Delårsrapport januari - mars 2017

ÖKADE INTÄKTER & GOD LÖNSAMHET

Första kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,9 (2,1) mkr
 • Resultat före avsättning till kreditreserv uppgick till 3,9 (-1,2) mkr*
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,3 (-1,2) mkr
 • Resultatet före  skatt uppgick till 2,5 (-1,2) mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 (-1,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,65 (-0,31) kr

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Förtida tillämpning av IFRS 9 avseende avsättning till kreditreserv vilket påverkar resultatet om -1,5 mkr.*
 • Fem nya kreditavtal tecknades
 • Tre garantiavtal tecknades avseende nyemissioner
 • Genomsnittligt engarerat kapital uppgick till 96,0 procent
 • Trention offentliggjorde bolagsbeskrivning med anledning av förändrad verksamhet
 • Nasdaq hävde observationsnoteringen av bolagets aktie

* I resultaträkningen har en förtida tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument införts vilket avser avsättningar för befarade kreditförluster. Trention, liksom andra kreditgivande bolag, måste göra en avvägd avsättning (reservation) för befarade kreditförluster. Per den 31 mars 2017 har Trention ej erfarit några kreditförluster eller uteblivna räntebetalningar.

Citat från VD, William Heigard

” Första kvartalet 2017 utvecklades väl för Trention och intäkterna ökade med 62 procent jämfört med föregående kvartal. Trention har en god pipeline för nya affärer inom såväl kreditverksamheten som investeringsverksamheten. Den nya verksamheten är i full gång med en organisation och strategi som är optimerad för den versamhet vi nu bedriver. 2017 har fått en god start med affärer genomförda inom samtliga verksamhetsben och jag är övertygad om att resten av året blir händelserikt.”


För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD  i Trention, Tel +46 8 466 45 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08.30.

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.