Bokslutskommuniké från TurnIT AB JANUARI - DECEMBER 2000

Bokslutskommuniké från TurnIT AB JANUARI - DECEMBER 2000 20 februari 2001 Resultat enligt prognos · Koncernens omsättning ökade med 31% till 1 580,8 (1 210,2) Mkr · Rörelseresultatet (EBITA) 1) ökade med 16% till 155,2 ( 133,7) Mkr och rörelsemarginalen blev 9,8 (11,0) % · Resultatet efter finansiella poster blev 70,0 (92,3) Mkr · Kassaflödet per aktie 2) blev 6,32 (6,27) SEK · Antal anställda har ökat med 50% till 1 362, varav 725 är konsulter · Hög beläggning i konsultrörelsen · Väsentligt bättre rörelseresultat förutses för 2001 Omsättningen uppgick till 1 581 Mkr (1 210) en ökning med 31 procent och justerat för försäljningen av TriData i januari 2000 ökade försäljningen med 35 procent jämfört med 1999. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 16 procent till 155,2 (133,7) Mkr men justerat för TriData blev ökningen 19 procent. Av resultatet består 96,5 Mkr av utvecklingsvinster avseende IAR. Återbäringsmedel från Alecta (SPP) uppgick till 10,7 Mkr. Rörelseresultatet för kvartal fyra blev 30,1 Mkr, vilket överensstämmer med lämnad prognos. Kvartalsresultatet svarar för hela 51 procent av årets rörelseresultat före utvecklingsvinster. Resultatet belastas med kostnader av engångskaraktär om 9 Mkr i främst Innovative-IT. Efterfrågan på såväl IT-tjänster som produkter ökade påtagligt mot slutet av året och fortsätter öka in i innevarande år. Alldeles särskilt tydlig har förbättringen varit inom affärsområdena Consulting och Communication. Av rörelseresultatet i affärsområde Communication, som uppgick till 18,1 Mkr kom 10,6 Mkr från fjärde kvartalet och intäktsökningen om 116 Mkr motsvarar 38 procent av intäkterna för 2000. Resultatet efter finansiella poster minskade till 70 Mkr (92) beroende på ökade avskrivningar på Intellektuellt Kapital / goodwill med 24 Mkr, varav engångsnedskrivningar om 10 Mkr i andra kvartalet, ökade finansiella kostnader om ca 20 Mkr beroende på ökad upplåning för förvärv samt ca 3,5 Mkr i nedskrivningskostnader för i fonder förvaltad likviditet. Kassaflödet uppgick till 6,32 Kr per aktie (6,27). Vinsten per aktie sjönk till 2,97 kr ( 3,69 ) vilket är en försämring som främst härrör från de ökade finansiella kostnaderna samt med anledning av att antalet aktier ökat. Utvecklingen på aktiemarknaden under hösten förhindrade ytterligare möjligheter att realisera utvecklingsvinster, vilket negativt påverkade TurnITs vinst per aktie. Investeringarna uppgick till 702 Mkr (375) varav 470 Mkr investerades under kvartal fyra i förvärv av bland annat Arete, Palett HR AB och IARs förvärv av Nuvation Labs. Investeringarna har genomförts såväl med kontanter som nyemissioner, vilket givit en utspädning av vinsten per aktie med ca 3 procent. Verksamheten Under 2000 har flera betydelsefulla förvärv genomförts i syfte att skapa långsiktiga och stabila vinster. Dit hör bolag som LAC, Arete och Palett som var för sig uppnått betydande positioner inom sina respektive marknader. Arete och Palett förvärvades i november respektive december. Därutöver har Careda (namnändrat från ID Network) kompletterats med förvärv av Bravidas IT verksamhet, Fiberdata har kompletterats med flera mindre förvärv och IAR har förvärvat Nuvation Labs. Sammanlagt beräknas de under året förvärvade bolagen svara för 25-30 procent av koncernens omsätt ning under 2001. Arete, SweDeltaco, LAC, Retea, och den nya HR-koncenen med Svenska PA, Palett och Time Recorder kan förväntas att tillsammans ge löpande rörelseresultat (EBITA) om 170 - 200 Mkr med en beräknad årlig tillväxt om ca 25 procent före ytterligare förvärv. Rörelseresultatet har belastats av omstruktureringar respektive negativ utvecklingen inom tre dotterbolag: Careda, Innovative-IT och Catwalk. Tillsammans belastar dessa bolag rörelseresultatet med 59 Mkr för helåret. Bolagen, som tillsammans svarar för 12 procent av koncernens omsättning, har varit i fokus för olika åtgärder under året. Dessa är nu genomförda i samtliga tre bolag. Också utvecklingen inom IAR Systems, som TurnIT äger till ca 80 procent, har påverkat resultatet negativt med -3,4 Mkr, bland annat beroende på att den internationella expansionen medfört stora kostnader under det gångna året. TurnITs Intellektuella Kapital/ goodwill ökade under året med 576 Mkr varav 170 Mkr uppstod i slutet av december 2000 i samband med förvärvet av Palett. Avskrivningarna ökade med 24 Mkr varav ca 10 Mkr utgörs av en nedskrivning under andra kvartalet avseende det avvecklade TransNordic. Förutsättningarna för TurnITs tillväxtstrategi, att bland annat finansiera förvärv genom att realisera utvecklingsvinster, försämrades under andra halvåret genom omsvängningen på aktiemarknaden. Nedgången har dock inneburit att nya förvärvstillfällen yppat sig. En del av årets förvärv har därför kortsiktigt finansierats med lån. Under fjärde kvartalet har emissioner genomförts i samband med förvärv, vilket medfört att antalet aktier ökat med 3 114 197 aktier. Under 2000 har TurnIT fått besked från Alecta (fd SPP) om återföring av pensionsmedel, vilket har påverkat resultatet med 10,7 Mkr. Affärsområden TurnIT Supplies Inom TurnIT Supplies har såväl intäkts- som resultatutveckling varit mycket god. Försäljningen har ökat med 34 procent till 405,0 (303,1) Mkr och rörelseresultatet ökade med 25 procent till 57,4 (46,0) Mkr. Slutliga avvecklingskostnader för den del av TransNordics rörelse som inte överförs till Insert belastar rörelseresultatet med 4,2 Mkr. Under året har Network Innovation förts samman med SweDeltaco. Genom att samordna och effektivisera inköp och distribution har lageromsättningshastigheten kunnat ökas. Genom den Internetbaserade handelsplatsen för återförsäljare och företag har SweDeltaco kunnat bibehålla en bra rörelsemarginal. LAC har utvecklat sin starka position på telekomponentmarknaden och efter periodens slut har avtal tecknats med en amerikansk tillverkare av system för mobilt Internet. TurnIT Software Försäljningen uppgick till 270,5 (205,6) Mkr och rörelseresultatet ökade till 77,2 (20,9) Mkr. Inom TurnIT Software har perioden präglats av fortsatta utvecklingssatsningar inom CityData, Innovative-IT och på IARs internationella expansion. IAR har slutfört ett planerat förvärv av Nuvation Labs i Silicon Valley, vilket stärker bolagets position på den nordamerikanska marknaden. För IAR har försäljningen ökat markant under det fjärde kvartalet och orderingången om 27 Mkr för enbart utvecklingsuppdrag under det sista kvartalet är den bästa i bolagets historia. Innovative-IT har bytt VD och verksamheten har fokuserats på en tydligare försäljningsinriktad organisation. CityDatas försäljning och resultat har ökat markant under det fjärde kvartalet och samarbetsavtal har knutits med flera viktiga partners. Av bolagets rörelseresultat om 6,3 Mkr har 2/3-delar uppstått i kvartal fyra. Försäljningen av de egenutvecklade produkterna ökar konstant och innevarande år finns förutsättningar för ett genombrott utanför Sverige. TurnIT Communication Försäljningen har fortsatt att öka starkt jämfört med 1999 och uppgick till 306,7 (205,5) Mkr. Rörelseresultatet stannade på 18,1 (19,8) Mkr. Fjärde kvartalet har för Fiberdata alltid varit avgörande för resultatet. Två tredjedelar av helårsresultatet om 14,3 Mkr genererades i kvartal fyra. Retea, som är ett renodlat konsultbolag inom Communication, hade över året en jämn fördelning av sitt rörelseresultatet om 5,9 (5,3) Mkr. Fiberdata har fortsatta framgångar med nya order för utbyggnad av stadsnäten i Östersund, Norrköping samt Göteborg. Under perioden har Fiberdata också förvärvat det Norrköpingsbaserde bolaget BJ El och Dataelektronik som har en stark lokal position inom nätverksintegration. Fiberdata har nu kontor på 14 platser i Sverige. På telecom-sidan har Fiberdata gjort stora investeringar och bland annat har kostnader för uppbyggnaden av försäljningsorganisationen belastat resultat för 2000 med ca 3,5 Mkr. Under januari i år har försäljningen av telecom-produkter varit lyckosam och investeringen väntas ge bra avkastning under innevarande år. TurnIT Consulting Det fjärde kvartalet har motsvarat förväntningarna om en starkt ökad tillväxt vad gäller både omsättning och resultat. Kvartal fyra svarade för 50 procent av årets rörelseresultat. Arete ingår i koncernen från och med den första november. Omsättningen ökade till 368,6 (293,3) Mkr eller med 26 procent men om Aretes omsättning för hela 2000 räknas in skulle affärsområdets omsättning uppgått till 521,5 Mkr. Trots omsättningsökningen minskade rörelseresultatet till 18,8 Mkr jämfört med 19,7 Mkr föregående år. I resultatet ingår då Internetkonsultbolaget Catwalks rörelseförlust om ca 10 Mkr. I Catwalk har ny VD tillsats och för innevarande år kommer Catwalks resurser att disponeras inom ramen för Aretes verksamhet. Integrationen av bolagen inom Arete och TurnITs svenska konsultbolag har kunnat genomföras på ett mycket framgångsrikt sätt utan att en enda anställd lämnat sin befattning med anledning av samgåendet. Effekten härav har varit god och intjäningen har påtagligt förbättrats till följd av effektivare kompetensallokering. Beläggningen är för närvarande mycket god. För 2001 förutses en fortsatt ökande efterfrågan på systemutveckling och projektledning och i inledningen av 2001 har flera ramavtal tecknats. Däremot kommer efterfrågan på webbdesign att minska dramatiskt och utvecklas mot att bli en kompetensdel i ett komplett konsultutbud som kunderna efterfrågar i allt större utsträckning. TurnITs norska konsultbolag Computas har en allt större del intäkter från licensförsäljning av den egenutvecklade programvaran "Frame Solutions" för knowledge management. Resultatet har fördubblats under det fjärde kvartalet, jämfört med de tre föregående kvartalen. Bolaget har vunnit ytterligare en stor order från det norska rättsväsendet och man planerar för fortsatt expansion i Europa. Beroende på bolagets tillväxtambition kan bolaget behöva direktaccess till kapitalmarknaden framöver. Totalt är 725 konsulter anställda i TurnIT, varav TurnIT Consulting omfattar ca 460 konsulter. TurnIT Outsourcing För affärsområdet ökade försäljningen till 230,0 (202,7) Mkr men rörelseresultatet minskade till 8,1 (32,8) Mkr. Rörelseresultat belastas med negativt resultat om 25,0 Mkr i Careda (namnändrat från ID Network). Den förvärvade enheten från Bravida IT har inte alls motsvarat förväntningarna. Åtgärder har vidtagits för att rätta till detta. Inom TurnIT Outsourcing har stora investeringar gjorts under den gångna perioden inräknat förvärvet av Palett som inträffade i slutet av december 2000. Samgåendet mellan Bravida IT, som förvärvades under sommaren, och ID Network har till syfte att skapa en konkurrenskraftig aktör inom nätverksdrift. Det nya bolaget har givits en ny firma; Careda. Målsättningen för Careda är att på två år skapa en ledande position som leverantör av ASP-tjänster (Application Service Provider) inom de segment TurnITs bolag är verksamma. Svenska PA har genomfört ett stort förvärv av lönebolaget Palett som utgör ett strategiskt komplement till verksamheten. Det nya bolaget Palett HR AB är inriktat på lön och HR för den offentliga sektorn och har förvärvats från IBM. Svenska PA och Palett har gemensamt ursprung i IBM, vilket ger goda möjligheter att framgent samordna programutveckling och tekniska plattformar. Tillsammans med Svenska PA s norska dotterbolag Time Recorder bildas en ny HR-koncern som erbjuder lön-, HR- och tidsredovisningssystem och som idag används för närmare 500 000 löntagare i stora privata och offentliga verksamheter. TurnIT Development avvaktar med notering TurnIT Development investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Huvudinriktningen är att investera i bolag där kundnyttan är väldefinierad och att det finns en marknad för bolagets tjänster. Genom en väldiversifierad portfölj och ett begränsat ekonomiskt engagemang i respektive bolag blir riskprofilen låg. Under slutet av 2000 har riskkapitalmarknaden präglats av tilltagande osäkerhet och TurnIT Development har därför anpassat investeringsnivån efter marknadens förutsättningar. De bolag som TurnIT Development investerat i har ett begränsat behov av kapitaltillskott. Förutsättningarna på aktiemarknaden har successivt försämrats för en notering av TurnIT Development och styrelsen har därför beslutat avvakta med att marknadsnotera bolaget. Endast en mindre resultateffekt har uppstått under perioden, främst hänförlig till räntekostnader. Intellektuellt Kapital Det Intellektuella Kapitalet / goodwill är en avgörande förutsättning för TurnITs intjäning och det är genom att vårda och utveckla detta kapital som den snabba tillväxten åstadkommits. I årets årsredovisning kommer samtliga TurnITs bolag att återigen betygsättas med stöd av mätverktyget IC-Rating. Syftet är att ge aktieägare och andra intressenter en bättre möjlighet att bedöma TurnITs investeringar ur ett långsiktigt perspektiv. Koncernens bokförda värde på det Intellektuella Kapitalet / goodwill uppgick vid periodens slut till 1 337 Mkr. Jämfört med 31 december 1999 var ökningen 576 Mkr ( 76 procent). Under andra kvartalet har resultatet belastats med en nedskrivning av det Intellektuella Kapitalet avseende TransNordicrörelsen med 10 Mkr, på grund av verksamhetens successiva avveckling. Värdet på det Intellektuella Kapitalet / goodwill har prövats med "impairment test" i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. En kvalitetsbedömning har också gjorts genom värdering med hjälp av IC Rating AB. TurnIT fokuserar på rörelseresultattillväxten och mäter resultatet på nivån före avskrivning på Intellektuellt Kapital. Avskrivningen på Intellektuellt Kapital uppgår till 60,7 Mkr för perioden. Avskrivningstiden är 20 år. Finansiering Koncernens finansiella situation är fortsatt god. Under rapportperioden har 3 467 197 aktier emitterats i samband med bolagsförvärv, varav 2 285 197 aktier genom apportemission samt 1 182 000 aktier genom riktade kontantemissioner. Emissionerna har ökat det egna kapitalet med 310 respektive 142 Mkr. Vidare har under året nyteckning av aktier skett baserat på utestående optioner, vilket medfört att antalet aktier ökat med 482 702 och det egna kapitalet med 34,6 Mkr. Antalet registrerade aktier per den 31 december 2000 uppgick till 20 411 990 st. Koncernens räntebärande skulder har under perioden ökat med 259 Mkr främst genom ökning av de långa skulderna i samband med bolags- och fastighetsförvärv. Det egna kapitalet uppgick den 31 december till 1 317 Mkr och eget kapital per aktie till 64,54 (47,23) kronor per aktie. Kassaflödet uppgick till 6,32 (6,27) kronor per aktie och vinsten till 2,97 (3,69) kronor per aktie. Förvärv under 2001 kommer i första hand att inriktas på att förstärka befintliga verksamheter. Med 117 Mkr i tillgänglig likviditet, 38 Mkr i beviljad men outnyttjad kredit samt möjligheten att utge kvarvarande 318 000 aktier efter bemyndigandet som erhölls av bolagsstämman den 4 april 2000 finns kapacitet att fortsätta förvärva bolag om tillfälle ges. Andelen räntebärande skulder i förhållande till balansomslutningen var per den 31 december 22,1 procent. Investeringar Årets investeringar i företagsförvärv uppgår till 702 Mkr. Därutöver har tilläggsköpeskilling avseende tidigare gjorda förvärv utbetalats med 38 Mkr. Vidare har TurnIT Development gjort minoritetsinvesteringar med ytterligare 55 Mkr under rapportperioden. Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 85 Mkr, varav 29 Mkr avser investering i en fastighet. Investeringar i andra immateriella tillgångar än Intellektuellt Kapital (i licens och rättigheter) har skett med 16 Mkr. Personal Vid utgången av rapportperioden var 1 362 (906) personer anställda. För perioden uppgick medeltalet anställda till 1 253 (811). I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma har ett incitamentsprogram införts. Totalt 273 775 personaloptioner var utfärdade per den 30 juni och därefter har 2 650 optioner utfärdats. Programmet löper på fem år med rätt till inlösen efter tre år till ett lösenpris som motsvarar 209,40 SEK per aktie. Efter förvärvet av Arete har ett nytt program omfattande totalt 57 600 personaloptioner utgivits med motsvarande löptid och övriga förutsättningar, men till ett lösenpris som motsvarar 110,05 kronor. Programmen har säkrats med en sk "equity swap". Moderbolaget Moderbolaget omfattar koncerngemensamma funktioner inom ekonomi, juridik, information/IR, personal och företagsvärdering. I takt med koncernens utveckling har koncernledning och de koncerngemensamma funktionerna förstärkts. Moderbolagskostnaderna uppgår till 32 (24) Mkr, vilket motsvarar två procent av omsättningen. Styrelsen Styrelseordförande Christer Zetterberg har avböjt omval vid årets bolagsstämma. Nomineringsarbete har bedrivits under ledning av Peter Westring, Gunnar Lindberg, Kjell Wallmark och Ulf Hedlund och till ny styrelseledamot har Jan Ohlsson, VD för Nordico Invest AB föreslagits. I övrigt föreslås omval av samtliga ledamöter. Vinstutdelning Till bolagsstämman år 2001 föreslås ingen utdelning. Framtidsutsikter Det gångna året har inriktats på att förstärka de mest vinstgenererande bolagen och att förverkliga strategin att realisera utvecklingsvinster i rörelsen. TurnITs kärnrörelse karaktäriseras av en stabil och god intjäningsförmåga med rörelsemarginaler mellan 15 och 25 procent med begränsad risk. Mer än hälften av koncernens anställda är konsulter. Det är därför viktigt att kunna behålla kompetent personal och att beläggningsgraden är hög. Med låg personalomsättning, stabila processer och förståelse för begreppet "kundnytta" har det varit möjligt att upparbeta förtroende hos kunderna vilket för närvarande resulterat i längre uppdrag och bättre beläggning. Konsultmarknaden, med undantag för den rena Internetmarknaden, utvecklas stabilt och TurnITs konsultbolag är också väl positionerade inom de mest snabbväxande segmenten som e-business och mobilt internet. Efterfrågan på komponenter till data- och telekomindustrin har successivt ökat i betydelse för TurnITs resultat. Den globala tendensen att tillverkare inom telekomindustrin i allt större utsträckning outsourcar sin produktion kommer att få positiv effekt på försäljningsutvecklingen för TurnITs del. Inom HR området är efterfrågan tilltagande och med de långa kontrakt som tecknats är huvuddelen av försäljningen säkrad för flera år. Marknaden drivs bl.a av en hög produktutvecklingstakt med krav på ökade nättjänster. Den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastrukturen i landet med region- och stadsnät är en viktig faktor för Fiberdatas fakturering. Inom Communication är orderstocken god och TurnIT har välpositionerade bolag inom området. Omstruktureringarna i förlustverksamheterna är i huvudsak avslutade. Förutom i det numer rena utvecklingsbolaget Innovative-IT, där framtidsprodukten Pure-Load utvecklas, ska samtliga verksamheter bidra till årets resultat. Marknadstillväxten kommer att bli lägre än tidigare år. Analysföretagen IDC och Gartner gör i sina 5 års utsikter bedömningen att IT marknaden som helhet kommer att ha en genomsnitts tillväxt om 13-16 procent i Norden. Siffran är lägre än tidigare vilket torde innebära ökad konkurrens. Det är därför av stor betydelse att vara väletablerad, ha goda kundrelationer och stark ekonomi om en lönsam tillväxt om lägst 25 procent ska kunna innehållas. Utvecklingsvinster kommer att realiseras om marknadsförutsättningarna medger detta. Vinsterna kommer att användas för amortering av räntebärande lån samt för att finansiera tillväxt. För 2001 förutses sammantaget ett väsentligt bättre rörelseresultat exklusive utvecklingsvinster. TurnIT AB (publ) Styrelsen Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké för TurnIT AB (Publ) och därvid följt rekommendationen utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR avseende översiktlig granskning av halvårs- och delårsrapporter. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller krav motsvarande delårsrapporter enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 20 februari 2001 Anders Malmeby Carl Lindgren Auktoriserad revisor, KPMG Auktoriserad revisor, KPMG Kommande informationstillfällen i TurnIT Årsredovisning 2000 mars 2001 Delårsrapport kvartal 1 11 maj Delårsrapport kvartal 2 22 augusti Delårsrapport kvartal 3 9 november Bokslutskommuniké för 2001 19 februari 2002 Bolagsstämma för 2000 avhålls kl 15 på biograf Röda Kvarn i Stockholm den 3 april 2001. The year-end report is also available in English ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01190/bit0001.pdf

Dokument & länkar