Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trio AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Trio AB Trio AB (publ) håller ordinarie bolagsstämma den 24 april 2003 kl 14.00 på Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm. A. Ärenden på stämman A.I Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid bolagsstämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordning; 5. Val av justeringsman; 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 8. Redogörelse av VD med efterföljande frågestund; 9. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern resultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören; 10. Beslut om antal styrelseledamöter; 11. Beslut om arvode till styrelsen; 12. Val av styrelse; 13. Beslut om arvode till revisorer; 14. Stämmans avslutande. A.II Utdelning (punkt 9 (b) på dagordningen) Styrelsen och VD föreslår att ingen utdelning sker och att årets förlust förs över i ny räkning. A.III Förslag till antal styrelseledamöter, arvoden och val av styrelse (punkterna 10 - 13 på dagordningen) Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 29,4 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget avser att stödja följande förslag: -fyra styrelseledamöter och inga suppleanter; -sammanlagt styrelsearvode om 725 000 kronor att fördelas med 275 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till varje ledamot (oförändrat sedan föregående år); -omval av styrelseledamöterna Christian H. Thommessen, Ion Bogdaneris, Tomas Duffy och Olof Englund; -arvode till revisorn enligt räkning. Revisorsval skall inte ske vid årets ordinarie bolagsstämma. Vid ordinarie bolagsstämma år 2000 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2004. B. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga för aktieägarna två veckor före stämman på bolagets kontor, S:t Eriksgatan 117 i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.trio.com Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. C. Rätt att deltaga. Anmälan. Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 14 april 2003 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 16 april 2003 kl 16.00. Anmälan görs per post till Trio AB (publ), attention: Madelene Gummesson, Box 6795, 113 85 Stockholm, eller per telefon 0730-66 88 19, eller per fax 08-31 87 00 eller per e-post, info@trio.com (Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, antal aktier, adress och telefonnummer). För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc. Behörighetshandlingar, som fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall skickas till bolaget före bolagsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 14 april 2003 i aktieboken. Stockholm i mars 2003 AB Trio (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Sverker Hannervall, Koncernchef och VD för Trio, telefon 0730-66 88 23 Om Trio Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Närmare 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar tre produktfamiljer. Trio PresentOffice erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering. Trio Mobile Office erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer. Objecta TeleVoice erbjuder lösningar för kundsupport, främst interaktiva talsvarssystem och contact center. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030320BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030320BIT00930/wkr0002.pdf

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.

Dokument & länkar