirka 1 500 MSEK. Under året har egna aktier återköpts för sammanlagt 1 048 MSEK. De finansiella tillgångarna/skulderna uppgick till -1 720 (3 499) MSEK. I likvida medel ingår preferensaktier i Boliden med bokfört värde på 317 MSEK. Koncernens aktieinnehav i Trenor Holding är bokfört till 90 MSEK. Skuldsättningsgraden uppgick vid årets slut till 20 procent. Soliditeten var 50,9 % (66,4). Eget kapital per aktie (101 miljoner utestående) uppgick vid årets utgång till 84:60 (78:50) SEK. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 9,0 % (10,0). Koncernens operativa kassaflöde var 763 MSEK (1 077) och investeringarna 543 MSEK (811). Kärnverksamheten Helår 2000 Enligt den strategi som lades under första halvåret 1999 ska Trelleborgkoncernen koncentrera och expandera sin industriella verksamhet, som idag utgörs av de fyra affärsområdena Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems och Trelleborg Building Systems. Under hösten har denna strategi preciserats samtidigt som ett mål för tillväxt fastlagts. Tillväxten skall huvudsakligen sökas inom teknik- och marknadsområden med sitt ursprung i polymera material och med inriktning mot funktions- och systemlösningar. En betydande del av tillväxten kommer att vara förvärvsdriven och innebära integrationsarbete för att uppnå såväl värdeskapande synergier som Trelleborgs resultatmål. Som en balans mellan att ha en stark tillväxt och ett ansvarsfullt efterföljande integrationsarbete har det årliga genomsnittliga tillväxtmålet därför fastställts till 15-20 procent. Omsättningen för kärnverksamheten ökade under perioden till 12 898 MSEK (8 645), en ökning med 49 pro-cent. Rörelseresultatet för kärnverksamheten, inklusive koncerngemensamma kostnader, steg under perioden till 806 MSEK (495), en ökning med 63 procent. Kärnverksamheten har under de senaste fem åren ökat såväl omsättning som resultat med ca 30 procent i genomsnitt per år (se tabell sidan 13). För kärnverksamheten var avkastningen på sysselsatt kapital exklusive goodwillavskrivningar 12,7 % (11,1). Omstruktureringsprogram löper enligt plan med +37 MSEK i resultateffekt 2000 Under 1999 beslutades om ett omstruktureringsprogram för koncernens industriverksamhet som totalt belastade resultatet 1999 med 259 MSEK. Kvarstående aktiviteter inom beslutat program fortlöper enligt plan. Ett antal av de identifierade omstruktureringsprogrammen har slutförts under året. Hittills har projekten medfört personalminskningar med 210 personer. Återstående projektplaner kommer att resultera i ytterligare personalminskningar av 90 personer. Projekten beräknas ge en total resultatförbättring på 75 MSEK per år från år 2001, varav hälften, 37 MSEK, redan uppnåtts under år 2000. Trelleborg Automotive erövrade världsledande AVS-position genom förvärv Den antivibrations(AVS)-verksamhet som förvärvades från brittiska Invensys inkluderas i affärsområdets resultat från mars 2000. Affärsområdets nettoomsättning uppgick till 5 822 MSEK (2 008). Exklusive den nyförvärvade verksamheten ökade försäljningen med cirka 9 procent främst genom volymutvecklingen i Nordamerika och inom ljuddämpningsapplikationer. Den förvärvade AVS-verksamheten utvecklades i takt med förväntningarna. Rörelseresultatet för affärsområdet steg under perioden till 451 MSEK (211). Exklusive förvärv innebär detta en ökning med cirka 24 procent. Resultatet för året har påverkats positivt av en något förbättrad europamarknad och en stark försäljningsutveckling i USA. Under slutet av året försämrades dock den amerikanska marknaden väsentligt. Bilindustrin minskade produktionen för att kompensera lägre efterfrågan och för stora lager. I samband med Trelleborgs förvärv av Invensys AVS påbörjades en integrations- och omstrukturerings-process. Planerna för denna process har delats upp i tre delprojekt omfattande verksamheterna i Amerika, Europa respektive Industrial AVS, där Europa-delen är det avgjort största projektet. Affärsområdets USA-enheter är nu fullt integrerade och omfattar bl a en koncentration av administrativa tjänster och FoU till den amerikanska verksamhetens huvudkontor i South Haven, Michigan. En sammanslagen säljorganisation har etablerats i nya gemensamma lokaler i Detroit. Det europeiska integrationsprojektet inkluderar införandet av en övergripande integrerad organisation av samma typ som affärsområdet har i USA samt en koncentration av produktionen. Inköp, teknikutveckling, offertgivning och försäljning integreras och produktionen i Europa koncentreras och effektiviseras genom stängningarna av Peterborough- anläggningen i England och av den tyska Neumünster-anläggningen under 2001. Integrationen av Metalastik och Novibra, nu kallat Trelleborg Industrial AVS, fortskrider med en genomförd sammanslagning och koncentration av de båda marknadsorganisationerna. Ledningsfunktionen har också flyttats till huvudanläggningen i Leicester, England. Integrationsåtgärderna, för vilka det avsatts en strukturreserv om 500 MSEK, har endast marginellt påverkat affärsområdets rörelseresultat under 2000. Åtgärderna bedöms ge en resultateffekt under 2001 med drygt 50 MSEK, ytterligare cirka 100 MSEK under 2002 och som lägst ytterligare 25 MSEK under 2003. Sammantaget innebär detta en resultatpåverkan om lägst 175 MSEK från år 2003. Affärsområdet har startat upp ett elektroniskt inköpssystem. Systemet beräknas kunna minska antalet externa leverantörer och effektivisera inköpsprocessen. Trelleborg Automotive har under perioden erhållit ett antal strategiska order. En viktig order var ECAS-komponenter (Electronically Controlled Air Suspension), ett nytt intressant område: aktiv eller elektroniskt styrd dämpning, till en modell-serie för en av de större nordamerikanska fordonstillverkarna. Produktområdet laminat fortsätter sin starka tillväxt bl a med nya order hos fordonstillverkare i Asien och ett starkt intresse för ljuddämpningsmaterialet Durulam. Mot slutet av året förvärvade Trelleborg den engelska koncernen Laird Group Plc's fordonskomponent-verksamhet (Laird Automotive Component - LAC). LAC omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har drygt 3 000 anställda vid 16 tillverkningsenheter i Frankrike, Italien, England, Spanien, Turkiet, Tjeckien och USA. Genom förvärvet förstärker Trelleborg sin världsledande position inom vibrationskontroll till fordonsindustrin. Koncernen får också några nya positioner inom intressanta produktområden som flödessystem och ljuddämpning. Därtill förstärks koncernens utvecklingsresurser. Förvärvet väntas påverka koncernens vinst per aktie med cirka 1:00 SEK redan under 2001. Intäktssynergier från förvärvet väntas få genomslag inom 2-3 år. Trelleborg Wheel Systems produktlanseringar höjde försäljning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 3 024 MSEK, jämfört med 2 770 MSEK under 1999, en ökning med 9 %. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 200 MSEK (171), en förbättring med cirka 17 procent jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan har under året varit god inom de flesta segment i affärsområdet, vilket också avspeglas i en ökning av den totala omsättningen. Tillverkningen av traktorer har utvecklats väl under året, vilket medfört en god försäljning av däck till traktortillverkare. Däremot har eftermarknaden, framför allt i Europa, varit relativt svag. Trelleborg Agricultural Tires har under året lanserat ett nytt traktordäck TM 600 och förbereder lansering av TM 900, ett däck avsett för de största traktorerna på marknaden. Dessa två lanseringar innebär att Trelleborg Agricultural Tires nu kan erbjuda däck inom samtliga traktorsegment. Efterfrågan på skogsdäck har varit fortsatt hög. Efterfrågan på affärsområdets marknader för däck till materialhanteringsfordon har allmänt varit god. Marknadssatsningar på nya marknader i Asien, Australien och Sydamerika har givit positiva resultat. Nordamerikanska gaffeltrucktillverkare har under året haft en god efterfrågan, men en avmattning har märkts under det sista kvartalet. I samband med Trelleborgs leveransavtal med Mitsubishi CAT har ett leveranscentrum öppnats i Houston, Texas. Centrumet ökar Mitsubishis konkurrenskraft i form av en snabb montering av fälg och pneumatiska däck. Den europeiska marknaden för industridäck har återhämtat sig något. Konceptet kring affärsområdets treårskontrakt med Singapore hamn innebärande att Trelleborg är ensamleverantör av kompletta hjul, har spridit sig och ett flertal andra hamnar i Sydostasien har visat intresse. Affärsområdet har fortsatt fokus på växande marknader som Brasilien, Sydafrika och Sydostasien. De beslutade strukturprojekten löper enligt plan. Projekten omfattar strukturrationaliseringar inom den europeiska verksamheten, där två belgiska enheter stängs samt produktionen av lätta industridäck koncentrerats. Tillverkningen av fälgar har under året koncetrerats till Sävsjö. Trelleborg Engineered Systems kostnadsrationaliseringar ökade resultatet Nettoomsättningen för år 2000 ökade med 2 procent till 2 941 MSEK (2 874 ). Rörelseresultatet ökade med 41 procent till 140 MSEK (99) främst tack vare effekter från kostnadsrationaliseringar och omstruktureringar. Efterfrågan på industriförnödenheter har under året ökat successivt i Europa medan en avmattning märkts mot slutet av året i Nordamerika. Den skandinaviska verksamheten har under året utvecklats positivt - både resultat- och volymmässigt. Laminatverksamheten har utvecklats positivt i Europa. Efterfrågan till olje- och offshoreverksamheten har från en svag start successivt förbättrats under året. Den förbättrade efterfrågan och lansering av nya produkter har ökat order- och projektportföljen och skapat ett bättre kapacitetsutnyttjande. Personalneddragningar och omstruktureringar i verksamheten har därtill ökat resultatet. Inom ramen för koncernens strukturprogram har omfattande maskin- och produktomflyttningar från den svenska industrislangfabriken till den franska genomförts. Betydande kostnadsbesparingar har uppnåtts vid båda enheterna. Större order har under året erhållits på skyddsprodukter i Sydostasien samt för infrastrukturprodukter i Sydamerika och Asien. Trelleborg Building Systems marknadssatsningar & effektiviseringar höjde resultatet Nettoomsättningen ökade med 7 % till 1 471 MSEK (1 370) och rörelseresultatet ökade till 162 MSEK (142), en förbättring med 14 procent. Samtliga enheter inom Affärsområde Building Systems har under perioden utvecklats bättre jämfört med samma period 1999. Efterfrågan på vår viktigaste marknad, Tyskland, har varit svag, medan andra viktiga marknader som den svenska och finska har utvecklats mer positivt. Intressanta marknadsinbrytningar har gjorts i östra Europa, framför allt i Polen och Ungern och dessa börjar nu ge resultat. Affärsområdet har också gjort inbrytningar på andra geografiska marknader utanför Europa. Inom fönstermarknaden har efterfrågan svängt från träfönster mot aluminium- och PVC-fönster, till följd av en ökad ROT-verksamhet i Europa. Denna marknadsförändring gynnar Trelleborg något då man är stark inom det växande segmentet. En ökning av projektförfrågningar har skett beträffande gummiduk till takbeläggningar. Detta tillsammans med att det nya produktsystemet Elastoseal skördat framgångar har stärkt försäljningen och lönsamheten inom affärsenheten Rubber Membranes. Fortsatta effektivitetsförbättringar inom affärsområdets fabriksenheter har kompenserat de kraftigt ökande råvarupriserna och därmed bidragit till den positiva resultatutvecklingen. I januari 2001 tecknades ett principavtal med Rieber&Søn ASA om förvärv av de takrelaterade delarna inom danska Phønix Tag. Verksamheten omsätter cirka 450 MSEK och har 360 anställda. Förvärvet väntas ge positivt resultattillskott redan år 2001. Koncerngemensamma aktiviteter Överskottsmedel från SPP 272 MSEK har till största delen erhållits i början av 2001 Till koncernen allokerades SPP-medel uppgående till totalt 272 MSEK. Av dessa utbetalades under året 46 MSEK. Eftersom koncernen löst PRI-skulder som överstiger det totalt allokerade beloppet har större delen av resterande belopp erhållits under januari månad. Samtliga allokerade medel beräknas vara utbetalda till företaget under första kvartalet 2001. Trenor avyttrade Starkki Positiv resultatpåverkan med 106 MSEK Under året har Trenor Holding, där Trelleborg AB äger 49 procent, sålt byggmaterialkedjan Starkki Oy till Dansk Traelastkoncernen, vilket påverkat Trelleborgkoncernens resultat positivt med 106 MSEK. Avyttringen innebär att det långfristiga lån som lämnats till Trenor Holding i allt väsentligt amorterats. Utdelningsförslag Styrelsen föreslår 3:75 kr per aktie samt ny utdelningspolicy Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till aktieägarna utdelas en kontantutdelning på 3:75 kr per aktie. Utdelningspolicyn har samtidigt justerats till att utdelningen framöver långsiktigt ska uppgå till 30 - 50 procent av årets nettoresultat. Tidigare utdelningspolicy angav en tredejedel av nettoresultat som en långsiktig utdelningsnivå. Återköp av egna aktier Extrastämma godkände förslag om syntetiska återköp För att normalisera balansräkningen och nå målet gällande avkastningen på eget kapital krävs en annan finansiell struktur än dagens. Trelleborg AB har därför genomfört och planerar omfattande återköp av egna aktier. Vid den ordinarie bolagsstämman den 13 april 2000 fick Trelleborgs styrelse bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av utestående aktier. Dessa köp genomfördes och vid en extra bolagsstämma den 27 juni 2000 beslöts om en nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av de egna återköpta aktierna (11 734 152 aktier, motsvarande 10 procent av totala antalet aktier) samt om nedsättning av reservfonden med 775 000 000 kronor. Registrering av beslutet om nedsättning av aktiekapitalet erhölls i början av november. Vidare gav den extra stämman styrelsen bemyndigande att, sedan nedsättning av aktiekapitalet genomförts, återköpa ytterligare upp till 10 procent av utestående aktier fram till nästa ordinarie stämma samt rätt att besluta om avyttring av egna aktier i samband med förvärv. Det nya återköpsprogrammet inleddes mot slutet av år 2000 och per den 5 januari 2001 hade 7 042 600 egna aktier, motsvarande knappt sju procent av egna aktier, återköpts. Därtill fick styrelsen vid en extra stämma i början av 2001 bemyndigande att genomföra ett s.k. syntetiskt återköpsprogram omfattande maximalt 20 miljoner aktier. Konsekvenserna av ovan givna aktiviteter - finansiering av förvärv samt återköp av aktier - bedöms leda till en nettoskuldsättningsgrad under 2001 som ligger i linje med svensk verkstadsindustri i övrigt (för närvarande i genomsnitt 45 procent), samtidigt som ett betydande finansiellt utrymme kvarstår för kärnverksamhetens fortsatta kraftiga tillväxt. Koncernens långsiktiga mål för nettoskuldsättningsgraden är fortsatt 75-125 procent. Optionsprogram till ledande befattningshavare föreslås fortsätta 2001 Det är styrelsens avsikt att föreslå bolagsstämman att styrelsen får rätt att fortsätta det fleråriga köpop-tionsprogram till ledande befattningshavare som infördes förra året. Programmets omfattning och villkor som är i linje med föregående års program kommer att presenteras inför bolagsstämman den 26 april. Utsikter Resultattillskott från förvärv kompenserar svagare utveckling i Nordamerika Inom affärsområde Automotive fördelar sig verksamhetens omsättning på cirka nio miljarder med fem miljarder i Europa, en miljard i Asien och Latinamerika och tre miljarder i USA. I Europa förväntar vi oss en oförändrad marknad under 2001, medan vi tror på en god tillväxt i Asien och Latinamerika. Verksamheten i USA står inför en svagare efterfrågan 2001. År 2000 var ett starkt bilår med en total försäljning på cirka 17,4 miljoner fordon. De senaste prognoserna pekar på en mer normal försäljning på cirka 15,5 miljoner fordon under 2001. De större fordonstillverkarna i USA går emellertid in i 2001 med ett överlager. Det är rimligt att anta att en anpassning av lagersituationen kommer att pågå under första halvåret 2001 och möjligen delar av tredje kvartalet. Sammantaget beräknas den svagare efterfrågan samt lageranpassningarna i Nordamerika negativt påverka resultatet. Detta bör dock kompenseras av det resultattillskott som erhålls via förvärvet av LAC samt integrationseffekter i Europa. För koncernens övriga affärsområden förväntas en stabil utveckling trots en något lägre BNP-tillväxt, framför allt i USA. Vi följer extra noga konjunkturutvecklingen på våra viktigaste marknader och har en hög beredskap för att anpassa oss efter utvecklingen. Trelleborg den 6 februari 2001 Fredrik Arp Verkställande direktör Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s Ekonomi- och finansdirektör Jan Björck, tel: 0410-670 28, mobil: 0708-46 02 07, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69. Bokslutskommunikén och annan information om Trelleborgkoncernen, bl a intressenttidningen T-TIME, finns också tillgängligt på Internet under adress www.trelleborg.com. Delårsrapport för det första kvartalet 2001 lämnas den 26 april 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00760/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00760/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. www.trelleborg.com

Prenumerera

Dokument & länkar