Kallelse till extra bolagsstämma i TurnIT

Kallelse till extra bolagsstämma i TurnIT Aktieägarna i TurnIT AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2001, klockan 11.00, Strandvägen 47, Stockholm Anmälan, m m Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken tisdagen den 11 december 2001, dels göra anmälan till TurnIT AB (publ) ("TurnIT"), Strandvägen 47, 114 56 Stockholm, eller på telefon 08-545 877 30, telefax 08-545 877 49 eller e-post info@turnit.se, före kl. 12.00 måndagen den 17 december 2001. Vid anmälan skall anges namn, adress, personnummer/organisationsnummer, antalet aktier och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till TurnIT under ovanstående adress. Bolaget kommer att med post skicka ett personligt behörighetskort till de aktieägare som anmält sig enligt ovan. Behörighetskortet skall medtagas vid bolagsstämman för inpasseringskontroll. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC tisdagen den 11 december 2001. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan tillfällig omregistrering skall verkställas. Förslag till dagordning 1.Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4.Val av en eller två protokolljusterare. 5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.Godkännande av överlåtelse av dotterbolag Beslut om att godkänna överlåtelse av dotterbolaget Arete Libro AB:s dotterbolag Arete Time AB till Arete Time AB:s vd Torbjörn Wiking och Casper Verner-Carlsson. Köpeskillingen uppgår till en (1) krona. Bolagsstämmans godkännande avseende punkt 6 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 7.Stämmans avslutande. Värderingsutlåtande från en oberoende expert avseende punkt 6 ovan, liksom styrelsens redogörelse över den föreslagna överlåtelsen, finns tillgängliga hos bolaget minst två veckor före bolagsstämman. TurnIT AB (publ) i december 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00100/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20011207BIT00100/bit0001.pdf

Dokument & länkar