Trention publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

Trentions årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.trention.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00
william.heigard@trention.se 

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 14.30 CET.

Om Trention
Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se