Opcons dotterbolag SEM flyttar successivt tillverkningen av tändsystem för småmotorer till Kina.

Opcons dotterbolag SEM flyttar successivt tillverkningen av tändsystem för småmotorer till Kina. Styrelsen för Opcon AB har beslutat påbörja en etablering av tillverkning av tändsystem för småmotorer till Kina. Produktområdet omsätter idag cirka 60 miljoner kronor per år. SEM AB, med säte i Åmål, har tillverkat tändsystem avsedda för motorer i till exempel bilar, motorcyklar, båtar och olika handredskap som motorsågar i närmare 90 år och är idag ett av de tekniskt ledande företagen i världen inom sitt område. Produktgruppen tändsystem för småmotorer har under senare år redovisat betydande förluster på grund av ökad konkurrens från konkurrenter med produktion i lågkostnadsland. Konkurrenterna säljer sina produkter i US- dollar varför dollarkursens utveckling ytterligare försämrat konkurrenssituationen för SEM AB och dess möjlighet till framtida lönsamhet. Världsmarknaden för små tändsystem uppskattas till ca 50 miljoner system per år. För att komma tillrätta med lönsamhetsproblemen inom produktområdet har Opcons styrelse undersökt olika alternativ till åtgärder som försäljning av produktgruppen, avveckling eller en successiv flyttning till lågkostnadsland. SEM:s styrelse hade i sin analys rekommenderat en flytt av verksamheten till Kina, en åtgärd som också är förankrad hos SEM:s huvudkunder. Den kalkylerade kostnadsreduktionen vid nuvarande omsättning är ca 20 miljoner kronor. Flytten förväntas vara fullt genomförd vid utgången av 2005. Styrelsen i Opcon har också valt att följa rekommendationen utifrån insikten att Kina inte enbart är ett lågkostnadsland för produktion utan också kan komma att bli den största marknaden för bolagets produkter. Åtgärden ligger också i linje med den strategi Opcon tidigare lagt fast för att nå målen om en ökad tillväxt och höjd avkastning. - Samtidigt som tillverkningen successivt flyttas planeras nyproduktion av tändsystem till miljövänliga gasmotorer samt en tillväxt i SEM:s systerbolag REAC AB med tillverkning i Åmål, vilket kommer att begränsa inverkan på sysselsättningen, säger Svein Valheim, vd för SEM AB och REAC AB. Genom en etablering i Kina blir tillverkningskostnaden betydligt lägre vilket betyder att SEM kan öka sin konkurrenskraft. SEM kan också snabbt ta marknadsandelar då bolaget har färdiga system till nya och gamla kunder men där tillverkningskostnaden varit för hög för att nå erforderlig marginal. - Detta är en väsentligt motiv om man inser att den potentiella marknaden är cirka 50 miljoner system och SEM för närvarande tillverkar cirka en miljon tändsystem per år. En satsning på marknadsföring till nya kunder startar omedelbart, säger Svein Valheim. SEM är Opcons största dotterbolag och beräknas i år omsätta ca 140 miljoner kronor. SEM har idag cirka 160 anställda varav ett 60-tal arbetar med produktion av små tändsystem. ........................................................................ ............................................. Mot bakgrund av ovanstående information inbjuds till en presskonferens fredagen den 24 oktober kl 13.00 i Opcon-huset, Magnetgatan 1, Åmål. Frågor i anslutning till inbjudan besvaras av: Lena Karlsson, informationschef Opcon, tel 0532-611 34, mb 070-326 74 03. ........................................................................ .............................................. Opcons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra system och produkter som medverkar till att generera ren och miljövänlig kraft. Opcon AB omsatte under 2002 283 miljoner kronor. Opconkoncernen består av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 280 anställda i Åmål, Nacka, Eskilstuna, Sollentuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunder återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin. Opcon AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas.

Prenumerera

Dokument & länkar