Ej förlängd amorteringsfrihet för dotterbolaget Woxna Graphite AB

* Ej förlängd amorteringsfrihet för Tricorona Minerals dotterbolag Woxna Graphite * Likviditetsbrist hotar för dotterbolaget Woxna Graphite och Tricorona Mineral. Även för intressebolaget Svenska Kaolin kan likviditetsbrist uppstå. Ej förlängd amorteringsfrihet för dotterbolaget Woxna Graphite AB Med anledning av att tidigare beviljad amorteringsfrihet för dotterbolaget Woxna Graphite inte förlängts, vill Styrelsen i Tricorona Mineral härmed informera om att bolaget befinner sig i förhandlingar med sina kreditgivare. Woxna Graphite har sammanlagt investerat 85 mkr för byggandet av infrastruktur och anrikningsverk vid Kringelgruvan i Hälsingland. Som en del av finansieringen har lån på sammanlagt 21 mkr tagits upp i en bank, Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner Gävleborg. En av kreditgivarna vill inte förlänga amorteringsfriheten, varför Woxna Graphite med nuvarande likviditet inte kommer att kunna betala en större amortering om cirka 4,6 mkr som förfaller den sista februari 2002. Tricorona Mineral har ett borgensåtagande gentemot Woxna Graphite, varför moderbolaget kan komma att bli skyldigt att betala dotterbolagets skulder. Inte heller Tricorona Minerals nuvarande likviditetssituation medger att amortera av ett av lånen. Tricorona Mineral har dessutom en fordran på ett lån till intressebolaget Svenska Kaolin (NGM Equity- listan) som överstiger Svenska Kaolins nuvarande likviditet med cirka 0,6 mkr, varför även detta bolag kan drabbas av likviditetsbrist. Finansieringsbehovet för att helt lösa ett av lånen under 2002 uppgår till sammanlagt till cirka 9 mkr. Två av kreditgivarna har förklarat sig villiga att ge förlängd amorteringsfrihet tills ett positivt kassaflöde uppnås. Tillgångar finns inom koncernen i form av aktier i dotter- och intressebolag, bearbetningskoncessioner för olika mineral samt maskiner och byggnader vid Kringelgruvans anrikningsverk. Styrelsen anser att situationen är bekymmersam och arbetar intensivt med att finna alternativa finansieringslösningar. Uppsala den 28 december 2001 Styrelsen i Tricorona Mineral AB För ytterligare information kontakta verkställande direktör Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24 eller styrelsens ordförande Lars Ransgart telefon 08-463 33 61. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00470/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00470/bit0001.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar