Trio genomför omstruktureringsprogram

Trio genomför omstruktureringsprogram För att anpassa verksamheten till rådande marknadsklimat har Trios styrelse fattat beslut om ett omstruktureringsprogram för att snabbare nå lönsamhet. Antalet anställda minskar med ca 20 personer och nivån för break even sänks från 150 Mkr till 125 Mkr. Bedömningen är att omstruktureringen kommer att minska kostnaderna med totalt ca 20 Mkr på årsbasis. Omstruktureringsprogrammet ökar möjligheterna att nå styrelsens ambition om ett positivt resultat och kassaflöde för året. De beslutade åtgärderna omfattar samtliga produktområden inom Trio och innebär att antalet anställda inom koncernen minskar med ca 20 anställda till ca 73 anställda. Resultatet för första kvartalet 2003 kommer därmed att belastas med omstruktureringskostnader om ca 7 Mkr. I och med omstruktureringsprogrammet bedömer styrelsen att en nyemission inte är nödvändig i nuläget. Under 2002 stärkte Trio sin position på mobiloperatörsmarknaden och intresset för Trios lösningar till mobiloperatörer är stort. Dock präglas såväl mobiloperatörernas som företagskundernas köpbeteende av stor försiktighet och längre köpprocesser än tidigare. För ytterligare information kontakta: Sverker Hannervall, VD och koncernchef Trio, telefon 0730-66 88 23 [REMOVED GRAPHICS] Om Trio Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Närmare 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar tre produktfamiljer. Trio PresentOffice erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering. Trio Mobile Office erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer. Objecta TeleVoice erbjuder lösningar för kundsupport, främst interaktiva talsvarssystem och contact center. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Trios affärsidé är att förbättra kommunikationen mellan människor genom att förena datateknik med telefoni. Trio är marknadsledande i Norden när det gäller datorintegrerade telefonisystem inom samtals- och meddelandehantering.