Mats Gabrielsson passerar gränsvärdet 30% av aktierna i Trention AB

Report this content

Trention AB har idag blivit informerade om att bolagets huvudägare, Mats Gabrielsson, genom sitt helägda bolag B.O. Intressenter AB förvärvat 2 490 aktier till kursen 59,18 kronor per aktie. Mats Gabrielssons ägande (privat och bolag) i Trention AB efter det senaste förvärvet uppgår därmed till 30,03 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

B.O Intressenter AB måste inom fyra veckor, återkomma med ett budpliktsbud enligt Takeover-reglerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl. 17.40 CET.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se