Extra bolagsstämma godkände förslag till nyemission

Extra bolagsstämma godkände förslag till nyemission Vid dagens extra bolagsstämma i Trio beslutades att godkänna styrelsens beslut av den 1 september 2000, att öka Trios aktiekapital med högst 35,439,168 kronor, genom nyteckning av högst 35,439,168 aktier, envar aktie på nominellt 1 krona. Emissionskursen har fastställts till 4 kronor per aktie. Nyemissionen tillför Trio sammanlagt högst 141,8 MSEK. Av det totala nyemissionsbeloppet är 80 procent garanterat av Kistefos AS, en av Trios huvudägare, tillsammans med Nordiska Fondkommission. Erbjudandet i sammandrag: Företrädesrätt: N 3:2 Teckningskurs: 4 kronor per aktie. Avstämningsdag: 8 november 2000. Handel med 16-27 november 2000. teckningsrätter: Teckningstid: 16-30 november 2000. Emissionsprospek Tillgängligt från den t: 13 november 2000 Rådgivare: Nordiska Fondkommission För ytterligare information: VD Anders Berg eller finanschef Kent Söderström, tel. 08-457 30 00 Du kan också besöka Trio´s hemsida http://www ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01260/bit0002.pdf

Dokument & länkar