Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Opcon AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Utvecklingen under tredje kvartalet har varit positiv för omsättning, resultat, kassaflöde och orderstock: *Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 182,8 miljoner kronor (173,6 mkr). *Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,4 miljoner kronor (-5,8 mkr) (varav återförda medel från SPP utgjorde 5,7 mkr). *Fortsatt förbättrat kassaflöde. Under tredje kvartalet ökade likvida medel från 13,7 miljoner kronor till 21,2 miljoner. *Orderstocken ökade med 20 procent under året och var 147 miljoner kronor. *Orderingången på luftsystem till bränslecellsprojekt ökade kraftigt. Snabb tillväxt inom bränslecellsområdet ger framtida omsättnings- och resultattillväxt. *Positiv utveckling av omsättning, resultat och kassaflöde förväntas under sista kvartalet och under 2001. KONCERNEN Sammanfattning Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 182,8 miljoner kronor mot 173,6 miljoner kronor för samma tid föregående år. Resultatet för perioden blev 2,4 miljoner kronor (-5,8 mkr), vilket innebar en förbättring med 2,5 miljoner kronor exklusive inverkan av SPP jämfört med föregående år. I redovisat resultat för perioden ingår en resultatavräkning av återförda medel från SPP med 5,7 miljoner kronor. Tredje kvartalet har inneburit en markant resultat- och kassaförstärkning. Jämfört med tidigare kvartals negativa resultat under året på -2,9 miljoner kronor respektive -1,8 miljoner kronor är det tredje kvartalet på 1,3 miljoner kronor en positiv vändning. Likviditeten har stärkts under det senaste kvartalet. Likvida medel uppgick i slutet av september till 21,2 miljoner kronor mot 13,7 efter halvåret. Under tredje kvartalet har för koncernen viktiga avtal tecknats. Opcon ABs dotterbolag SEM AB har tecknat ett flerårsavtal med Husqvarna, ett bolag inom Electrolux-koncernen. Avtalet med Husqvarna är strategiskt viktigt eftersom det bidrar till att koncernen kan nå de uppsatta tillväxtmålen. Avtalet innebär att SEM AB ska leverera huvuddelen av Husqvarnas behov av små tändsystem till motorsågar. Inom bränslecellsområdet har ytterligare ett avtal tecknats, nämligen mellan Opcon Autorotor AB och Plug Power Inc i USA. Överenskommelsen innebär att order erhållits på utveckling av lufttillförselsystem till stationära bränsleceller. I anslutning till rapporten ger koncernchefen en mer detaljerad bild över framtiden för bränsleceller. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 21,2 miljoner kronor (17,5 mkr) och de räntebärande skulderna till 59,0 miljoner kronor (60,3 mkr). Kassaflödet har under det tredje kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Från den löpande verksamheten har under året tillförts 16,4 mkr (-6,1 mkr). Kassaflödet totalt, efter påverkan av investerings- och finansieringsverksamheterna, utgjorde 7,0 mkr mot -15,8 mkr för föregående år. Ett fortsatt positivt kassaflöde förväntas under sista kvartalet år 2000. Soliditeten i koncernen är 44,2 procent. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier uppgick under perioden till 9,5 miljoner kronor (16,3 mkr). Personal Antalet anställda vid tredje kvartalets utgång uppgick till 345 jämfört med 346 anställda vid samma tid förra året. SEM AB Omsättningen under perioden januari-september blev 107 miljoner kronor (111,5 mkr). Rörelseresultatet för perioden blev -0,1 miljoner kronor (7,6 mkr) exklusive påverkan av SPP-medel. Den lägre omsättningen och rörelseresultatet berodde på minskade leveranser under första halvåret av tändkassetter till Saabs V6-motor. Minskningen var förutsedd i början av året men kom att bestå under hela perioden. I jämförelse med föregående år har även leveranser till Saabs eftermarknad varit lägre vilket påverkat omsättning och resultat. Rörelseresultatet har påverkats av kostnader av engångskaraktär samtidigt som bolaget har ökat satsningen på utveckling. Under perioden har ett avtal med Husqvarna tecknats om att leverera huvuddelen av Husqvarnas behov av tändsystem till motorsågar. Avtalet löper under fyra år och är totalt värt cirka 100 miljoner kronor. Avtalet visar att SEM AB som svensk leverantör är konkurrenskraftig och det stärker bolagets möjligheter till ökade affärer med andra kunder inom produktområdet. Avtalet stärker också bolagets position som en av de främsta tillverkarna i världen när det gäller tändsystem till småmotorer som motorsågar och handredskap. SEM Drive AB SEM Drive AB ökade omsättningen med 17 procent under årets första nio månader samtidigt som orderingången ökade med 36 procent jämfört med samma tid förra året. Ökningen berodde bland annat på att industrikunderna har återkommit med nya order. Förändringar i produktmixen gav en bättre rörelsemarginal. Bolaget visade ett positivt rörelseresultat med 1,2 miljoner kronor (-2,5 mkr) exklusive påverkan av medel från SPP, vilket betyder en markant förbättring under innevarande år. Omsättningen uppgick till 42,0 miljoner kronor (36,0 mkr). Transformator-Teknik AB Omsättning och orderingång låg på samma nivå som föregående år men resultatet blev lägre på grund av pressade marginaler. Under september ökade orderingången med 22 procent och ligger enligt prognos för helåret 4 procent över förra året. Omsättningen i Transformator-Teknik AB blev för perioden januari-september 22,5 miljoner kronor (21,8 mkr). Bolagets rörelseresultat på 1,2 miljoner kronor (1,4 mkr) exklusive inverkan av SPP-medel påverkades negativt av kostnader av engångskaraktär samt en ökad prispress på några nyckelprodukter. Bolaget har fortsatt att öka sin verksamhet i Estland. Opcon Autorotor AB Orderingång och omsättning fortsatte att öka under andra kvartalet. Omsättningen blev 11,8 miljoner kronor (6,0 mkr) Bolaget har startat arbetet med de utvecklingsprojekt som drivs tillsammans med världsledande företag och ska mynna ut i nya motorkoncept för förbrännings- och bränslecellsmotorer. Utvecklingsinsatserna världen över för bränslecellen som drivkälla för fordon bara ökar. Under perioden tecknade Opcon Autorotor AB ett flerårigt leveransavtal med en amerikansk distributör av kompressorer. Avtalet betyder att företaget säkrat ytterligare volym för de kommande fem åren och att den amerikanska marknaden ger en fortsatt tillväxt. Rörelseresultatet har jämfört med föregående år fortsatt att förbättras och uppgick efter nio månader till -0,7 miljoner kronor (-6,1 mkr) exklusive påverkan av medel från SPP. Resultatet för perioden innehåller en engångspost på 1,5 miljoner kronor som erhållits vid tecknande av utvecklingsavtal, vilket redovisades under första kvartalet 2000. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret till -1,8 miljoner kronor (-3,5 mkr). KOMMENTARER KRING 2000 och 2001 En fortsatt positiv resultatutveckling förväntas under fjärde kvartalet 2000 och under 2001. Tillväxt kommer att ske organiskt med de unika teknologier som finns inom koncernen samt genom redan tecknade leveransavtal. Vidare förväntas tillväxt också ske genom planerade förvärv. Den ökade betydelsen av USA-marknaden och då särskilt för SEM AB och Opcon Autorotor AB gör det nödvändigt med en framtida tillverknings- och försäljningsorganisation i USA. En sådan organisation planeras att etableras i samarbete med ett inhemskt företag. SEM ABs fyraåriga leveransavtal med Husqvarna kommer att leda till ett betydande volymtillskott från 2001 och framåt. Under innevarande år kommer investeringar i ny produktionsutrustning att påbörjas. Ordern innebär också att ett 25-tal personer ska nyanställas. Nya digitala tändsystem har presenterats och rönt stort intresse bland europeiska motorcykeltillverkare. Bolaget har också säkrat prototyporder från betydande motortillverkare i USA och Europa. Saab planerar att bygga fler V6-motorer vilket leder till ett ökat behov av tändkassetter. SEM AB fortsätter satsningen på jonkänningstekniken genom att integrera den i produktutvecklingen av nya motorkontrollsystem för framtidens mer miljövänliga förbränningsmotorer. SEM Drive AB visar en kraftig ökning av omsättning och orderingång under året. Orderingången ligger för närvarande 36 procent över föregående år varför en tillväxt för året blir cirka 17 procent. Med en fortsatt volymökning under året kommer bolaget att kunna visa ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med föregående år. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta under 2001. Transformator-Teknik AB följer lagda planer och når inte föregående års resultat men kommer att redovisa en för branschen god lönsamhet. En fortsatt satsning på produktion i Estland ger bolaget möjlighet att ta marknadsandelar och behålla kunder med bevarad marginal. Ett kompletterande företagsförvärv kommer sannolikt att göras under året. Det märks en ökad prispress på bolagets produkter på den svenska marknaden. Opcon Autorotor AB har en unik position i den nya tillväxtmarknaden - bränsleceller för mobila applikationer. Bolaget har under perioden också tagit sin första order på luftförsörjningssystem till stationära bränsleceller. Bolagets orderportfölj är den största någonsin och alltfler kunder vänder sig till Opcon Autorotor AB när det gäller luftförsörjningssystem till bränslecells- och förbränningsmotorer. Orderingången innebär ökade leveranser av luftförsörjningssystem till bränslecells- och förbränningsmotorer under 2001. På grund av den snabba tillväxten inom bränslecellsmotorer har bolaget nu en position där avkastning på gjorda investeringar kan ske snabbt och långsiktigt bli hög. Under året har fyra viktiga avtal tecknats. Avtalen betyder ett högt utnyttjande av befintliga resurser och därmed ett väsentligt bättre resultat för Opcon Autorotor AB under året jämfört med föregående år. Kommande information * Bokslutskommuniké för 2000 lämnas den 22 februari 2001. * Årsredovisning 2000, april 2001 * Ordinarie bolagsstämma äger rum den 26 april 2001 i Stockholm. Koncernen Resultaträkningar Jan- Jan-Senast Helår (Tkr) Sept Sept e 2000 1999 12 mån 1999 Nettoomsättning 182 173 247 238 774 665 890 751 Rörelseresultat 4 062 -4 263 2 349 -5 976 Finansiella poster -1 587 -1 544 -2 052 -2 009 Resultat efter 2 475 - 5 297 -7 985 finansiella poster 807 Skatt - - - - Minoritetsandelar -101 -263 164 2 Periodens resultat 2 374 -6 070 461 -7 983 Balansräkningar (Tkr) 000930 990930 991231 Anläggningstillgångar 74 570 79 711 82 348 Omsättningstillgångar 93 150 90 268 89 937 Likvida medel 21 247 17 530 14 274 Summa tillgångar 188 187 186 967 509 559 Eget kapital 82 815 82 354 80 441 Minoritetsintresse 709 873 607 Räntebärande avsättn. 59 005 60 325 59 027 o. skulder Långfristiga icke 655 656 655 ränteb.skulder Kortfristiga icke 45 783 43 301 45 829 ränteb.skulder Summa skulder och 188 187 186 eget kapital 967 509 559 Nyckeltal Jan- Jan-Senast Helår Sept Sept e 2000 1999 12 mån 1999 Rörelsemarginal, % 2,2 -2,5 0,9 -2,5 Avkastning på op. - - 0,6 -5,1 kapital, % Avkastning på eget - - -1,0 -12,4 kapital, % Resultat per aktie, 0,38 -0,97 0,07 -1,28 kr Eget kapital per 13,27 13,19 13,27 12,89 aktie, kr Soliditet, % 44,2 44,4 44,2 43,4 Antal aktier, 6 242 6 242 6 242 6 242 tusental Kassaflödesanalys Jan- Jan-Senast Helår (Tkr) Sept Sept e 2000 1999 12 mån 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 373 -6 126 22 744 245 Kassaflöde från investerings- verksamheten -9 480 -16 -18 -25 313 749 582 Kassaflöde från finansierings- verksamheten 80 6 658 -278 6 300 Kassaflöde totalt 6 973 -15 3 717 -19 781 037 Resultaträkningar Jan- Apr- Jul- Jan- Apr- Juli Okt- (Tkr) Mars Juni Sept Mars Juni - Dec (Kvartalsvisa 2000 2000 2000 1999 1999 Sept 1999 värden) 1999 Nettoomsättning 59 64 58 57 67 48 65 574 785 415 440 946 249 116 Rörelseresultat -2 4 1 -2 -1 228 -1 403 624 841 748 743 713 Finansiella poster -540 -585 -462 -805 -574 -165 -465 Resultat efter -2 4 1 -3 -2 63 -2 finansiella poster 943 039 379 553 317 178 Skatt 0 0 0 0 0 0 0 Minoritetsandelar 88 -118 -71 -94 -95 -74 265 Kvartalets resultat -2 3 1 -3 -2 -11 -1 855 921 308 647 412 913 Balansräkningar 0003 0006 0009 9903 9906 9909 9912 31 30 30 31 30 30 31 Anläggningstillgånga 79 76 74 80 80 79 82 r 606 489 570 593 437 711 348 Omsättningstillgånga 93 96 93 93 95 90 89 r 923 000 150 660 727 268 937 Likvida medel 10 13 21 22 19 17 14 384 677 247 894 973 530 274 Summa tillgångar 183 186 188 197 196 187 186 913 166 967 147 137 509 559 Eget kapital 77 81 82 84 82 82 80 586 507 815 777 365 354 441 Minoritetsintresse 520 638 709 703 799 873 607 Räntebärande 57 56 59 54 59 60 59 avsättningar o. 885 576 005 410 942 325 027 skulder Långfristiga ej 655 655 655 656 656 656 655 räntebärande skulder Kortfristiga ej 47 46 45 56 52 43 45 räntebärande skulder 267 790 783 601 375 301 829 Summa skulder o. 183 186 188 197 196 187 186 eget kapital 913 166 967 147 137 509 559 Nyckeltal Rörelsemarginal -4,0 7,1 3,2 -4,8 -2,6 0,5 -2,6 Soliditet 42,5 44,1 44,2 43,4 42,4 44,4 43,4 Antal aktier , 6 6 6242 6 6 6 6 tusental 242 242 242 242 242 242 Åmål den 31 oktober 2000 Opcon AB (publ) 556274-8623 Styrelsen Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor kring delårsrapporten besvaras av Sven G Oskarsson, koncernchef och VD Opcon AB, tel 0532-611 30, Göran Falkenström, vice VD och ekonomidirektör Opcon AB, tel 0532-611 22, Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. I koncernen ingår SEM AB, SEM Drive AB och Transformator-Teknik AB med tillverkning i Åmål samt Opcon Autorotor AB i Nacka utanför Stockholm. Koncernens produkter finns inom områdena tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och transformatorer. Kunderna finns främst inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon-gruppen har cirka 345 anställda. Koncernen har sitt säte i Åmål och Opcon AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Opcon AB Box 30 662 21 Åmål Tel: 0532-611 00, fax 0532-120 19 www.opconab.com Opcon i en renare värld för människa och maskin I samhället ökar efterfrågan på kolväten för transporter, uppvärmning och elproduktion vilket innebär en stor påverkan på vår miljö. Samtidigt har världens nationer i olika konventioner enats om att bland annat koldioxidhalten i luften måste sänkas. En ekvation som ser omöjlig ut vid en första anblick. Men ett sätt att lösa framtidens energiproduktion med minsta möjliga miljöpåverkan kan vara bränslecellstekniken. Det ansågs under Fuel Cells Week i London i oktober i år. Bränslecellen uppfanns redan på 1830-talet av William Grove men kom inte till användning förrän på 1900-talet när USA började använda sig av tekniken i sina rymdprogram. Bränslecellen försåg bland annat rymdkapseln Apollo med elektricitet. Vinsten med processen i en bränslecell är att den genererar användbar energi och vatten - inget annat. Inga partiklar, inga utsläpp i form av svaveldioxid, koldioxid eller koloxid. Däremot har den dubbel verkningsgrad och är tystgående. I världen idag finns en växande oro och en allt större medvetenhet om de miljöproblem som dagens energisystem skapar. Speciellt finns det lokala miljöer som snabbt måste åtgärdas om inte människors hälsa ska riskeras. Det handlar om storstäder som Los Angeles, Mexico City, Bangkok och Sao Paulo. Enbart i Sao Paulo finns det 70 000 stadsbussar. Av dem byts 25 procent ut årligen. Ingen tvekar om att strängare lagar och förordningar kommer för att minska utsläppen och dessa får återverkningar för tillverkarna av transportmedel och vilka system som får användas. Det medför att bränslecellen inom en snar framtid kan ta en ökande andel av marknaden inom transportområdet men också för produktion av kommersiell och industriell energi. Det finns olika uppfattningar om hur lång tid det tar att introducera en ny teknik som kräver uppbyggnad av en ny infrastruktur för bränsledistribution. Men tillgängliga prognoser pekar även i de mest konservativa bedömningarna på en aggressiv tillväxt av marknaderna inom samtliga ovan nämnda områden. Ballard, en av de största bränslecellsutvecklarna, bedömer att enbart marknaden för bränslecellssystem till fordon är värd omkring 18 miljarder dollar per år 2015. Andra bedömare hävdar att marknaden för system för kommersiella applikationer är värd 15 miljarder dollar per år om tio år. Samtidigt spår oljebolagen att antalet industrianläggningar kommer att fördubblas vilket också medför ett ökad energibehov. Fordon för kollektivtrafik och användning i offentlig förvaltning kan tankas centralt och kommer lätt att kunna konverteras till bränslecellsdrift. I USA säljs årligen mer än en miljon bilar till statliga myndigheter etc. Den bilflottan kommer att utnyttja bränslecellen först och ger snabbt tillräckligt antal fordon i trafik för att utbyggnaden av påfyllningsdepåer skall ske. Därefter växer marknaden och man får den storvolymseffekt som krävs för att få ned kostnaden för den bränslecellsdrivna bilen. Det kan sägas att DaimlerChrysler i sin senaste generation av Necarbilen närmar sig de kostnadsmål som satts för högvolymproduktion. Debatten om bränslecellen har kommit att fokuseras på transportmedel på grund av dess påverkan på miljön och dess stora volym men generellt kan konstateras att bränslecellen också kommer att användas i konsumentprodukter och industriella anläggningar från mindre än 1 watt till megawatt. Tekniken begränsas inte av energi eller effektuttag. Ett område som flera bränslecellsföretag nu satsar på är energiproduktion för villor. Tanken är att bränslecellen förser villan med el, värme och kyla och det kommer att vara villaägarens beslut om han vill vara ansluten till elnätet eller inte. I USA och flera europeiska länder med allmän tillgång av naturgas är detta en stor marknad som kommer att växa snabbt. Amerikanska och tyska bolag planerar att lansera bränslecellsanläggningar för villor redan 2002 -2003. Bränslecellen är en mycket attraktiv energigenerator som drivs med vätgas vilken kan framställas av vatten som finns tillgängligt i stora delar i världen. Lägger man dessutom till dess miljövänlighet kommer kostnaden för samhället att drastiskt sänkas vid användning av bränsleceller jämfört med dagens förbränning av kolväten. Vad tror den finansiella marknaden om bränsleceller? Mottot nu är: Efter informationsteknologi (IT) kommer energiteknologi (ET)! Den som investerade i enbart ET-relaterade aktier under september 1999 har fått en avkastning på 110 procent till oktober 2000 enligt Impax Capital Corporation Ltd i London. Den finansiella marknaden talar i ökad utsträckning om vätgassamhället och dess fördelar. Man inser att bränslecellen kommer att spela en stor roll i det nya energisamhället men att det finns en tröghet i att bygga en ny infrastruktur för bränsleförsörjning och att nå de kostnadsmål som biltillverkarna satt upp. Fördelen med bränslecellen är att de företag som satsar på teknik och/eller produkter som kommer till framtida användning får se en väsentlig tillväxt i volym, lönsamhet och värdering. Opcon har unika luftförsörjningssystem (kompressor/expander) som hjälper bränslecellen att nå hög verkningsgrad i såväl stationära som mobila applikationer vilket ger möjlighet att utnyttja hela processen (el, värme och kyla) till effektiv energiregenerering. Åmål i oktober 2000 Sven G. Oskarsson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00730/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar