Kvartalsrapport 1 januari - 30 september 2000

TRICORONA MINERAL AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 30 september 2000 * Resultatet från grafitverksamheten sämre än förväntat * Grafitbrytningen minskas i avvaktan på att försäljningsvolymen utvecklas till i nivå med produktionskapaciteten * Ansökan om miljötillstånd för ökad brytning från 100 000 ton till 250 000 ton malm förbereds * En anläggning för högren grafit projekteras * Miljödomstolen behandlar ansökan om kaolinbrytning - beslut om villkor för verksamheten väntas före årsskiftet * Nyemission om 32,4 mkr fulltecknad * Koncernens omsättning uppgick till 10,2 mkr (10,3 mkr) * Koncernens resultat efter skatt -16,6 mkr (-17,0 mkr) KONCERNRESULTAT Tricorona Minerals resultat för perioden blev -16,6 mkr (-17,0 mkr). Den förväntade resultatförbättringen har ännu inte kunnat infrias. Koncernens förlust beror fortfarande på att produktionen och försäljningen av grafitprodukter från Kringelgruvan ännu inte nått en sådan nivå att lönsamhet uppnås. Koncernens omsättning uppgick under de nio första månaderna till 10,2 mkr (10,3 mkr). Resultatet påverkades av ett positivt finansnetto om 4,4 mkr (1,0 mkr). FINANSIELL STÄLLNING Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 72 % (79 %). Likvida medel, inklusive kortfristiga fordringar och övervärden i korta placeringar med avdrag för kortfristiga skulder, uppgick till 25,5 mkr. Tricorona Minerals egna kapital uppgick till 89,8 mkr (82,0 mkr) och substansvärdet per aktie var 1,39 kr (1,74 kr). WOXNA GRAPHITE AB Woxna Graphites försäljning av grafitprodukter uppgick totalt under perioden till 9,0 mkr (7,8 mkr) vilket är betydligt mindre än vad som förutspåddes vid årets början. Under tredje kvartalet märktes en svacka i efterfrågan och en del avtalade leveranser fick förskjutas framåt i tiden. Den starka utvecklingen av US-dollarn har förbättrat Woxnas relativa konkurrenskraft och bedöms bidra till en ökad försäljning under fjärde kvartalet. Orderstocken uppgick i slutet av september till 6,1 mkr (5,1 mkr). Utöver detta sker regelbundna leveranser ske till hittills icke kontrakterade kunder. Woxna Graphite uppvisar en förlust för perioden på -21,3 mkr (-18,0 mkr), vilket kraftigt understiger förväntat resultat. Orsakerna är flera men produktionsstörningar genom en för låg siktkapacitet är en viktig faktor. Siktproblemet har åtgärdats under oktober. Rörelseresultatet före avskrivningar och kapitalkostnader blev -13,3 mkr (-11,3 mkr). Ökad produktion i Woxna Graphite planeras Som resultat av under året genomförda kompletteringar och intrimning av anriknings-anläggningen har produktionskapaciteten steg för steg höjts och beräknas vid årets slut ligga på en årstakt av cirka 120 000 ton malm, motsvarande 10 000 - 13 000 ton färdiga produkter. Årets försäljning bedöms dock endast bli 4 000 - 5 000 ton, jämfört med 3 069 ton föregående år. I avvaktan på att försäljningsvolymen kan höjas i nivå med produktionskapaciteten kommer produktionen i gruvan och anrikningsverket att minskas under de kommande månaderna. För att uppnå lönsamhet i produktionsprocessen räcker inte nuvarande miljötillstånd att bryta och anrika 100 000 ton grafitmalm per år. En ansökan till miljödomstolen om utvidgad brytning till en årsvolym av maximalt 250 000 ton malm, motsvarande minst 20 000 ton färdiga produkter har därför påbörjats. Förstudie av kemisk reningsanläggning för framställning av högren grafit Woxna Graphite arbetar också med en genomförandestudie av en anläggning för kemisk rening av grafitprodukter. Anläggningen skall kunna höja kolhalten i slutprodukten till över 99,5 %, jämfört med dagens halter som maximalt uppgår till 95% kol. Produkter med en högre kolhalt betingar idag ett betydligt högre pris på marknaden. Styrelsen bedömer att underlag för ett investeringsbeslut i en eventuell kemisk reningsanläggning kan föreligga under år 2001. Genomförandestudien omfattar bl a pilotskaleförsök som skall genomföras under hösten hos processkonsultföretaget MINPRO AB, vilket syftar till att bestämma materialflöde och kemikalieförbrukning samt att ta fram provmaterial för marknadsundersökningar. Därefter planeras en teknisk utredning som omfattar konstruktion, miljöpåverkan samt investerings- och lönsamhetskalkyler. Arbetet med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har påbörjats. KAOLINPROJEKTET BEHANDLAS I MILJÖDOMSTOLEN Regeringen har tidigare beviljat brytningstillstånd (bearbetningskoncession) för brytning av kaolinfyndigheten Billinge i Skåne. Efter ett omfattande remissförfarande höll miljödomstolen i början på oktober huvudförhandling om miljötillstånd för verksamheten. Vid denna förhandling redovisade Tricorona Mineral planerna för verksamheten och vilka skyddsåtgärder som planeras för att minska miljöpåverkan. Sannolikt kommer domstolens beslut om vilka miljövillkor som skall gälla att tillkännages före årsskiftet. Miljöfrågorna kring verksamheten är huvudsakligen att hänföra till brytning av mineralen, transporter mellan brytningsplats och anrikningsverk samt hantering av restfraktioner och processvatten från anrikningsverket. Genomförandestudie prioriteras Initialt planeras för en brytning av 200 000 ton per år, vilket innebär att produktionen skulle kunna pågå i 75 - 100 år. En lokal anrikningsanläggning planeras kunna producera upp till 50 000 ton kaolinprodukter per år och som biprodukt 20 000 ton fältspat samt 12 000 ton kvarts. Beroende på förädlingsgrad skulle detta kunna motsvara en omsättning på mellan 60 och 80 miljoner kronor per år. När Miljödomstolens beslut är kungjort kommer en genomförandestudie att startas, vilken i detalj skall visa såväl kostnadsstrukturen i en planerad anläggning som marknadsförut-sättningarna för de produkter som kommer att produceras. Styrelsen bedömer att en eventuell kaolinutvinning har stor ekonomisk potential, varför projektet kommer att ges hög prioritet. AROS MINERAL - WOLLASTONITPROJEKTET Bolagets ansökan om miljötillstånd för drift av gruva och anrikningsverk vid wollastonit-fyndigheten Banmossen i Västmanland har sedan hösten 1999 legat i miljööverdomstolen för beslut om efter vilken lagstiftning ärendet skall behandlas. Det är nu avgjort att det blir enligt den nya miljöbalken. Det är ännu oklart om en ny ansökan måste lämnas in eller om den gamla gäller. NYEMISSION Den på extra bolagsstämma i augusti beslutade nyemissionen om 32,4 mkr är genomförd och blev fulltecknad. Det totala antalet aktier i Tricorona Mineral uppgår nu till 64,8 miljoner. INVESTERINGAR Tricoronakoncernen nettoinvesterade under perioden för 3,6 mkr (5,4 mkr). Investeringarna har rört förbättringar i anrikningsverket för grafit samt förprojektering för en eventuell kaolinbrytning. ORGANISATION Till ny ekonomichef har utsetts civilekonom Peter Åkerström, som närmast kommer från en befattning som ekonomichef och stf. vd i ett dotterbolag till Midroc Group. Peter Åkerström har tidigare arbetat som ekonomichef i flera bolag inom Bolidenkoncernen i Sverige, England, Saudiarabien och Spanien. Han har stor erfarenhet från råvarusektorn och har bl a varit ansvarig för Bolidens globala prissäkringar för koncentrat till smältverk. PROGNOS Tidigare lämnad prognos om ett väsentligt bättre resultat under innevarande år jämfört med 1999 kommer inte att kunna infrias. Målet att uppnå en produktionskapacitet vid anläggningen i Kringelgruvan på ca 12.000 ton färdiga produkter per år bedöms vara uppnått vid årets slut. Produktionen under 2001 kommer att begränsas till en volym som motsvarar försäljningstakten samtidigt som kostnadsmassan i hela produktionsprocessen ses över. Nästa rapporteringstillfälle: Bokslutskommuniké den 27 februari 2001 Göteborg den 27 oktober 2000 Styrelsen i Tricorona Mineral AB TRICORONA KONCERNEN Tricorona Minerals affärsidé är att exploatera högkvalitativa mineralfyndigheter och att bedriva handel med mineralprodukter. Under de senaste åren har verksamheten renodlats och koncentrerats till att uteslutande omfatta industrimineral. Tricoronas portfölj av fyndigheter innehåller idag grafit- och kaolinfyndigheter med mycket stor potential samt dessutom fyndigheter som på sikt kan leda till lönsam brytning av mineralen wollastonit och vanadinhaltig magnetit. Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning För ytterligare information kontakta vd Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24 KONCERNEN MODERBOLAGET RESULTATRÄKNINGEN 0001 9901 9901 0001 9901 9901 I SAMMANDRAG (KKR) -0009 -9909 -9912 -0009 -9909 -9912 Fakturerad 10 248 10 311 14 720 1 608 1 427 1 956 försäljning Förändring 3 336 343 - 420 - - - lagervaror Rörelsens - 21 287 - 17 940 - 23 772 - 2 033 - 1 737 - 2 442 kostnader Personalkostnader - 8 512 - 6 392 - 8 657 - 2 067 - 1 884 - 2 571 Avskrivningar av - 5 155 - 4 363 - 5 874 - 603 - 99 - 787 anläggningstillgån gar Rörelseresultat - 21 370 - 18 041 - 24 003 - 3 095 - 2 293 - 3 844 Finansnetto 4 413 1 043 781 8 141 4 063 5 039 Resultat efter - 16 957 - 16 998 - 23 222 5 046 1 770 1 195 finansiella poster Koncernbidrag - - - -18 180 - 13 000 - 20 230 Skatt 308 - - - - - Periodens resultat - 16 649 - 16 998 - 23 222 - 13 134 - 11 230 - 19 035 BALANSRÄKNINGEN I 000930 990930 991231 000930 990930 991231 SAMMANDRAG (KKR) Immateriella 18 073 17 260 17 558 9 855 0 10 340 anläggningstillgån gar Övriga 67 524 66 802 69 586 73 108 89 050 70 253 anläggningstillgån gar Summa 85 597 84 062 87 144 82 963 89 050 80 593 anläggningstillgån gar Varulager 6 728 4 208 3 565 - - - Kortfristiga 9 293 3 140 5 095 5 001 335 190 fordringar Likvida medel 22 783 12 801 12 484 21 883 11 942 11 049 Summa 38 804 20 149 21 144 26 884 12 277 11 239 omsättningstillgån gar SUMMA TILLGÅNGAR 124 401 104 211 108 288 109 847 101 327 91 832 Eget kapital 89 809 82 041 75 817 108 286 100 662 90 779 Övriga 500 400 500 - - - avsättningar Långfristiga 27 499 18 220 25 130 - - - skulder Kortfristiga 6 593 3 550 6 841 1 561 665 1 053 skulder SUMMA EGET KAPITAL 124 401 104 211 108 288 109 847 101 327 91 832 OCH SKULDER KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 0001-0009 9901-9909 9901-9912 (KKR) Den löpande verksamheten - 19 103 - 14 910 - 18 052 Investeringsverksamheten - 3 608 - 5 392 - 9 477 Finansieringsverksamheten 33 010 25 411 32 321 Årets kassaflöde 10 299 5 109 4 792 Likvida medel vid årets början 12 484 7 692 7 692 Likvida medel vid periodens slut 22 783 12 801 12 484 NYCKELTAL 0001-0009 9901-9909 9901-9912 Nettoomsättning, kkr 10 248 10 311 14 720 Resultat efter finansiella poster, kkr - 16 957 - 16 998 - 23 222 Balansomslutning, mkr 124,4 104,2 108,3 Soliditet % 72 79 70 Räntabilitet, sysselsatt kapital % - 14,4 - 17,1 -20,0 Räntabilitet på eget kapital % - 20,1 - 21,1 -30,0 Resultat per aktie, kr -0,26 -0,26 -0,36 Eget kapital, mkr 89,8 82,0 75,8 Eget kapital per aktie, kr 1,39 1,74 1,64 Substansvärde per aktie, kr 1,39 1,77 1,71 Kassaflöde per aktie, kr -0,35 - 0,32 - 0,42 Antal aktier, tusen 64 800 32 400 32 400 Börskurs, slutkurs för perioden 1,30 1,65 3,15 (omräknat efter nyemission) (1,33) (2,01) Antal anställda, st 27 21 23 För definitioner, se årsredovisningen för 1999. Belopp med kursiv stil är omräknade med hänsyn till gjorda nyemissioner. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01130/bit0002.pdf

Dokument & länkar