IAR Systems AB till OM Stockholmsbörsen

IAR Systems AB till OM Stockholmsbörsen OM Stockholmsbörsens bolagskommitté har den 17 maj 2000 godkänt IAR Systems ABs ansökan om börsnotering på O-listan. IAR Systems är ett helägt dotterbolag till TurnIT AB. Spridning av ägandet i IAR Systems kommer att ske genom ett erbjudande att teckna sammanlagt högst 4 297 652 aktier i IAR Systems i en nyemission riktad till aktieägarna i TurnIT AB, motsvarande ca 25 procent av totalt antal aktier i IAR före nyemissionen. Villkor i sammandrag: Företrädesrätt: För varje aktie i TurnIT erhålls en teckningsrätt. Teckningsrätt: Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie i IAR Systems. Minsta 100 aktier i IAR teckningspost: Teckningskurs: 28 kronor per aktie Avstämningsdag: Den 26 maj 2000. Detta innebär att första dag för handel i TurnITs aktie exklusive teckningsrätt är den 24 maj 2000. Anmälningstid: 2-26 juni 2000 Betalning: Teckning och betalning sker samtidigt Handel med 2-20 juni 2000 teckningsrätter: Notering: Notering av BTA ("Betalda och tecknade aktier") beräknas ske från och med den 7 juni 2000. Notering av IAR Systems aktier beräknas ske från och med den 11 juli 2000. Prospekt: Prospekt finns tillgängligt från den 22 maj 2000 hos Carnegie och på TurnITs hemsida, www.turnit.se. Prospekt och anmälningssedel distribueras till TurnITs aktieägare med start den 31 maj 2000. TurnITs och IAR Systems rådgivare i samband med noteringen är D. Carnegie AB. IAR Systems är ett av världens ledande företag vad avser programvaror för programmering av mikroprocessorer (chip) för inbyggda system. Inbyggda system används för att styra och kontrollera en mångfald produkter inom ett flertal branscher. Produktportföljen omfattar grafiska programmeringsverktyg och verktyg för kompilering och debugging. Kundnyttan är väl dokumenterad och sammantaget har IAR Systems genom åren sålt ca 40.000 programvarulicenser. Med grafiska programmeringsverktyg avses verktyg som understödjer programmeringen av en mikroprocessor med hjälp av symboler och diagram. Dessutom genereras programkod automatiskt till skillnad från traditionell programmering. Marknaden för IARs programmeringsverktyg ökar mycket starkt i takt med ökade krav på kortare utvecklingstider för produkter där mikroprocessorer ingår. En ökad användning av mikroprocessorer i allt fler produkter samt att programmeringen av mikroprocessorerna blir allt mer komplex bidrar också till en ökad efterfrågan. Under 1999 uppgick bolagets nettoomsättning till 94 miljoner kronor och rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till 9,2 miljoner kronor. Styrelsen har som mål att nettoomsättningen framöver skall öka med lägst 40 procent per år. IAR Systems har för närvarande 111 anställda i Sverige, Danmark, England och USA. TurnIT AB Styrelsen För mer information kontakta: Peter Enström, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 070-574 99 82 Thomas Wolf, VD IAR Systems AB, Tel: 018-16 78 00, Mobil: 0708-32 08 70 Rickard Linderoth, Informationsdirektör TurnIT AB, Tel: 08-545 877 45, Mobil: 0709-65 02 98 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000727BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000727BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar