Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 True Heading AB (publ)

HALVÅRSRAPPORT 28 AUGUSTI 2018

BOLAGET I KORTHET

  • Nettoomsättning för bolaget första halvåret, 4 199 kSEK (5 712 kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget första halvåret, -2 422 kSEK (- 3 056 kSEK)
  • Tidigare dotterbolaget Seapilot erhåller uppköpserbjudande från FLIR vilket skulle innebära en kapitalisering av True Heading på 14,2 MSEK.
  • True Heading får ytterligare order från Lockheed Martin.

Våren har handlat om att behålla marknadsandelar hos inarbetade försäljningskanaler och i att fortsätta utveckling och förbättring av nuvarande produktutbud. Ett stort fokus har legat på att få den annonserade affären mellan FLIR och tidigare dotterbolaget SEAPILOT klar då detta också kraftigt skulle gynna företaget genom en återbetalning av skulder på motsvarande 14,2 MSEK. Detta har tagit en stor del av våra tillgängliga resurser i anspråk för genomförandet, vilket gjort att viss övrig verksamhet inte kunnat prioriteras i den omfattning som skulle kunna önskats.

Produktionsproblem med våra nya produkter, framförallt GPS kompasser har försenat introduktion och leveranser av produkterna. AIS försäljningen till våra inarbetade kunder har dock gått över förväntan och visat bättre volymer än något tidigare år. Nyförsäljningen har dock kunnat ske i den utsträckning vi önskat. Stora, viktiga kunder som Lockheed Martin fortsätter att vara en betydande beställare och i dagsläget finns offertförfrågningar på ett värde av 1,4 MSEK för leverans inom en 12 månaders period.

Ett omfattande produktutvecklingsprojekt har också satts igång med mål att kunna vara genomfört inom 18 månader. Detta för att möta en ökande marknad i Sverige och omvärlden för nya och innovativa produkter där AIS teknik används.

Bolaget har påbörjat en rekrytering av ny VD och vi hoppas att kunna slutföra detta inom kvartal 3. I samband med detta kommer också försäljningsorganisationen att tillföras nya resurser. I och med att SEAPILOT lämnar och tas över av FLIR finns inte behov av den yta vi har idag, bolaget kommer därför att flytta till mindre och mer ändamålsfulla lokaler. Den nuvarande hyreskostnaden kan därmed halveras.

Resultatet för halvåret är bättre i jämförelse med samma period 2017 med en omsättning 1,5 MSEK lägre. Detta beror framförallt på de leveransproblem som funnits. Avseende resultatet skall också beaktas de kostnader på närmare 500 kkr för skiljenämndsförfarandet mot FMV vilket tillsammans med kostnader för försäljningen av Seapilot i kvartal 2 påverkar resultatet negativt. Vi ser positivt på framtiden, resultatet går åt rätt håll och vår målsättning är att nå ett positivt eller noll resultat inom ett år.

I övrigt se bifogad rapport

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti  2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del i navigering. 

För mer information se www.trueheading.se

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar