Tricorona Mineral överklagar kaolinbeslut

- Tricorona Mineral överklagar kaolinbeslut till Miljööverdomstolen - Kompletterar målet med ytterligare utredningar Miljödomstolen i Växjö beslutade i januari att avslå Tricoronas ansökan om täkttillstånd och miljötillstånd för brytning och utvinning av kaolin i Skåne. Efter juridisk genomgång av skälen till avslag har Tricorona nu beslutat överklaga beslutet till Miljööverdomstolen i Stockholm. Miljödomstolen skriver i sitt beslut att området som behövs för täkt- och anrikningsverksamheten har en naturmiljö som numera inte har några särskilda skydds- eller bevarandekvaliteter. Man pekar dock på omgivande områden, framför allt naturreservatet Jällabjär och Rönneåns dalgång, där skydds- och bevarandeintressen finns. Miljödomstolens skäl till avslag berör sammanfattningsvis tre frågor: Den naturliga vattenavrinningen från området, Anderstorpsbäcken, anses inte vara godtagbar som recipient för de föroreningar som följer med utsläppen av bolagets processvatten. På förslag från vissa av remissinstanserna föreslogs en överledning av vatten via slang ned till den större recipienten Rönneå. Tricorona godtog att under en prövotid om två år utreda detta alternativ men Miljödomstolen ansåg inte att man kunde pröva denna fråga eftersom bolaget inte yrkat om tillstånd för detta. Vad avser bullerberäkningar för verksamheten i täkten och vid anrikningsverket uppfyller bolaget sannolikt de av remissinstanserna yrkade begränsningsvärdena. Miljödomstolen bedömer det visserligen som sannolikt att begränsningsvärdena för buller skulle klaras, men att den högre graden av säkerhet fordrar att bullerberäkningar utförs för de högre belägna delarna av berget Jällabär. Den tredje frågan berör EU:s så kallade habitat- och fågeldirektiv som behandlar möjligheterna att bevara livsmiljöer för vilda djur och växter. Jällabjär har föreslagits att bli ett s k Natura 2000 område. Med hänsyn till att brytningskoncessionsområdet ligger omedelbart intill ett föreslaget område enligt habitatdirektivet och endast några kilometer från ytterligare två sådana områden, anser Miljödomstolen att den utredning som bolaget tagit fram i målen inte är tillräcklig för att den skall kunna ligga till grund för en bedömning av om direktiven motverkas eller inte. Tricorona planerar nu att komplettera målet med ytterligare utredningar om buller, vattenreningsmöjligheter och naturinventering. Göteborg den 20 februari 2001 Styrelsen i Tricorona Mineral AB Nästa rapporteringstillfälle: Bokslutskommuniké den 27 februari 2001 För ytterligare information kontakta vd Paul Hammergren, telefon 018-15 64 24. Tricorona Minerals verksamhet är produktion och försäljning av kvalificerade industrimineral. Förutom grafit, där produktionen redan startat, innehar Tricorona stora fyndigheter av wollastonit och kaolin, vilka dessutom innehåller biprodukterna fältspat och kvarts. De olika fyndigheternas storlek och höga halter kan göra brytningen möjlig under mycket lång tid. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

Tricorona exploaterar mineralfyndigheter med lämplig teknik.

Dokument & länkar