Bokslutskommuniké Januari-december 2002

Bokslutskommuniké Januari-december 2002 TurnIT AB (publ) Januari-december 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 1 119,9 (1 749,0) Mkr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -83,8 (-148,5) Mkr * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -161,3 (-1 051,5) Mkr * Kassaflödet uppgick till -1,8 (-51,9) Mkr * Fiberdata avyttrades per 31 augusti. Bolagets rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -17,0 Mkr under perioden januari- augusti 2002. * Nyemissioner om 107,8 Mkr genomfördes under året * Under året har flera kostnadsbesparande åtgärder vidtagits som bland annat inneburit en personalminskning med 167 personer Oktober-december 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 243,0 (421,6) Mkr * Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -21,9 (-65,7) Mkr * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -75,5 (-152,0)Mkr * Kassaflödet uppgick till 27,3 (-18,1) Mkr. Händelser efter rapportperiodens utgång IAR Systems dotterbolag Nuvation avyttrades per 1 januari 2003. Läs mer i den kompletta rapporten som finns på www.turnit.se samt www.waymaker.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT00080/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar