Opcons bolagsstämma

Pressmeddelande från Opcons bolagsstämma 22 april 2003 I sitt tal till aktieägarna vid Opcons bolagsstämma under torsdagen sa Opcons koncernchef Sven G. Oskarsson att 2002 blev ett svårt år för koncernen. Resultatet påverkades negativt av främst produktionsrelaterade problem. Rörelseresultatet för koncernen stannade på -15,8 miljoner kronor. Men trots förlusten och stora utvecklingssatsningar kunde Opcon behålla kassan. Under året tillfördes koncernen också 20 mkr i samband med en nyemission. - Vi ser nu en kommande tillväxt genom order som redan är tagna och som får fullt genomslag 2004, sa Sven G. Oskarsson. Hela sex nya produkter sätts i produktion under innevarande år och som efter inkörning ger framtida tillväxt. De nya produkterna beräknas enligt de order som finns idag ge mer än 50 miljoner kronor i ny omsättning från och med 2004. Sven G. Oskarsson menade också att den ökade fokuseringen världen över på nya energisystem och då speciellt bränsleceller ger Opcon en god position för fortsatt utveckling och tillväxt. Enbart i USA satsas 1,7 miljarder US-dollar på att påskynda kommersialiseringen av bränsleceller som drivkälla för fordon istället för den traditionella förbränningsmotorn. Inom EU satsas 2,2 miljarder euro på utveckling av nya energisystem och där utveckling av bränsleceller ingår. Vid bolagsstämman fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2002. Omsättningen för 2002 uppgick till närmare 283 miljoner kronor (302 mkr) och resultatet efter finansiella poster blev -18,4 miljoner kronor (2,6 mkr). Stämman beslöt att ge ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktör. Det beslöts också att någon aktieutdelning inte ska göras. Vid stämman valdes Hans Golteus, Mats Lindgren och Björn Olsson till nya ledamöter av Opcons styrelse medan Bengt Johnson och Sven G Oskarsson omvaldes som styrelseledamöter. Som ordinarie arbetstagarrepresentanter hade anmälts Ulrika Ahlqvist och Bengt Magnusson. Styrelsen bemyndigades att göra en nyemission för att utöka aktiekapitalet med högst 10,5 miljoner kronor. Bemyndigandet omfattar även rätten att besluta om avvikelse om aktieägares företrädesrätt enligt aktiebolagslagen. Syftet med en nyemission är att göra det möjligt att göra kompletterande företagsförvärv och en fortsatt utveckling av koncernens verksamhet och produkter. Eventuella frågor besvaras av: Sven G. Oskarsson, koncernchef Opcon, mb 070-625 81 21. Göran Falkenström, vice vd och ekonomidirektör Opcon, mb 070-330 05 02. Lena Karlsson, informationschef Opcon, mb 070-326 74 03. Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor. Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 309 anställda i Åmål, Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT01290/wkr0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar