Delårsrapport

Report this content

Delårsrapport juli-september 2002 · Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 58,9 mkr (63,8 mkr). · Resultatet efter minoritetens andel och skatt för tredje kvartalet uppgick till -0,9 mkr. Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (-0,12 kr). · Orderstocken ökade med 12 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till 182 mkr. · Ett leveransavtal har tecknats med Cummins Inc. angående tändsystem till naturgasmotorer. · Licensavtal har tecknats gällande elmotorer till luftsystem avsedda för bränsleceller. · En riktad nyemission tillförde koncernen 20 mkr. · Ett positivt resultat förväntas för fjärde kvartalet. KONCERNEN Juli-september Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 58,9 mkr. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år och exkluderat för försålt bolag är ökningen 2 procent. Det största produktområdet tändsystem ökade sin omsättning med 16 procent. Resultatet efter minoritetens andel och skatt uppgick till -0,9 mkr vilket är en förbättring med 1,3 mkr jämfört med föregående kvartals resultat. Resultatförbättringen får i första hand tillskrivas tändsystemsverksamheten som visat en klar produktivitetsökning och gynnsammare kostnadsutveckling. Även produktområdet värmeväxlare kan redovisa en positiv resultatutveckling. Produktområdet luftsystem dras fortfarande med förseningar av leveranser på grund av störningar i produktionen vilket orsakat lägre omsättning och högre omkostnader än förväntat. En successiv förbättring förväntas under fjärde kvartalet. Under perioden har SEM AB tecknat ett leveransavtal med Cummins Inc. Avtalet avser leverans av tändspolar till Cummins totala program av naturgasmotorer. Genom ett licensavtal tecknat med AB Kompositprodukter har Opcon förvärvat den exklusiva rätten till en patenterad elmotor avsedd att användas i Opcons luftsystem för bränsleceller. Januari-september Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 213,3 mkr jämfört med 221,3 mkr för motsvarande period föregående år. I uppgiften för föregående år ingår omsättning från det försålda bolaget Transformator-Teknik i Åmål AB med 19,6 mkr. Justerad omsättning ger en tillväxt med 6 procent under perioden januari-september 2002. Rörelseresultatet uppgick till -4,6 mkr (6,2 mkr). Resultat efter minoritetens andel och skatt var -4,5 mkr (2,9 mkr), vilket motsvarade -0,63 kr (0,45 kr) per aktie. Finansiell ställning Koncernens likvida medel vid utgången av perioden var 33,7 mkr (12,9 mkr) och de räntebärande skulderna uppgick till 63,5 mkr (68,9 mkr). Soliditeten i koncernen var 51,3 procent (47,5 procent). Under september genomfördes en riktad nyemission som tillförde koncernen 20 mkr i nytt kapital. Bolagets aktier Antal aktier vid utgången av föregående år var: 6 483 546 Antal aktier vid utgången av perioden var: 7 128 707 Ordinarie bolagsstämma 2002 gav styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission av högst 2 100 000 aktier. Av bemyndigandet har nu 645 161 aktier nyemitterats. Resterande del av bemyndigandet omfattande 1 454 839 aktier gäller längst fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För närvarande finns inget optionsprogram. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under tredje kvartalet till 2,4 mkr (6,0 mkr). Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 1,7 mkr (0,3 mkr). Övriga immateriella anläggningstillgångar (licensrättighet) har aktiverats med 0,5 mkr (-). Under året har investeringar i maskiner och inventarier uppgått till 12,9 mkr (19,4 mkr), balanserade utgifter för forskning och utveckling var 4,0 mkr (2,4 mkr) samt licensrättighet 0,5 mkr (-). Personal Antalet anställda vid det tredje kvartalets slut uppgick till 315 (359). Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick under tredje kvartalet till 3,4 mkr (2,1 mkr). Omsättningen är till övervägande del fakturering av koncerninterna administrativa tjänster samt lokalhyror. Moderbolagets resultat efter finansiella poster för samma period var -1,4 mkr (-1,7 mkr). Omsättning och resultat efter finansiella poster för perioden januari till och med september var 15,0 mkr (12,1 mkr) respektive -4,8 mkr (-4,1 mkr) De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 19,5 mkr (0,1 mkr). 2002 och framåt Stigande fakturering och förbättrad produktivitet förväntas ge ett positivt resultat för det fjärde kvartalet. Nya energiprogram som prioriterar miljö och ett minskat oljeberoende har under året antagits inom EU och i USA. EU har nyligen aviserat en planerad satsning på bränsleceller på 2,12 miljarder euro som ska jämföras med 120 miljoner euro under de senaste tre åren. Dessa program öppnar nya marknader för system och produkter som kan bidra till minskade luftföroreningar. Denna trend gynnar Opcon och dess produkter vars strategi är att ligga långt framme i produktutvecklingen inom marknader som fordon, marin, motorcyklar, skotrar etc. Intresset för Opcons produkter har under året ökat väsentligt på ovan angivna marknader. · SEM AB:s nya tändsystem för miljövänliga gasmotorer har valts av Cummins Inc., vilken är världsledande inom denna industri. · Opcon Autorotor AB:s luftsystem för bränsleceller används idag av världens ledande fordons- och bränslecellsmotortillverkare. · Laminova AB:s värmeväxlare som intercooler testas nu i framtidens nya överladdade motorer med beräknad tillverkningsstart 2004. SEM AB har förbättrat sin tillverkning och haft framgång i sin affärsutveckling. Det bevisas bland annat genom det tecknade leveransavtalet och ytterligare avtal förväntas tecknas under året. SEM Drive AB:s affärsutveckling sker genom att befintliga produkter säljs till nya kunder vilket ger en snabb avkastning då ledig kapacitet utnyttjas. Opcon Autorotor AB har en ledande position vad gäller luftsystem till bränsleceller. Uppdrags- och produktvolymer kommer att öka de kommande eren. Laminova AB:s fordonskunder har senarelagt introduktionen av nya motorer vilket medför att tillväxten tar ny fart från och med 2004. Därefter prognostiseras en snabb tillväxt. Genom Opcon Inc. satsar koncernen på en av industrivärldens största marknader där Opcons produkter har potential att ta marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Sammanfattningsvis konstateras att de trender som ligger till grund för koncernens strategi nu på ett markant sätt har förstärkts och att Opcon planerar att nå tillväxtmålen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00360/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00360/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar