Årsredovisning för True Heading AB (publ) 2018-01-01--2018-12-31

Årsredovisning för True Heading AB (publ) 2018-01-01--2018-12-31

Se bifogad pdf.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi anmärka på att avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.  Dessa tillfällen uppstod innan försäljningen av dotterbolaget var fullt genomförd och tillkommande avgifter uppgick totalt till ca 1400 kr.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.