Bolagsstämma

Bolagsstämma Aktieägarna i OPCON AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 22 april 2003, kl. 16.00 i Ingenjörsvetenskaps-akademiens lokal (IVA) i Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 15.00. Registrering måste ha skett före kl. 16.00 för att aktieägare skall upptas i röstlängden. Deltagande Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall - dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 11 april. - dels anmäla sitt deltagande till bolagsstämman hos styrelsen under adress: Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål, per fax 0532-120 19, per telefon 0532-611 00 eller via e-mail: agren@opcon.se senast onsdagen den 16 april 2003, kl. 12.00. I anmälan anges namn, person- eller/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 11 april 2003. Detta innebär, att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Ombud Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Ärenden på stämman/förslag till dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Val av ordförande vid stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5) Godkännande av dagordning 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8) Verkställande direktörens anförande 9) Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalans- räkningen b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 10) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 11) Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter 12) Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13) Val av revisorer 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av aktiekapitalet, som för närvarande uppgår till 35.643.535 kronor, med högst 10.500.000 kronor genom nyemission av högst 2.100.000 aktier. De nya aktierna skall ha ett nominellt värde av 5 kronor per aktie. Bemyndigandet skall innefatta en rätt att besluta om avvikelse om aktieägares företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen. Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Patent- och Registreringsverket. Bemyndigandet avses utnyttjas för kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Opcons verksamhetsområden inkluderat företagsförvärv. Betalning skall kunna ske genom apport. 15) Övriga frågor 16) Stämmans avslutande Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår 2002. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden Arvode till styrelseordförande föreslås utgå med 100.000 kronor. Arvode till styrelseledamöter som ej uppbär lön från bolaget föreslås uppgå till70.000 kronor per ledamot. Arvode till revisorer för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma föreslås utgå enligt räkning. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse beräknas utkomma i mitten av april 2003. Den kan beställas via Opcon AB:s huvudkontor tel 0532-611 39 eller fax 0532-120 19. Den ska också finnas tillgänglig på Opcons hemsida www.opconab.com Åmål i mars 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20040930BIT22100/wkr0001.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar