B.O Intressenter AB har lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Trention AB

Mats Gabrielsson har idag, den 16 april 2018, via bolaget B.O Intressenter AB lämnat ett budpliktsbud på Trention AB (publ) i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm. B.O Intressenter AB erbjuder 59,20 kronor kontant för varje aktie i Trention AB. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 157 miljoner kronor.

Budgivaren avser offentliggöra en erbjudandehandling den 14 maj 2018 med en acceptperiod mellan den 15 maj 2018 – 12 juni 2018. Trention kommer att, via en extern rådgivare, inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) samt offentliggöra styrelsens (exkluderat representanter från budgivaren) uppfattning om erbjudandet senast två veckor innan acceptperiodens utgång.

Mer information om budpliktsbudet finns på bolagets hemsida, www.trention.se/sv/investerare/dokumentFör ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 18.30 CEST.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.