Delårsrapport från TurnIT AB januari - augusti 2000

Report this content

Delårsrapport från TurnIT AB JANUARI - AUGUSTI 2000 4 oktober 2000 Denna delårsrapport är ett komplement till TurnITs ordinarie delårsrapporter och avlämnas till följd av TurnITs bud på aktierna i Arete. Rapporten bör i tillämpliga delar läsas tillsammans med TurnITs halvårsrapport bland annat med avseende på tidigare rapportperioder. Tillväxt och värdeutveckling fortsätter Omsättningen blev 928,3 MSEK 1 Rörelseresultatet (EBITA) blev 119,5 MSEK Rörelsemarginalen blev 12,9 procent Resultatet efter finansiella poster uppgick till 65,7 MSEK Vinsten per aktie efter full skatt uppgick till 3,52 SEK 2 Kassaflödet per aktie var 5,80 SEK Offentligt erbjudande till aktieägarna i Arete TurnIT Communication bygger Europas största enskilda bostadsnät TurnIT Consulting får ramavtal med FMV Förberedelser för marknadsnotering av TurnIT Development fortsätter Rörelseresultatet för 2000 kommer väsentligt överstiga föregående år Denna delårsrapport har upprättats för perioden januari till och med augusti 2000. TurnITs intäkter är i stor utsträckning beroende av konsulternas fakturering. Antalet konsulter motsvarar ca 60 procent av alla anställda, vilket drar ned lönsamheten för denna period som omfattar stor andel semestertid. Trots detta har tillväxten fortsatt att utvecklas väl och TurnITs rörelseresultat har utvecklats enligt koncernens strategi. Genom förvärv av tillväxtföretag har en balanserad koncern med sjutton IT- bolag inom fem olika affärsområden samt ett utvecklingsbolag byggts upp. Verksamheten renodlas i tydliga affärsområden för att skapa konkurrenskraftiga enheter inom ramen för TurnITs IT-partnerkoncept och för att etablera en stabil och varaktigt hög resultatnivå. Efter den första uppbyggnadsfasen kan nu koncernens bolag delas in i tre olika grupper; en vinstgene-rerande bas, utvecklingsbolag och innovationsbolag. Strategin är att koncernens rörelseresultat ska genereras i den löpande verksamheten och genom att utvecklingsvinster realiseras i marknadsnotering eller avyttring av koncernens bolag. Det innebär att tillväxtbolag inom TurnIT kan ges tillgång till externt kapital genom ägarspridningar som stärker bolagen, samtidigt som TurnIT tillförs utvecklingsvinster. Bolagen kan komma att kvarstå med TurnIT som huvudägare - och därmed ingå i koncernens IT-partnerkoncept - eller avyttras för att utvecklas i en ny miljö. Ägarspridningen i IAR Systems är ett exempel på TurnITs strategi. I och med det nya skede som inletts i år etableras koncernens rörelseresultat på en högre nivå med god tillväxt, vilket också ger utrymme för större strategiska investeringar i både nya och befintliga bolag, sk matching. Syftet är att skapa en förhållandevis jämn resultatutveckling. Fram till och med augusti 2000 har också flera större satsningar genomförts, vilket belastat resultaträkningen. Marknadsutvecklingen har präglats av att beställningar av större konsultuppdrag ökat och att allt fler kunder vill teckna ramavtal med ett avgränsat antal leverantörer av konsulttjänster. Beställningarna av systemintegrationslösningar och bredbandskopplingar har ökat samtidigt som efterfrågan för affärsområde Supplies, Software och Outsourcing utvecklats normalt. Försäljningen under årets första åtta månader har utvecklats i stort som förväntat och nettoomsättningen till och med augusti ökade till 928,3 1 TurnIT mäter rörelseresultatet på nivån Rörelseresultat före avskrivning på Intellektuellt Kapital/goodwill. 2 Kassaflödet definieras som periodens resultat med återläggning av minoritetens andel i resultatet, latent skatt och avskrivningar på Intellektuellt Kapital MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 119,5 MSEK och rörelsemarginalen blev 12,9 procent. Omstruktureringen i ID Network har under de första åtta månaderna belastat rörelseresultatet med 22,8 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 66,4 MSEK. Vinsten efter beräknad skatt blev 60,3 MSEK. Under rapportperioden fick TurnIT besked från SPP om återföring av pensionsmedel. Av detta belopp har 10,2 MSEK påverkat resultatet. Verksamhetens utveckling TurnIT Supplies Inom TurnIT Supplies har såväl intäkt- som resultatutveckling varit mycket god. Försäljningen ökade till 262,2 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 34,8 MSEK. Avvecklingskostnader för den del av Transnordics rörelse som inte överförs till Insert har belastat resultatet med 3 MSEK. Inom TurnIT Supplies har SweDeltaco och Network Innovation utvecklats väl. Effektiviteten har ökat efter att distributionen kunnat samordnas i gemensamt lager och administration. LAC fortsätter att öka försäljningen på komponentmarknaden, som präglas av överefterfrågan. Insert omstruktureras efter integrationen av en del av verksamheten från Transnordic. TurnIT Software Inom TurnIT Sofware har flera strategiska utvecklingssatsningar präglat utvecklingen för både försäljning och rörelseresultat. Försäljningen uppgick till 140,4 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 86,4 MSEK. Innovationsbolagen utvecklas starkt under perioden. CityDatas avtal med IBM om "bundling" av dokumenthanteringsprogrammet Conisio ger resultat och allt fler licenser säljs i Sverige. Avtalet med IBM har godkänts i USA och kan leda till en försäljning även utomlands. Innovative IT har en allt starkare efterfrågan på lastsimuleringsprodukten Pureload även från utländska finansinstitut. IAR investerar för att expandera på flera marknader och har av Microsoft utsetts till Windows CE-systemintegratör. TurnIT Communication Försäljningen uppgick till 171,8 MSEK. Ökad konkurrens och strategiska satsningar under perioden har medfört lägre rörelsemarginaler, men under andra halvåret har en klar förbättring kunnat skönjas. Rörelseresultatet stannade på 9,4 MSEK. Fiberdata agerar både som systemintegratör och som leverantör av bredbandstjänster via dotterbolaget Broadway. Marknaden för bredbandssatsningar i stadsnät och systemintegration har börjat ta fart och Fiberdata har vunnit flera stora upphandlingar under perioden. Den senaste stora projektet var upphandlingen av Europas största enskilda bostadsnät i Malmö för MKB. Fiberdata har även förvärvat ett norskt bolag, ITR A/S. Även för Reta har efterfrågan ökat och satsningar görs nu inom såväl telekom- som datasystemintegration. TurnIT Consulting TurnIT Consulting har i den svenska verksamheten präglats av den allmänna nedgången i efterfrågan på kompetenskonsulting. Vissa strategiska satsningar har också påverkat resultatutvecklingen. Försäljningen uppgick till 217,4 MSEK och rörelseresultatet stannade på 5,5 MSEK. Ett flertal större ramavtal har tecknats under perioden och efterfrågan på kvalificerade konsulter har ökat. Genom ökad samordning har kompetensallokeringen förbättrats och de svenska konsultbolagen har gemensamt förbättrat sin leveransförmåga. Det norska dotterbolaget Computas förbereder en fortsatt expansion i Norden och har under perioden ökat antalet anställda med 20 personer. TurnIT Outsourcing Inom TurnIT Outsourcing har de största satsningarna gjorts under den gångna perioden, vilket också har påverkat resultatutvecklingen. Försäljningen minskade till 136,5 MSEK och rörelseresultatet minskade till en förlust på 1,7 MSEK. Resultatet inkluderar strukturkostnader om 22,8 MSEK. Lönsamheten inom Outsourcingverksamheten är beroende av att mer kostnadseffektiv service utvecklas genom omorientering mot leverans av ASP-tjänster (Application Service Provider). Inom Outsourcing förvärvades Telenors svenska IT-verksamhet i början av juni och avsikten är att integrera denna verksamhet med ID Network för att skapa en ledande leverantör inom ASP. Svenska PA fortsätter att utvecklas mycket väl och har bland annat tecknat avtal med Skanska. TurnIT Development TurnIT Development är ett riskkapitalbolag som investerar i IT-bolag som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede. Huvudinriktningen är att investera i bolag där kundnyttan är väldefinierad och att det finns en marknad för bolagets tjänster. TurnIT Development prioriterar vertikala B2B-lösningar framför de breda B2C-portaler som idag visar betydande underskott. TurnIT Development har en kontinuerlig tillströmning av intressanta investeringsprojekt. Under andra kvartalet har två nya investeringar genomförts och TurnIT Development har nu åtta placeringar med mellan 2 och 33 procent ägande i bolagen. Förberedelser för en kommande marknadsnotering pågår. TurnITs aktieägare kommer att erbjudas direktägande i bolaget vid en marknadsnotering som beräknas ske under vintern. Endast en mindre resultateffekt har uppstått under perioden. Ägarspridning i IAR Ägarspridningen i IAR genomfördes framgångsrikt under andra kvartalet. Emissionen tillförde IAR 120 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, i nytt eget kapital och har påverkat koncernens resultat med 83,5 MSEK. Intellektuellt Kapital Det intellektuella kapitalet är en avgörande förutsättning TurnITs intjäning och det är genom att vårda och utveckla detta kapital som den snabba tillväxten kunnat åstadkommas under de senaste åren. Koncernens bokförda värde på de Intellektuella Kapitalet uppgick vid periodens slut till 937,9 MSEK. Jämfört med 31 december 1999 var ökningen 177 MSEK (23 procent). Under rapportperioden har resultatet belastats med en nedskrivning av det Intellektuella Kapitalet avseende Transnordicrörelsen med 10 MSEK, på grund av verksamhetens successiva avveckling. TurnIT fokuserar på rörelseresultattillväxten och mäter resultatet på nivån före avskrivning på Intellektuellt Kapital, som uppgår till 41,0 MSEK för perioden (inklusive ovan nämnda extraavskrivning med 10 MSEK). Vid en bedömning av värdet på det Intellektuella Kapitalet kan man efter det att IAR börsnoterats konstatera att TurnITs övervärde på innehavet av aktier i IAR mer än väl överstiger det bokförda värdet av koncernens totala intellektuella kapital, dvs avseende samtliga koncernbolag. Finansiering Koncernens finansiella situation är forsatt god. Under perioden har nyteckning av aktier skett baserat på utestående optioner. Med anledning av detta har antalet aktier ökat med 477.703 och det egna kapitalet med 34,1 MSEK. Antalet registrerade aktier per den 31/8 2000 uppgick till 17.292.794 st. Koncernens räntebärande skulder har under perioden ökat med 134,5 MSEK främst genom ökning av de långa skulderna i samband med bolags- och fastighetsförvärv. Det egna kapitalet uppgick den 31 augusti till 955,2 MSEK och eget kapital/aktie till 55,24 SEK/aktie. Kassaflödet per aktie uppgick till 5,80 SEK/aktie och vinsten per aktie till 3,52 SEK/aktie (efter beräknad skatt). Beredskapen för förvärv är god med 181 MSEK i kassan, 26,5 MSEK i beviljad men outnyttjad förvärvskredit samt möjligheten att utge kvarvarande 1 318 000 B-aktier efter bemyndigandet som erhölls av bolagsstämman den 4 april. Andelen lånat kapital i förhållande till balansomslutningen var per den 31 augusti 22 procent vilket är något över koncernens målsättning på 20 procent. Investeringar Efter andra kvartalets utgång har inga förvärv gjorts under perioden. Årets investeringar i företagsförvärv uppgår till 230 MSEK. Av detta har 82 MSEK finansierats genom utgivande av egna aktier och 100 MSEK genom upptagande av lån. Därutöver har tilläggsköpeskilling avseende tidigare gjorda förvärv utbetalats med 38 MSEK. Vidare har TurnIT Development gjort minoritetsinvesteringar med ytterligare 20 MSEK under rapportperioden och sammantaget har 26 MSEK investerats. Investeringar i materiella tillgångar uppgår till 53 MSEK, varav 27 MSEK avser investering i en fastighet. Investeringar i andra immateriella tillgångar än intellektuellt kapital (i licens och rättigheter) har skett med 12 MSEK. Personal Vid utgången av rapportperioden var 1 163 personer anställda. Per den 31/12 1999 var 906 personer anställda. För perioden uppgick medeltalet anställda till 1 028. För helåret 1999 uppgick medeltalet anställda till 811. I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma har ett incitamentsprogram införts. Totalt 273 775 personaloptioner var utfärdade per den 30 juni och därefter har 2 650 optioner utfärdats till nyanställda medarbetare. Programmet löper på fem år med rätt till inlösen efter tre år till ett lösenpris som motsvarar 209,40 SEK per aktie. Programmet har säkrats med en sk "equity swap". Moderbolaget Moderbolaget omfattar koncerngemensamma funktioner samt bifirman Transnordic Data, som har avvecklats. I takt med koncernens utveckling har koncernledning och de koncerngemensamma funktionerna förstärkts väsentligt. Offentligt erbjudande till aktieägarna i Arete Den 13 september beslöt styrelsen att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner 1999/2002 respektive 2000/2003 utgivna av Arete. Anmälningstiden löper mellan 9 oktober och 30 oktober 2000. Övriga händelser efter rapportperiodens utgång Fiberdata har tecknat avtal med Norrtälje om systemintegrationstjänster och bredbandskoppling samt en länk över till Åland. Fiberdata har också förvärvat ITR A/S i Norge. Styrelsen har beslutat att begränsa den nyemission som offentliggjordes den 13 september 2000 till 82 000 B- aktier. Emissionen riktades till institutionella placerare med en genomsnittlig kurs om ca 195 SEK. Retea har tecknat ramavtal med FMV som omfattar ca 60.000 timmar. Framtid Den goda vinstutvecklingen ger fortsatt goda förutsättningar för investeringar och utvecklingssatsningar i dotterbolagen. I och med erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Arete har TurnIT tagit ett stort steg i omstruktureringen av konsultbranschen och marknadsutsikterna för fjärde kvartalet 2000 och kommande år är idag mycket goda. TurnIT avser vidare att utveckla verksamheten inom områden som ASP, programvaror för globala marknader och kommunikationslösningar och det är av stort intresse att komplettera verksamheten inom TurnIT Communication med nya förvärv. Under kommande år avser TurnIT att marknadsnotera ytterligare minst ett bolag, men beroende på utvecklingen i de enskilda bolagen kan flera komma att bli aktuella. TurnIT ser sitt innehav i IAR Systems som långsiktigt men avser att framledes minska sitt innehav, vilket beroende på IARs utvecklingsmöjligheter bör understiga 50 procent av kapital och röster i bolaget. Under perioden har en mindre post aktier i IAR sålts. När och på vilket sätt en större andel av ägandet kan komma att säljas är beroende av allmänna marknadsförutsättningar. Bedömningen om ett resultat på en ny och väsentligt högre nivå för år 2000 kvarstår. TurnIT AB Peter Enström, VD Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen i TurnIT Prospekt med anledning av erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner utgivna av Arete 4 oktober 2000 Extra bolagsstämma med anledning av budet på Arete 18 oktober 2000 Kvartalsrapport januari - september 6 november 2000 Bokslutskommuniké 2000 20 februari 2001 The interim report is also available in English Granskningsberättelse Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Stockholm den 4 oktober 2000 Anders Malmeby Carl Lindgren Auktoriserad Auktoriserad Revisor, KPMG Revisor, KPMG Nettoomsä ttning Supplies SoftwareCommuni-Consul- Out- Konc-Totalt cation ting sourcing ern- gemen samt MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK% MSEK % 1997 136,935 107,628108,62832,9 9 386,0 100 1998 222,528 132,916135,617165,521 145,4 18 801,9 100 1999 303,125 205,617205,517293,324 202,7 17 1210,2 100 Q1/2000 104,730 58,6 1754,7 1686,5 25 40,0 12 344,6 100 Q1+Q2/20 198,728 120,917123,718171,024 91,9 13 706,1 100 00 Jan-aug 262,228 140,415171,819217,423 136,5 15 928,3 100 2000 Rörelseresultat (EBITA) Supplies SoftwareCommuniConsultiOutsourcKoncern- Totalt -cationng ing gemensamt MSEK % MSEK % MSEK% MSEK% MSEK% MSEK % MSEK % 1997 27,4 62 9,1 219,1 213,8 9 -5,1 -1244,3 100 1998 33,3 42 11,6 1420,52613,317 11,614 -10,1-1380,2 100 1999 46,0 34 20,9 1619,81519,715 32,825 -5,5 -4 133,7 100 Q1/2000 15,1 73 1,1 5 2,4 119,2 45 -4,7-23-2,5 -1220,6 100 Q1+Q2/20 25,0 21 85,6 727,6 6 12,811 -0,6-1 -12,1-10118,3 100 00 Jan-aug 34,8 29 86,4 729,4 8 5,5 5 -1,7-1 -14,9-12119,5 100 2000 Resultaträkning 1/1-31/8 Belopp i MSEK 2000 Nettoomsättning 928,3 Kostnad för sålda varor -690,3 Bruttoresultat 238,0 Försäljningskostnader -141,4 Administrationskostnader -84,8 Övriga rörelseintäkter 1) 108,4 Övriga rörelsekostnader -0,7 Rörelseresultat före avskrivning på intellektuellt 2) kapital/goodwill (EBITA) 119,5 Avskrivning på intellektuellt -41,0 3) kapital/goodwill Rörelseresultat efter avskrivning på intellektuellt kapital/goodwill 78,5 Resultat från finansiella poster Andel i intressebolag -0,7 Övriga ränteintäkter och 5,7 liknande resultatposter Räntekostnader och liknande -17,8 resultatposter Resultat efter finansiella 65,7 poster Minoritetsintresse 0,7 Resultat före skatt 66,4 4) Skatt -6,1 Resultat efter skatt 60,3 1) Under perioden har 10,2 MSEK intäktsförts avseende SPP-medel samt 83,5 MSEK avseende emissionseffekt i IAR liksom 10,1 MSEK. Rörelseresultatet definierar TurnIT som Rörelseresultat efter avskrivningar på materiella tillgångar men före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) En nedskrivning av det intellektuella kapitalet i Transnordic-rörelsen har gjorts med 10 Mkr 4) Avser beräknad skatt Balansräkning 2000-08- Belopp i MSEK 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 951,5 anläggningstillgångar Materiella 111,4 anläggningstillgångar Finansiella 46,1 anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 1 109,0 Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 454,5 Kassa och bank 181,1 Summa omsättningstillgångar 635,6 SUMMA TILLGÅNGAR 1 744,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 955,2 Minoritetsintresse 36,8 Avsättningar 9,7 Långfristiga skulder 311,4 Kortfristiga skulder 431,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 744,6 Kassaflödesrapport 1 januari- 31 augusti Belopp i MSEK 2000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 10 rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital -32,8 Kassaflöde från den löpande -22,8 verksamheten Kassaflöde från -239,1 investeringsverksamheten Kassaflöde från 293,8 finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE 31,9 Likvida medel vid periodens 149,2 början Kursdifferenser i likvida medel0,0 Likvida medel vid periodens 181,1 slut Förändring av eget kapital Eget Antal kapital Mkr aktier Ingående balans 1/1 1999 777,5 16 335 196 Per den 1/1 2000 pågående 126 895 nyemission Inlösen av optioner 34,1 477 703 Apportemission 62,9 253 000 Kontantemission 19,1 100 000 Optionslikvid i dotterbolag 2,1 Omräkningsdifferenser - 0,8 Periodens resultat 60,3 Utgående balans 30/6 2000 955,2 17 292 794 Nyckeltal 2000-08- 31 Rörelsemarginal, % 12,9 Kassaflöde/aktie, SEK 5,80 Kassalikviditet, % 133 Vinst/aktie, efter full skatt ,3,52 1) SEK Vinst/aktie, efter full skatt 3,49 1) och full utspädning , SEK Soliditet, % 56,9 Avkastning på eget kapital 10,4 2) (full skatt) , % Avkastning på totalt 8,0 2) kapital , % Eget kapital/aktie, SEK 55,24 Räntebärande skulder, MSEK 389,1 Skuldsättningsgrad, ggr 0,39 Räntetäckningsgrad,ggr 4,7 Nettoomsättning/ anställd, tkr 903 EBITA/anställd, TSEK 116 Medeltal anställda, st 1 028 Antal anställda vid periodens 1 163 utgång, st Börskurs, SEK 205,50 Genomsnittligt antal aktier, 17 100 tusental Vinst per aktie beräknas som periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier 2) Avkastningsmåtten är extrapolerade till helårsvärden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00880/bit0002.pdf

Dokument & länkar