Extra bolagsstämma i Trio AB (publ)

Extra bolagsstämma i Trio AB (publ) Styrelsen i Trio AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 4 december kl 10 på bolagets kontor, S:t Eriksgatan 117 i Stockholm, för behandling av styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission för genomförande av ett den 25 oktober 2001 offentliggjort beslut av Trio att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise AB (publ) att förvärva samtliga utestående aktier och optioner. Kallelse till stämman bifogas. För mer information kontakta Sverker Hannervall, VD 08-457 30 05 Om Trio Trio är en företagsgrupp med 100 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen innefattar samtals- och meddelandehantering, mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se Kallelse Extra bolagsstämma i Trio AB (publ) Extra bolagsstämma i Trio AB (publ) hålls den 4 december 2001 kl 10 på bolagets kontor, S:t Eriksgatan 117, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att deltaga i bolagsstämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 24 november 2001, dels senast den 28 november 2001 kl 16 har anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs per post till Trio AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, Box 6795, 113 85 Stockholm eller per telefon 08-457 30 00 eller per fax 08-457 31 00 eller per e-post info@trio.se. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 24 november 2001 i aktieboken. Ärenden Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justeringsmän. Godkännande av dagordning. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. Styrelsens redogörelse för förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission i anledning av Trios offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise AB (publ) att förvärva samtliga aktier och optioner i Netwise ("Erbjudandet"). Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission för genomförande av Erbjudandet. Stämmans avslutande. Punkt 8: Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission för genomförande av Erbjudandet Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier med anledning av ett den 25 oktober 2001 offentliggjort beslut av Trio att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise att förvärva samtliga utestående aktier och optioner. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att öka Trios aktiekapital genom nyemission med högst 11 308 750 kronor till sammanlagt 70 374 030 kronor genom emission av högst 11 308 750 nya aktier i Trio, envar aktie på nominellt 1 krona mot apportlikvid i form av aktier i Netwise, enligt följande villkor: Innehavare av A-aktier och B-aktier i Netwise erbjuds att för varje A- respektive B-aktie i Netwise erhålla 2,5 nyemitterade aktier i Trio. Vid full anslutning till Erbjudandet innebär nyemissionen 11 308 750 nya aktier i Trio, motsvarande en röst- och ägarandel om ca 16% i Trio (efter nyemissionen). Betalning för tecknade aktier skall erläggas vid tecknandet med de för teckningen utnyttjade aktierna i Netwise. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. *** Följande handlingar hålls tillgängliga på Trios kontor, S:t Eriksgatan 117, Stockholm från och med den 27 november 2001: Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom apportemission för genomförande av Erbjudandet (se punkt 8); avskrift av senaste årsredovisningen, med anteckning om bolagsstämmans beslut om resultatet, jämte revisionsberättelsen; samt senaste delårsrapport för Trio; styrelsens redogörelse enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande; revisorernas yttrande över redogörelsen enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen; styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömande av värdet på apportegendomen; revisorernas yttrande över styrelsens redogörelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. De skickas per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i november 2001 Trio AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00110/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar