Delårsrapport

Report this content

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2002 * Omsättningen under första halvåret uppgick till 154,3 mkr (157,5 mkr). Tillväxten under året exklusive omsättning föregående år från försålt bolag var 7 procent. * Resultatet efter minoritetens andel och skatt uppgick till -3,6 mkr (3,6 mkr). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,55 kr (0,56 kr). * Orderstocken ökade med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 163 mkr (152 mkr). * Ledande biltillverkare testar nu bränslecellsfordon i drift och kommersialiseringen av bränslecellsfordon kommer allt närmare. * En resultatförbättring för koncernen förväntas under andra halvåret. KONCERNEN Sammanfattning Omsättningen för perioden januari-juni uppgick till 154,3 mkr jämfört med 157,5 mkr för motsvarande period föregående år. I uppgiften för föregående år ingår omsättning från det försålda bolaget Transformator- Teknik i Åmål AB med 13,8 mkr. Justerad omsättning ger en tillväxt med 7 procent under första halvåret 2002. Rörelseresultatet uppgick till -4,1 mkr (6,7 mkr). Resultat efter minoritetens andel och skatt var -3,6 mkr (3,6 mkr), vilket motsvarade -0,55 kr (0,56 kr) per aktie. Det andra kvartalets omsättning uppgick till 76,0 mkr jämfört med 79,2 mkr för föregående år. I uppgift för föregående år ingår omsättning från det försålda bolaget Transformator-Teknik i Åmål AB med 6,8 mkr. Rörelseresultatet för andra kvartalet var -2,1 mkr (2,8 mkr). Resultat efter minoritetens andel och skatt för samma period var -2,2 mkr (1,5 mkr). Den negativa resultatutvecklingen jämfört med föregående år beror på extrakostnader i samband med volymökning av små tändsystem i SEM AB samt en ogynnsam produktmix. Försening av utvecklingsuppdrag för bränsleceller har också givit ett större genomslag av omkostnader än förväntat för rapportperioden. Koncernens kostnader för utveckling utgör en ökande andel i förhållande till omsättningen (5,5 procent), vilket medfört att resultatet påverkats negativt under första halvåret. Orderstocken uppgick vid periodens slut till 163 mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år med 7 procent. Den största förändringen hänförs till SEM AB, som fått ökade ordervolymer av tändsystem till småmotorer. En ökad orderingång, en förbättrad produktmix och ökade volymer samt lägre extrakostnader ger grunden för en återhämtning under andra halvåret och därmed ett förbättrat resultat. Finansiell ställning Koncernens likvida medel vid första halvårets slut uppgick till 12,8 mkr (16,9 mkr) och de räntebärande skulderna till 61,4 mkr (67,9 mkr). Soliditeten i koncernen var 46,7 procent (46,2 procent) per den 30 juni 2002. Bolagets aktier Antal aktier vid utgången av föregående år var: 6 483 546 Antal aktier vid utgången av perioden var: 6 483 546 Ordinarie bolagsstämma 2002 gav styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission av högst 2 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller längst fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För närvarande finns inget optionsprogram. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 11,0 mkr (13,4 mkr). I investeringar i maskiner och inventarier ingår anläggningstillgångar i det förvärvade bolaget Reac AB med 2,1 mkr. Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 2,3 mkr (2,1 mkr). Personal Antalet anställda vid det första halvårets slut uppgick till 323 (370). SEM AB Omsättningen för första halvåret uppgick till 90,0 mkr (86,1 mkr). Rörelseresultatet blev -2,6 mkr (7,1 mkr). SEM AB:s resultat för perioden har fortsatt påverkats negativt av produktionsomläggningen i samband med höjningen av kapaciteten för tillverkning av nya tändsystem till småmotorer. En ökad satsning på produktutveckling har belastat resultatet under perioden. SEM Drive AB Omsättningen för första halvåret uppgick till 32,7 mkr (30,4 mkr). Rörelseresultatet blev 4,7 mkr (1,6 mkr). Effektivitetsförbättringar i produktionen har bidragit positivt till bolagets resultat. För att stärka bolagets möjligheter att erhålla en bredare marknad för produkterna förvärvades bolaget Reac AB första januari 2002. Genom förvärvet tillförs produkter som ger SEM Drive AB ett komplett produktprogram inom sitt område. Satsningen har under perioden givit resultat genom erhållna order med ett sammanlagt beräknat värde av ca 40 mkr. Opcon Autorotor AB Omsättningen för första halvåret uppgick till 10,8 mkr (8,2 mkr). Rörelseresultatet blev -4,8 mkr (-2,6 mkr). Investeringar har gjorts i produktionen som innebär en ökning av kapaciteten för att klara volymökningar från eftermarknaden och bränslecellsindustrin. Även bolagets tekniska avdelningar har förstärkts. Bolaget har under perioden erhållit sin första order för serietillverkning av luftsystem till bränslecells-bussar som levereras till kunder i Europa under 2002-2003. Laminova Production AB Omsättningen för första halvåret uppgick till 10,4 mkr (11,1 mkr). Rörelseresultatet blev 0,9 mkr (2,5 mkr). Omsättningen har varit relativt stabil i jämförelse med föregående år. Produktområdet har dock under andra kvartalet påverkats av neddragningar från en av de större kunderna. Nedgången bedöms som temporär men kommer att påverka resultatet för året negativt. Opcon Inc USA Omsättningen för första halvåret uppgick till 16,4 mkr (15,6 mkr). Rörelseresultatet blev 1,8 mkr (1,8 mkr). Omsättningen utgör leverans av produkter till den amerikanska marknaden från Opcon-koncernens övriga bolag, än så länge nästan uteslutande från Laminova Production AB. En satsning har gjorts för att förstärka försäljningsorganisationen i syfte att bearbeta kunder inom Opcons samtliga affärsområden. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick för första halvåret till 11,6 mkr (10,0 mkr). Omsättningen är till övervägande del fakturering av koncerninterna administrativa tjänster samt lokalhyror. Moderbolagets resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -3,4 mkr (-2,4 mkr). De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 0,4 mkr (0,1 mkr). 2002 och framåt Målet för Opcon under 2002 är en förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt. För de leveransavtal som tecknats 2001 och 2002 är tillverkningsstart planerad under 2003. Förvärv av bolag med kompletterande teknik och produkter förväntas ske under året vilket ger koncernen ytterligare tillväxt. USAs nya energiprogram, vars syfte är att påskynda utvecklingen av bränsleceller som alternativ energikälla i stor skala för mobila och stationära applikationer och göra dem tillgängliga för konsumenterna, har gynnat bränslecellsindustrin och därmed indirekt Opcon. Intresset för bränsleceller har ökat dramatiskt de senaste månaderna och kommer att resultera i en fortsatt omsättningsökning för Opcon Autorotor AB. Opcon Inc. har etablerats och satsningen på samtliga affärsområdens produkter i USA ska ökas successivt. SEM AB Produktionen av små tändsystem ökar kraftigt under 2002 som en följd av tidigare tecknade leveransavtal. Avtalen ger full effekt 2003 och beräknas då ha gett en omsättningsökning på 50 miljoner kronor. Motorstyrsystemet SEM Direct förbereds för produktion 2003 med leveranser av förserier under 2002. Tändsystem till gasmotorer är en ny nisch för SEM AB. Av miljöskäl förväntas antalet gasdrivna motorer öka. Ett nyutvecklat tändsystem avsett för bland annat gasmotorer med den nya patenterade tändspolen förväntas nå framgång inom området. Tillverkningsstart är planerad under året. SEM Drive AB Betydelsefulla avtal om utveckling och tillverkning av nya produkter tecknades under 2001 och början av 2002 med väletablerade OEM-kunder och underleverantörer till fordonsindustrin. SEM Drive AB ges möjlighet att växa genom förvärvet av Reac AB. Omedelbart efter övertagandet skrevs den första viktiga OEM-ordern med tillverkningsstart under 2002. Under året startar tillverkning av ännu en ny produkt och ytterligare projekt är planerade att resultera i produktion 2004. Den patenterade produkten Linoid introduceras också på marknaden under året. SEM Drive AB förväntas få en fortsatt positiv resultatutveckling. Opcon Autorotor AB Förändringsarbetet att gå från ett utvecklingsbolag till ett tillverkande industriföretag fortsätter inom Opcon Autorotor AB där utvecklingsuppdragen nu kan leda till produktionskontrakt. De investeringar som gjordes i produktionen under 2001 har gett företaget en tillverkningskapacitet på 10 000 kompressorer per år. Den enskilt viktigaste händelsen är OEM-ordern under första kvartalet 2002. Ordern avser luftsystem till bränslecellsdrivna Mercedesbussar. Ordern är strategiskt viktig då den visar att bränslecellsutvecklingen nu går mot en kommersialisering och därmed kan ge avkastning på de för koncernen stora investeringarna i utveckling av produkter inom bränslecellsområdet. Utvecklingen inom området forceras också genom USAs nya energiprogram samtidigt som alla världens ledande biltillverkare nu har personbilar drivna av bränsleceller i tester. Opcon Autorotor AB ser under året en ökning av antalet utvecklingsuppdrag och förserieleveranser. Den amerikanska eftermarknaden har utvecklats väl och under året kommer Opcon Autorotor AB:s kompressorer att erbjudas för installation i ett flertal nya motorer i Chevrolet, Mazda och Toyota. Laminova Production AB Tillväxten under 2002 och 2003 bedöms bli marginell även om tillverkningsstart av produkter i större volymer sker i slutet av 2003 och beräknas få fullt genomslag 2004. Bolaget deltar i tre stora motorprojekt vars ordervärde är beräknat till mellan 400 och 700 miljoner kronor över en femårsperiod. Eftermarknaden för bolagets produkter utvecklas bra, bland annat genom den produktintegration som görs med Opcon Autorotor AB:s kompressorer och Laminovas intercooler för applikationer i bränslecells- och förbränningsmotorer. Opcon Inc. Det amerikanska dotterbolaget etablerades under 2001 i samband med köpet av Laminova-bolagen. Läget med de unika tekniker som finns inom Opcon- koncernen ger Opcon Inc. en lovande position för att expandera på den amerikanska marknaden. Företaget kommer successivt att hantera alla Opcons produkter på den amerikanska marknaden. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR20. Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande information Delårsrapport januari-september lämnas den 25 oktober. Bokslutskommuniké för 2002 lämnas den 20 februari 2003. Åmål den 22 augusti 2002 Opcon AB (publ) 556274-8623 Styrelsen Frågor kring delårsrapporten besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och VD Opcon AB, 0532-611 00, mb 070-625 81 21. Göran Falkenström, vice VD och ekonomidirektör Opcon AB, 0532-611 00, mb 070-330 05 02. Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2001 302 miljoner kronor inklusive Transformator- Teknik AB. Opconkoncernen består från första januari 2002 av SEM AB, SEM Drive AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 325 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Opcon AB (publ) Box 30 662 21 Åmål Tel: 0532-611 00, fax: 0532-128 63 e-post: info@opcon.se www.opconab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00700/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00700/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar