Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 * Nettoomsättningen uppgick till 72,7 (79,1) MSEK * Rörelseresultat före goodwill uppgick till -89,6 miljoner (-21,9) MSEK * Nettoresultatet uppgick till -113,4 (-23,8) MSEK * Åtgärdsprogram för kostnadseffektiviseringar har inletts * Nyemission på 140 MSEK varav 80 procent garanteras * Anders Berg utses till ny VD VÄSENTLIGA HÄNDELSER Försäljnings- och resultatutveckling Trio-koncernens nettoomsättning under årets första nio månader uppgick till 72,7 (79,1) MSEK. Den, i jämförelse med föregående år, svaga utvecklingen förklaras av en svag marknad för nyförsäljning av telefonväxlar (PBX) i hela Norden. Även om marknaden nu är på väg att stabiliseras, slår detta inte igenom försäljningsmässigt förrän nästa år. För innevarande år väntas en väsentligt lägre nettoomsättning än föregående år. Koncernens rörelseresultat före goodwill under perioden uppgick till -89,6 (-21,9) MSEK. I rörelseresultatet ingår en avsättning för omstruktureringskostnader på 10 MSEK och 4,5 MSEK avseende överskottsmedel från SPP. Goodwillavskrivningarna uppgick till 24,3 (2,2) MSEK. Koncernens nettoresultat under årets första nio månader uppgick till -113,4 (-23,8) MSEK. Flera produktnyheter under året Under året har Trio lanserat en rad produktnyheter. Trios Professional Mobile Group (PMG) är ett nytt erbjudande till mobiloperatörer. PMG är ett GSM-baserat servicekoncept som framför allt vänder sig till mobilradioanvändare, vanligtvis fältarbetare där det krävs en effektiv gruppkommunikation. Inom produktkonceptet Present Office har ett flertal nyheter lanserats, bl a Trios Mobile Extension som gör det möjligt att ansluta mobiltelefoner till en befintlig telefonväxel och Trios Remote Attendant som knyter ihop telefonväxlar av olika fabrikat och gör det möjligt att styra samtalen till externa servicebyråer. Kommersiella genombrott för Trios satsning på mobila lösningar för operatörer I början av juli tecknade Trio avtal med Norges ledande mobiloperatör Telenor Mobil AS, angående leverans av en mobil centrexlösning. I egenskap av Trios andra internationella avtal anses det som ett viktigt genombrott på den framväxande mobila centrex marknaden och en bekräftelse på att Trios Mobicentrex är den ledande mobila centrex lösningen inom detta segment. Med kunder som Telenor Mobil och sedan tidigare även Sonera, anses Trios position på marknaden vara stark och marknadsledande. Tidigare i år har ett betydande OEM avtal för licens och distribution för de trådlösa terminalerna WAT (Wireless Attendant Terminal) tecknats och som förväntas börja generera försäljning under slutet av innevarande år. Allt större intresse för operatörslösningar Mobila operatörer på alla marknader söker nu i allt större utsträckning mervärdeslösningar för företagssektorn, som Trios mobila centrex, som komplement till det egna produktutbudet. Denna utveckling går väl i linje med Trios valda strategi att fokusera speciellt på avancerade mobila lösningar. Under innevarande år har fokus huvudsakligen legat på operatörer i Norden och Centraleuropa. Affärsområdet Operator Solutions affärsmodell är att leverera system till operatörerna som nyckelfärdiga projekt. Detta betyder att Trio, förutom systemintegration, säljer programvarulicenser och underhållstjänster. Applikationslicenser som Mobicentrex beräknas per användare, vilket betyder att Trio inte bara får intäkter från den inledande installationen, utan också från nya användarlicenser när antalet användare i en operatörs system växer. Objecta tecknar strategiskt avtal med SEB I början av juli tecknade Trios dotterbolag Objecta System AB ett strategiskt avtal med SEB IT-Service AB, avseende leverans av IVR-system för SEB:s telefonbanktjänster. SEB:s telefonbanktjänster ger kunden möjlighet att göra sina bankärenden per telefon. Kunden kan t ex överföra medel mellan konton eller köpa och sälja andelar i gemensamma fonder. Objecta har levererat talsvarssystem till SEB sedan 1987. Nya VD och styrelseordförande Den 6 oktober utsågs Anders Berg till ny VD och koncernchef för Trio. Anders Berg kommer närmast från SMG Sweden AB som senior partner och har dessförinnan innehavt ett antal företagsledande befattningar inom ABB gruppen och Fläkt med internationellt fokus. Anders har inom ABB och FLÄKT bland annat utarbetat och genomfört strategi-, struktur- och lönsamhets- program. Vid en extra bolagsstämma som hölls den 21 juni utsågs Ion Bogdaneris, VD för Kistefos AS och Olof Englund, styrelseledamot i Frontec, till nya styrelsemedlemmar. Det konstituerande styrelsemötet i anslutning till bolagsstämman utsåg Ion Bogdaneris till ny styrelseordförande. Åtgärdsprogram för kostnadseffektiviseringar Inom affärsområde System Products nordiska verksamhet har ett antal program för kostnadsbesparingar och effektivare affärs- och försäljningsutveckling inletts. Affärsområdets försäljning har under året påverkats mycket negativt av den svaga PBX marknaden. Den huvudsakliga försäljningen av Present Office sker i samband med nyförsäljning av PBX. Trio har tagit konsekvenserna av detta och påbörjat en bearbetning av eftermarknaden med egen direktförsäljning som komplement till partnermodellen. De organisatoriska förändringarna bedöms på årsbasis innebära kostnadsbesparingar på 15-20 MSEK. Styrelsen har beslutat om en avsättning för omstruktureringskostnader motsvarande 10 MSEK. De organisatoriska förändringarna är planerade att vara genomförda fullt ut under första kvartalet 2001. Trio föreslår nyemission på 140 MSEK varav 80 procent garanteras Den 1 september 2000 offentliggjordes att styrelsen för Trio AB beslutat, förutsatt bolags-stämmans godkännande, att genomföra en nyemission på 140 MSEK med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Nyemissionen möjliggör en fortsatt satsning på att förstärka Trios försäljningssida och kapitalisera på de produktinvesteringar som genomförts och expandera verksamheten in på nya geografiska marknader. Vidare är det viktigt med fortsatta investeringar i produktutveckling för att bibehålla Trios position i teknikens framkant. Kistefos AS, en av Trios huvudägare, garanterar tillsammans med Nordiska Fondkommission 80% av emissionsbeloppet eller motsvarande 112 MSEK. För behandling av styrelsens beslut om nyemission har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma den 31 oktober 2000. Styrelsens beslut angående nyemission innehåller villkoren om 3:2 till teckningskurs 4 kronor per aktie. Trio aktien på Attract40 från 3 juli Attract40 är ett nytt segment på OM Stockholmsbörsens O-lista som speglar utvecklingen av de mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsens O-lista. Attract40 består av företag som marknaden har visat speciellt intresse för under de senaste 6 månaderna. Personal Antalet anställda inom koncernen var vid utgången av september 176 (131) personer. Personalnedskärningar har inletts under hösten och efter genomförda organisatoriska förändringar beräknas antalet anställda uppgå till 160 personer. Investeringar Investeringar i inventarier och datorer har under perioden uppgått till 2,9 (1,8) MSEK. Likviditet Vid utgången av perioden uppgick likvida medel till 9,8 (50,7) MSEK. Som ett led i bolagets kortsiktiga finansiering har Trio en kreditram om 55 MSEK varav 15 MSEK har utnyttjats. Framtidsutsikter Innevarande år kommer Trio-koncernens omsättning att väsentligt understiga omsättningen föregående år. Den främsta orsaken är en vikande nyförsäljning av PBX, som varit den traditionella marknadsplatsen för Trio inom affärsområde System Products. För Customized Systems förväntas en god tillväxt med lönsamhet och för Operator Solutions kvarstår prognosen om 2- 3 nya operatörskontrakt. Under år 2001 förväntar sig ledningen att affärsområdet System Products befäster sin marknadsledande position i Skandinavien med återgång till en normal tillväxt i en mer stabil marknadssituation och att verksamheten på etablerade marknader uppvisar lönsamhet. För affärsområde Customized Systems görs bedömning om en fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet. Affärsområde Operator Solutions som befinner sig i ett uppbyggnads- och investeringsskede förväntas uppvisa minst en fördubbling av försäljningen under 2001. Stockholm 25 oktober 2000 Trio AB (publ) Styrelsen Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer utfärdat. En översiktligt granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 25 oktober 2000 Ernst & Young AB Anders Wiger Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2000 publiceras den 6 februari 2001. För ytterligare information, var god kontakta: VD Anders Berg eller finansdirektör Kent Söderström, tel: 08 457 30 00. Besök gärna Trios hemsida på http://www.trio.se MARKNADEN Trio utvecklar lösningar för förbättrad samtalshantering och integration av fast och mobil telefoni för företag och organisationer. Trios system ökar nåbarheten till företaget och till dess personal, höjer servicenivån gentemot kund och förbättrar det interna informationsflödet och effektiviteten, oavsett var den anställde befinner sig. Trios system möter de behov som uttryckts av den globala företagsmarknad, där tillväxten inom mobiltelefoni är mycket stark och alla indikationer tyder på en successiv övergång från fast till mobil telefoni. Mobicentrex, som utvecklas inom affärsområdet Operator Solutions, är marknadens första mobila centrex system som är fullt kompatibelt med mobila nätverk från olika leverantörer. Den befintliga version är avsedd för små och mellanstora företag där det enda företagskunden åtar sig är att utrusta sina anställda med mobiltelefoner. Alla PBX funktioner erbjuds abonnenten som en service från mobiloperatören. Trios system förser dessa operatörer med ett verktyg för att öka omsättningen från den lönsamma företagsmarknaden, primärt genom att förstärka marknadsandelen från fast telefoni. Present Office, som utvecklas inom affärsområdet System Products, är det ledande systemet i Norden för samtals- och meddelandehantering, med 1.600 system i drift. Present Office och Mobicentrex kan kombineras för maximal funktionalitet med t ex en avancerad telefonist arbetsplats, och en dynamisk företagskatalog som kan göras tillgänglig från bl a en mobiltelefon varsomhelst i världen. En kombination av de båda systemen ger också större företag och organisationer möjlighet att gradvis migrera från fast till mobil telefoni. Idag har Trio en mycket stark produktportfölj och fortsatt prioriterar Trio i sina marknads-satsningar mobila lösningar samt framtida partners på den globala marknaden. Parallellt fortsätter Trio att satsa på affärsområdet Customized System inom call centers och talsvarssystem med t.ex. webbintegration. Dessa verksamheter fokuserar på Trios hemmamarknad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00880/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00880/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar