Bokslutskommuniké för 2000

Bokslutskommuniké för 2000 * Nettoomsättningen uppgick till 104,0 (134,4) MSEK * Rörelseresultat före goodwill uppgick till -124,6 (-16,8) MSEK * Nedskrivning av goodwill i TNS 116,4 MSEK * Höga utvecklingskostnader 2000 för att bland annat anpassa Trios system till mobiltelefoni och IP-telefoni * Nettoresultat uppgick till -271,5 (-20,9) MSEK * Kraftfullt åtgärdsprogram minskar kostnaderna 2001 med uppåt 40 MSEK * Telenor Mobile AS ny partner kring Mobicentrex, system för mobila kontor * Trio startar dotterbolag i Norge * Nyemission på 142 MSEK i december * Sverker Hannervall ny VD från 5 mars 2001 * Marknaden för lösningar kring samtals- och meddelandehantering bedöms växa 2001 * Trios mål är att uppnå ett positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar senast tredje kvartalet 2001 Verksamheten Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar programvara inom området företagstelefoni och värdeskapande samtalshantering. Trios lösningar integrerar flöden av inkommande, utgående och interna samtal och meddelanden med en aktuell information om företaget och dess medarbetare. Med värdeskapande samtalshantering avses lösningar som ökar servicegraden i ett företag och ökar nåbarhen till funktioner och individer inom företaget. Trios kunder är företag och organisationer och sammantaget har bolaget levererat närmare 2 000 systeminstallationer. Väsentliga händelser under året År 2000 präglades av en svag marknadsutveckling inom ett av koncernens affärsområden och stark omsättningstillväxt i de övriga två, samt en betydande nedskrivning av det förvärvade bolaget Trio Network Systems Oy. Ett omfattande åtgärdsprogram har initierats under hösten. Trio-koncernens nettoomsättning under 2000 uppgick till 104,0 (134,4) MSEK. Den i jämförelse med föregående år svaga omsättningen, förklaras av att Trios verksamhet inom affärsområdet System Products starkt påverkats av den svaga marknaden för nya företagsväxlar i Norden under året. Övriga affärsområden redovisar en stark omsättningsökning. Två betydande affärer inom System Products är ett avtal med Oslo Lufthavn Gardemoen som omfattar en Present Office-installation för upp till 3.000 användare, samt ett avtal kring Telias och Proffice nyöppnade call center i Avesta. Det möjliggör att call centret kan ta över telefonistfunktionen vid företag och myndigheter i hela Sverige. Affärsområde Operator Solutions tecknade en order med Telegnor Mobil AS kring Mobicentrex, en centrexlösning som mobiltelefonioperatörer erbjuder som en tjänst till företag. Mobicentrex är vad som betecknas som ett mobilt kontor. Användarna är företrädesvis mindre företag som helt kan ersätta befintliga fasta telefoner med mobiltelefoner. Affärsområde Customized Systems försäljning av interaktiva talsvarssystem, samt call- och contact-center har utvecklats mycket starkt. Två strategiska avtal omfattar fortsatt leverans av SEB:s "Bank på telefon" - tjänster och en uppgradering av "Pratorer" i Stockholms tunnelbana. Höga utvecklingskostnader i alla tre affärsområdena har bidragit till att rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till -124,6 (-16,8) MSEK. Inom affärsområdet System Products har Present Office anpassats till både mobil- och IP-telefoni. Trios tekniska plattformar Present och Televoice har uppgraderats med marknadsledande teknologi. Därutöver har anpassningar av Trios system till millennieskiftet bidragit till ökade utvecklingskostnader. Dessa är dock av engångskaraktär. Inom affärsområdet Network Solutions har bl.a. Professional Mobile Group lanserats, en effektiv lösning för gruppsamtal mellan mobiltelefoner. Under första kvartalet 2001 lanseras Present Office för Mobicentrex. Det innebär att användarna får tillgång till funktionaliteten i Present Office som en tjänst från mobiloperatörer. Inom affärsområdet Customized Systems har call center-systemet utvecklats till ett contact center som även innefattar fax och e-post. Dessutom kan affärsområdet nu erbjuda automattjänster och call center i en och samma systemlösning. Åtgärdsprogram inom System Products Inom affärsområde System Products svenska verksamhet, Trio Information Systems AB, har ett antal program för kostnadsbesparingar och affärsutveckling genomförts under 2000. För att öka försäljningen under 2001 vidareutvecklas affärsområdets kanalstrategi. Satsningen på indirekt försäljning genom partners och distributörer renodlas. Norden är affärsområdets hemmamarknad. Under 2001 fokuseras de utomnordiska satsningarna på Storbritannien. Nytt dotterbolag i Norge Trios norska verksamhet har vuxit snabbt. Mot bakgrund av att denna marknad kan förväntas utvecklas positivt har styrelsen beslutat att Trio etablerar ett dotterbolag i Norge under 2001. Bildande av Trio Technology AB Trio Technology AB bildades i slutet av år 2000 och består av den tidigare utvecklingsavdelningen inom Trio Information Systems. Bildandet är ett led i Trios åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten. Bolagsbildningen bedöms öka möjligheten att rekrytera personal inom Trios kritiska kompetensområden. Trio Technology kommer att under 2001 ta ansvaret för att samordna utvecklingsarbete inom Trio och kan därutöver erbjuda partners, kunder och andra bolag en mycket hög utvecklingskompetens. Trio Network Solutions Oy, avskrivning av goodwill Abacus Solutions Oy förvärvades från Sonera Oyj i slutet av 1999, lades in i affärsområdet Operator Solutions och namnändrades till Trio Network Solutions Oy. Förvärvet genomfördes då aktiemarknadens värdering av såväl Trio som andra bolag i branschen var väsentligt högre än motsvarande värdering vid slutet av verksamhetsåret. Styrelsen i Trio har gjort bedömningen att det skett en genomgripande omvärdering av hela branschen. Därför har styrelsen beslutat att anpassa det i balansräkningen upptagna värdet på det förvärvade bolaget till marknadsläge genom en engångsnedskrivning av goodwill med 74,8 MSEK, samt att därutöver genomföra en engångsnedskrivning av resterande goodwill på 41,6 MSEK i bolaget, då bolaget befinner sig på en ny marknad i utveckling. Intäkterna för 2001 är därför svårbedömda. Affärsområdet utvecklar och säljer mobila centrexlösningar som stärker mobiloperatörernas utbud mot företag och organisationer. Denna marknad väntas öka de närmaste åren. Med Mobicentrex har affärsområdet en av de ledande lösningarna inom området. När Mobicentrex under 2001 kompletteras med Present Office stärks affärsområdets ställning ytterligare inför en väntad tillväxt. Ny VD och ordförande Den 21 juni 2000 utsågs Ion Bogdaneris, VD för Kistefos AS till ny ordförande efter att han invalts i styrelsen vid en extra bolagsstämma samma dag. Den 6 oktober 2000 utsågs Anders Berg som en temporär lösning för en period om högst ett år till VD och koncernchef. Som meddelades den 25 januari 2001 kommer Anders Berg att efterträdas av Sverker Hannervall. Han kommer närmast från Telelogic AB och har dessförinnan haft ett antal ledande befattningar inom bland annat IBM. Sverker Hannervall tillträder sin befattning 5 mars 2000. Anders Berg kvarstår som Senior Advisor till bolaget, under året. Nyemission på 141,8 MSEK Under november genomfördes en nyemission på 141,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen fulltecknades och Kistefos ökade sin ägarandel från 19,8 % till 31,6 % av aktierna och rösterna i Trio. Huvudägaren Kistefos har aktivt deltagit på styrelsenivå i utvecklingen av en slagkraftig och hållbar strategi för framtiden. Som en konsekvens av denna strategi har Kistefos ökat sitt engagemang och finansiella stöd. Strategiskt fokuserar nu Trio tillsammans med huvudägaren mot målet att etablera en ledande marknadsposition i Europa. Nytt optionsprogram för personalen Den 8 december 2000 beslutade extra bolagsstämma i Trio att godkänna styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i Trio-koncernen. Beslutet innebär emission av ett skuldebrev förenat med 6 500 000 optionsrätter till nyteckning av aktier, varav 1 500 000 avser optionsrätter som skall säkra sociala avgifter. Av det totala antalet tilldelade optioner kan 30 procent utnyttjas från den 1 januari 2002, 30 procent från den 1 januari 2003 och resterande 40 procent från den 1 januari 2004. Fördelningen av personaloptionerna kommer att ske i början av 2001. Aktiemarknadsnämndens utlåtande har erhållits i samband med optionsprogrammet. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 9,9 % av aktiekapitalet och av rösterna. Personal Vid årets slut var antalet anställda inom koncernen 150 (176) personer. Personalnedskärningar har inletts under hösten och kommer att slutföras under första kvartalet 2001. Efter genomförda omorganisationer och rationaliseringsprogram beräknas antalet anställda uppgå till 139. Investeringar Investeringar i inventarier och datorer har under perioden uppgått till 3,2 (4,1) MSEK. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 31 december 2000 till 131,6 (74,8) MSEK. Som ett led i bolagets finansiering har Trio en kreditram om 15 MSEK, som var fullt utnyttjad 2000-12-31. Koncernens egna kapital per 31 december 2000 uppgick till 127,5 (253,1) MSEK. Soliditeten var vid årsskiftet 62 (84) %. Under januari till mars 2000, tillfördes 11,0 MSEK genom teckning av nyemitterade aktier från utestående teckningsoptionsprogram. Under november genomfördes nyemissionen som tillförde bolaget 136,3 MSEK efter emissionskostnader. Framtidsutsikter Trio verkar på en spännande marknad med stark tillväxt. Under året har bolaget stärkt sitt produktutbud och kunderbjudande inom sina kärnområden. Efter det kraftfulla omstrukturerings- och effektiviseringsprogrammet som inleddes under hösten 2000, finns goda förutsättningar att mer effektivt bearbeta marknaden för bolagets lösningar. Marknadsutvecklingen ser god ut. Efter millenniumskiftet minskade efterfrågan dramatiskt i Norden, både vad gäller nyförsäljning och uppgraderingar. I början av 2001 har dock antalet förfrågningar ökat markant och Trios ledning bedömer att det nu finns förutsättning att öka licensintäkterna och därmed affärsvolymerna i Norden såväl som internationellt. System Products. En bättre marknadssituation kombinerat med en stark produktportfölj skapar således goda förutsättningar för att affärsområdet System Products under 2001 ökar omsättningen och väsentligt förbättrar resultatet. Customized Systems. Affärsområdet Customized Systems förväntas visa en fortsatt positiv utveckling under 2001. Operator Solutions. För affärsområdet Operator Solutions är utvecklingen svårbedömd för 2001. Dock bedöms efterfrågan på mobila lösningar växa de närmaste åren. Med en ny ledning, finansiella resurser och genomförda kostnadsbesparingar, är det styrelsens mål att bolaget skall nå ett positivt rörelseresultat före goodwillavskrivningar senast tredje kvartalet 2001. Styrelsen utvärderar löpande möjliga strukturaffärer och möjligheter för samverkan med andra företag. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Tidpunkter för ekonomisk information Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor den 10 april och samtidigt distribueras till aktieägarna. Ordinarie bolagsstämma hålles den 26 april. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 26 april. Halvårsrapport för 2001 publiceras den 26 juli. Delårsrapport för 9 månader publiceras den 25 oktober. Stockholm den 6 februari 2001 Trio AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: VD Anders Berg, Sverker Hannervall, tel: 08 457 30 00 eller styrelsens ordförande Ion Bogdaneris, tel +47-23 11 70 00 Besök gärna Trios hemsida på http://www.trio.se Koncernens resultat- och balansräkningar (MSEK) Resultaträkning 2000 1999 Helår Helår Nettoomsättning 104,0 134,4 Kostnad för sålda produkter -65,4 -55,4 Bruttoresultat 38,6 79,0 Försäljningskostnader -64,5 -41,7 Administrationskostnader -30,6 -21,7 Utvecklingskostnader -53,6 -39,2 Övriga rörelseintäkter 5,6 0,2 Jämförelsestörande poster -20,1 6,6 Rörelseresultat före goodwillavskrivn. -124,6 -16,8 Goodwillavskrivningar -32,4 -4,2 Goodwillnedskrivning -116,4 - Rörelseresultat efter goodwillavskrivn. -273,4 -21,0 Finansiella intäkter 2,4 1,1 Finansiella kostnader -0,7 -0,3 Resultat efter finansiella poster -271,7 -20,2 Skatter 0,1 -0,7 Årets resultat -271,5 -20,9 Kommentarer till resultaträkningen: I kostnad för sålda produkter ingår material- och produktionskostnader för 22,5 (18,1) MSEK samt kostnader för installations-, support- och utbildningspersonal för motsvarande 42,9 (37,3) MSEK. Kostnader för lokaler och interna system har fördelats efter respektive funktions utnyttjande. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick till 4,1 (3,3) MSEK och är också fördelade efter respektive funktions utnyttjande. Övriga rörelseintäkter avser 4,5 MSEK i överskottsmedel från SPP samt 1,1 MSEK i valutakursdifferenser. Jämförelsestörande poster avser omstruktureringskostnader motsvarande 20,1 MSEK, varav 13,7 MSEK avser personalreduktioner. Goodwill avseende förvärvet av Trio Network Solutions Oy i december 1999 har skrivits ner i sin helhet. Balansräkning 31 Dec 2000 31 Dec 1999 Immateriella anläggningstillgångar 21,8 170,7 Materiella anläggningstillgångar 5,4 6,6 Finansiella tillgångar 4,2 0,0 Omsättningstillgångar 172,8 123,4 Summa tillgångar 204,2 300,7 Eget kapital 127,5 253,1 Avsättningar 0,1 0,3 Räntebärande skulder 16,2 2,5 Icke räntebärande skulder 60,4 44,8 Summa eget kapital och skulder 204,2 300,7 Nyckeltal 31 Dec 2000 31 Dec 1999 Resultat per aktier före goodwillavskrivning - 5,15 -0,62 Nettoresultat per aktie - 11,22 -0,77 Eget kapital per aktie 2,16 10,92 Soliditet, % 62 84 Antal aktier 59.065.280 23.186.890 Beräkning av nettoresultat per aktie har skett i enlighet med SFF:s rekommendation med hänsyn till under året genomförda nyemissioner. Resultaträkning per affärsområde (MSEK) 2000 1999 Helår Helår System Products Orderingång 44,7 94,1 Nettoomsättning 55,1 99,5 Rörelseresultat före goodwill -109,0 -27,6 Customized Systems Orderingång 33,5 20,4 Nettoomsättning 26,5 21,2 Rörelseresultat före goodwill 0,8 2,9 Operator Solutions Orderingång 26,8 13,7 Nettoomsättning 22,4 13,7 Rörelseresultat före goodwill -21,2 1,1 Kassaflödesanalys 2000 1999 Helår Helår Den löpande verksamheten Nettoomsättning 104,0 134, Rörelsekostnader -214,1 -158,2 Övriga rörelseintäkter och kostnader -14,5 7,0 Finansiella intäkter och kostnader 0,7 0,8 Poster som inte påverkar kassaflödet 4,1 -3,0 Betald skatt 0,0 -0,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -119,8 -19,7 Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och fordringar 7,6 1,3 Förändring av kortfristiga skulder 14,8 16,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten -97,4 -2,4 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 0,0 6,5 Förvärv av finansiella tillgångar -4,2 0,0 Inköp av inventarier -3,2 -2,5 Försäljning av inventarier 0,0 0,8 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7,4 4,8 Finansieringsverksamheten Nyemission 147,3 67,3 Upptagna lån 15,0 0,0 Amortering av lån -0,7 -0,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 161,6 66,7 Periodens kassaflöde 56,8 69,1 Likvida medel vid periodens början 74,8 5,7 Likvida medel vid periodens slut 131,6 74,8 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00820/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar