Styrelsen föreslår nyemission i Tricorona Mineral AB 1:1 till 1 krona

Styrelsen föreslår nyemission 1:1 till en krona per aktie, extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 augusti * Ansökan om utökad produktion i Woxna Graphite * Förstudie av kemisk reningsanläggning för högvärdiga grafitprodukter Nyemission Styrelsen i Tricorona Mineral AB (publ) 556332-0240 beslöt 2000-06-21 under förutsättning av bolagsstämmans godkännande att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 32.400.000 kronor genom utgivande av högst 3.630.000 nya A-aktier och högst 28.770.000 nya B-aktier på nominellt en krona och till en kurs av en krona per aktie. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje gammal aktie. Aktieteckning skall äga rum under tiden 17 augusti 2000 till och med den 6 september 2000. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter skall kunna ske under tiden 17 augusti 2000 till och med den 1 september 2000. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 11 augusti 2000. Styrelsen i Tricorona Mineral AB (publ) kommer att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att avhållas den 7 augusti 2000. Beslutet om nyemission hålls tillgängligt på bolagets huvudkontor, Vasagatan 40 i Göteborg, tel 031-774 36 50. De aktieägare som önskar ta del av emissionsvillkoren kan anmäla det till bolaget så kommer beslutet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Woxna Graphite Produktion och försäljning i Woxna Graphites ökar under innevarande år och bedöms vid årets slut ligga på en årstakt av ca 120.000 ton malm motsvarande 10 - 13.000 ton färdig produkt. I syfte att planera för ytterligare volymtillväxt kommer ansökan om utvidgad brytning till en årsvolym av maximalt 250.000 ton malm, motsvarande minst 20 - 25.000 ton färdig produkt att inlämnas till berörda myndigheter. Styrelsen beslutade vidare att initiera en förstudie av en anläggning för kemisk rening av grafitprodukter. Anläggningen skall kunna höja kolhalten i slutprodukten till över 99 % jämfört med dagens halter som maximalt uppgår till 92 - 94 % kolhalt. Produkter med en kolhalt överstigande 94 % betingar idag ett betydligt högre pris på marknaden. För ytterligare upplysningar kontakta: verkställande direktör Paul Hammergren tel 018-15 64 24 eller 0706-73 32 84 ekonomichef Jürgen Walter 031-774 36 50, 0708-200 201 Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktionen redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytningen möjlig under mycket lång tid. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/22/20000622BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar