Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 · Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 27,4 (27,7) MSEK och första halvåret till 52,3 (52,9) MSEK. · Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -4,0 (-0,7) MSEK och första halvåret -9,1 (-17,8) MSEK. · Nettoresultatet för andra kvartalet uppgick till -4,1 (0,5) MSEK och första halvåret -6,2 (-15,0) MSEK. · Resultat per aktie före utspädning andra kvartalet -0,06 (0,01) SEK och första halvåret -0,10 (-0,23) SEK. · Enterprise Divisionen samt försäljning till befintliga kunder inom Mobile Office Divisionen utvecklar sig positivt och inom plan. Första halvårets svaga försäljningsutveckling beror på avsaknad av nya mobiloperatörs-kunder. · Bolagets kostnadsnivå motsvarar trots utökade marknads- och utvecklingsinvesteringar som tidigare meddelats en break even vid en årsomsättning på ca: 125 MSEK. Bolaget förväntar sig ett positivt resultat för helåret. Verksamheten Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Ca 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Trio arbetar inom två divisioner: Mobile Office Division. Här ingår produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Enterprise Division. Här ingår produkter inom Trio PresentOffice och Objecta TeleVoice. Divisionen erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt lösningar för kundtjänstsystem. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla Call- och Contact centers, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Försäljnings- och resultatutveckling Triokoncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 27,4 (27,7) MSEK. På halvårsbasis uppgick omsättningen till 52,3 (52,9) MSEK. Trios nettoresultat för andra kvartalet uppgick till -4,1 (0,5) MSEK och första halvåret till -6,2 (-15,0) MSEK. Bolaget har kostnadsfört 1,2 MSEK som är en tillfällig kostnad som hänförs till utveckling av affärs processer samt personal utveckling. Mobile Office Divisionens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 8,2 (9,8) MSEK och rörelseresultat uppgick till -4,6 (-2,0) MSEK. Fortsatt tillväxt hos befintliga kunder, inga nya kunder har kontrakterats under andra kvartalet. Enterprise Divisionens nettoomsättning under andra kvartalet ökade med 7% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 19,2 (17,9) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 0,6 (1,3) MSEK. Rörelseresultatet påverkas av ökade satsningar inom framförallt produktutveckling och försäljning. Väsentliga händelser under andra kvartalet Mobile Office Division Trio har tecknat en order med TeliaSonera Finland avseende uppgradering av licenser för utökat användande av deras mobila nätverksbaserade växellösning. TeliaSonera Finland erbjuder sin lösning för den finska företagsmarknaden under varumärket Sonera Mobile Office. I samband med ovanstående beställning erhöll Trio också en order för kapacitetsutökning av TeliaSoneras system för att säkerställa att hanteringen av den ökade efterfrågan på denna tjänst, framförallt för den finska marknaden. Trio har tecknat en order med Vodafone Sverige avseende uppgradering av licenser för att stödja den ökade efterfrågan på sin tjänst 'Det trådlösa kontoret' som är baserat på Trio Mobiles Office produkter. Trio har tecknat en order värd 1,4 miljon kronor för utökad funktionalitet av Spring Mobils lösning för mobila kontor på den svenska företagsmarknaden. Försäljningen når inte det resultat divisionen prognostiserat på grund av marknadens fortsatta försiktighet att fatta investeringsbeslut. Enterprise Division För att ytterligare komplettera Trio PresentOffice med avancerade funktioner har Trio tecknat ett OEM avtal med Icepeak AB för programpaketet Icepeak Attendent. Genom detta kommer bl.a. efterfrågade funktioner såsom röststyrd telefonist och röststyrd hänvisning att kunna erbjudas som en fullständigt integrerad produkt till Trios hänvisningssystem. Trio har tecknat avtal med Sparbanken Gripen gällande Trios kundtjänstlösningar och BABS, som ingår i FöreningsSparbanken och är marknadsledande inom kortinlösen, har installerat en ny talsvarsapplikation för kortkontroll. Detta bekräftar de senaste kvartalens positiva indikationer avseende tillväxt för både kundtjänst- och talsvarslösningar. Södertörns högskola är ett exempel på en implementation av Trios senaste produktlansering för sin IP baserade PresentOffice version för Cisco Call Manager. I Norge togs bland andra två viktiga ordrar på Tybring Gjedde och Norges Landbrukshøyskole på Trios hänvisningssystem PresentOffice 3.2. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat uppgick till 17,2 (17,6) MSEK, vilket innebar en bruttomarginal på 63 (64) procent. I redovisningen tillämpas principen att i kostnad för sålda produkter ingår förutom material och produktkostnader även kostnader för installations-, support- och utbildningspersonal. Omkostnader Omkostnaderna uppgick till 21,4 (18,0) MSEK, vilket är en följd av ökad satsning på försäljnings- och direkta utvecklingsresurser. Rörelseresultat För perioden uppgick rörelseresultatet till -4,0 (-0,7) MSEK. Resultatförändringen förklaras av att de direkta omkostnaderna såsom redovisade ovan, har ökat enligt plan för att resurs- och kvalitetssäkra Trios ambitioner om en kontrollerad tillväxt under 2004. Orderingång Orderingången under andra kvartalet uppgick till 27 (32) MSEK. Investeringar Investeringar i inventarier och datorer har under andra kvartalet uppgått till 0,5 (0,2) MSEK. De planenliga avskrivningarna inklusive goodwill uppgick till 1,3 (1,1) MSEK. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per 30 juni 2004 till 13,0 (24,6) MSEK. Koncernens eget kapital per 30 juni 2004 uppgick till 56,9 (54,1) MSEK och soliditeten uppgick till 65 (60) procent, exklusive övervärde i Netwise aktier. Personal Antalet anställda inom koncernen var vid periodens slut 80 (74) personer. Nyanställningar har bland annat gjorts för att stödja ökad försäljning och ytterligare förstärkningar till utvecklingsavdelningen. Ny VD till Trio Anders Leideman har utsetts till ny VD i Trio AB. Han tillträder tjänsten den 1 september 2004. Anders kommer närmast från United Pan-Europe communications (UPC) i Amsterdam, en leverantör av TV, Internet och telefonitjänster till över åtta miljoner kunder i elva länder i Europa, där han sedan tre år är Senior Vice President med Europaansvar för UPCs Telephony Business Line. Michael Stubbing, t.f. VD i Trio, återgår till sin tidigare position som divisionschef för Enterprise Division när Anders Leideman påbörjar sin nya position. Styrelsens sammansättning På bolagsstämman den 29 april omvaldes styrelseordförande Christian H Thommessen samt styrelseledamöterna Tomas Duffy och Olof Englund. Som ny styrelseledamot valdes Sverker Hannervall. Utsikter 2004 Inom Mobile Office Division har Trio intensifierat sina ansträngningar på den europeiska operatörsmarknaden genom att bland annat öka både försäljningsfokus och marknadsinsatser. Som ett resultat av detta för Trio ett antal affärsdiskussioner som stödjer Trios ambition att kontraktera ett antal operatörer utanför den nordiska marknaden under 2004. Inom Enterprise Division utvecklas omsättning och resultat enligt plan och under andra halvåret förväntas Trio öka sin affärsandel av IP baserade hänvisningssystem både via traditionella växelleverantörer som t ex Alcatel, Nortel, Ericsson och Philips och datakom leverantörer såsom Cisco. Vi förväntar oss också att tillväxttrenden inom integrerade kundtjänstsystem och intelligenta talsvarslösningar gynnar Trios affärer då detta är ett område där Trio är en av de erkänt ledande leverantörerna. Som följd av fortsatt tillväxt inom Enterprise Divisionen och befintliga Mobile Office kunder samt genom nya Mobile Office kunder utanför Norden förväntas Trio nå lönsamhet och ökad omsättning 2004. Händelser efter periodens utgång Nytt samarbete inom IP-telefoni Trio har tecknat samarbetsavtal med Dimension Data, en av världens största integratörer av IT-infrastruktur främst inom IP-telefoni. Avtalet gör det möjligt för Trio och Dimension Data att gemensamt erbjuda marknaden ledande integrerade telefonitjänster. Song Networks tecknar order om nytt kundtjänstsystem från Trio Med hjälp av TeleVoice Agent tar Song Networks ytterligare ett steg mot att erbjuda sina kunder kvalificerad och effektiv kundservice via telefon, fax och e-post. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport för 9 månader publiceras den 25 oktober. Stockholm den 23 augusti 2004 Trio AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: Tf. VD Michael Stubbing, tel +46 (0) 730 66 88 35 eller styrelsens ordförande Christian H. Thommessen, tel +47 91 88 80 00. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Trio AB Box 6795 113 86 Stockholm 08-457 30 00 www.trio.com Org.nr 556439-0341 Om Trio Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Ca. 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två divisioner. Mobile Office Division erbjuder produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Enterprise Division erbjuder Trio PresentOffice som erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering samt Objecta TeleVoice som innefattar lösningar för kundtjänstsystem, interaktiva talsvarssystem och taligenkänning. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT21680/wkr0010.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar