Extra bolagsstämma i Trio AB (publ)

Extra bolagsstämma i Trio AB (publ) Styrelsen i Trio AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 20 december kl 9 på bolagets kontor, S:t Eriksgatan 117 i Stockholm, för behandling av styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom apportemission i anledning av Trios offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise AB (publ) att förvärva samtliga utestående aktier och optioner i Netwise ("Erbjudandet"). Kallelse till stämman bifogas. För mer information kontakta Sverker Hannervall, VD 08-457 30 05 Om Trio Trio är en företagsgrupp med 110 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar och marknadsför system för fast-, mobil- och IP-telefoni som förbättrar informationsflödet i företag, ökar medarbetarnas tillgänglighet och ökar servicegraden. Systemen innefattar samtals- och meddelandehantering, mobila centrexlösningar, talsvarslösningar, samt contact- och call center system. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Läs mer på www.trio.se Kallelse till extra bolagsstämma i Trio AB (publ) Extra bolagsstämma i Trio AB hålls den 20 december 2001 kl. 09.00 på bolagets kontor, S:t Eriksgatan 117, Stockholm. Rätt att delta i bolagsstämman Rätt att deltaga i bolagsstämma har den som dels är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 10 december 2001; dels senast den 14 december 2001 kl. 16.00 har anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs per post till Trio AB (publ), Sankt Eriksgatan 117, Box 6795, 113 85 Stockholm eller per telefon 08-457 30 00 eller per fax 08-457 31 00 eller per e-post info@trio.se. Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser. Den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 10 december 2001 i aktieboken. Ärenden Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justeringsmän. Godkännande av dagordning. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. Beslut om styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (apportemission) i anledning av Trios offentliga erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Netwise AB (publ) att förvärva samtliga utestående aktier och optioner i Netwise ("Erbjudandet"). Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet genom apportemission Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i anledning av erbjudandet innebär att Trios aktiekapital genom nyemission skall ökas med högst 15 913 250 kronor till sammanlagt högst 74 978 530 kronor genom emission av högst 15 913 250 nya aktier i Trio, envar aktie på nominellt 1 krona mot apportlikvid i form av aktier i Netwise, enligt följande villkor: De nyemitterade aktierna får tecknas endast av ägare av aktier i Netwise med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sina aktier i Netwise till Trio. Därvid skall varje A-aktie i Netwise medföra rätt att teckna 3,7 aktier i Trio och varje B-aktie i Netwise medföra rätt att teckna 3,5 aktier i Trio. Betalning för tecknade aktier skall erläggas vid tecknandet med de för teckningen utnyttjade aktierna i Netwise. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001. *** Följande handlingar hålls tillgängliga på Trios huvudkontor på adress enligt ovan, från och med den 13 december 2001: Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen; avskrift av senaste årsredovisningen, med anteckning om bolagsstämmans beslut om resultatet, jämte revisionsberättelsen; samt senaste delårsrapport för Trio; styrelsens redogörelse enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter årsredovisningens avgivande; revisorernas yttrande över redogörelsen enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. De skickas per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i december 2001 Trio AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011205BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011205BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar