Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TurnIT AB

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TurnIT AB (publ) Aktieägarna i TurnIT AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 3 april 2003 kl. 17.00 i Wallenbergar-salen i Näringslivets hus, Storgatan 19. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 24 mars 2003, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 28 mars 2003 på adress Strandvägen 47, 114 56 Stockholm, på telefon 08-545 877 30, per fax 08- 545 877 49 eller via e-post: info@turnit.se. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, antalet aktier och telefonnummer. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas för juridisk person skall för den juridiska personen bifogas en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis som ej är äldre än ett år. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget kommer att skicka ut ett personligt behörighetskort med posten till de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman. Behörighetskortet skall medföras vid bolagsstämman för inpasseringskontroll. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 mars 2003. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncern balansräkning, b) behandling av den ansamlade förlusten enligt den fastställda balansräkningen, se punkt 7 nedan, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer, se punkt 8 nedan. 9. Val av styrelse, se punkt 9 nedan. 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 11. Föredragning och beslut av styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, föranledd av punkt 12, se punkt 11 nedan. 12. Föredragning och beslut av styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet, se punkt 12 nedan. 13. Val av nomineringskommitté, se punkt 13 nedan. 14. Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare, begärt att få följande frågor behandlade på bolagsstämman. a) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté, samt b) beslut av bolagsstämman att ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 16. Eventuella övriga frågor. 17. Stämmans avslutande. Styrelse, arvoden, nomineringskommitté m m Aktieägare representerande drygt 32 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag: Punkt 8: Som arvode till styrelsen föreslås 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Till revisorerna föreslås arvode enligt offert. Punkt 9: Till styrelseledamöter föreslås omval av Kent Karlsson, Karin Kronstam, Mariana Burenstam Linder, Curt Lönnström, Stig Martin, Jan Norman och Jan Ohlsson. Punkt 13: Till nomineringskommitté föreslås val av Gunnar Lindberg, Jan Norman samt Jan Ohlsson. Förslag till bolagsstämman Punkt 7: Styrelsen föreslår ansamlad förlust täcks genom nedsättning av bolagets aktiekapital med 99.057.944, samt att återstoden 7.530.968 kr överförs i ny räkning. Punkt 11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring i bolagsordningen enligt följande. § 5, Aktiebelopp, ändras till följande lydelse: "Aktie skall lyda på 3 kronor". Punkt 12: Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapital med 99.057.944 kr från 247.644.860 kr till 148.586.916 kr för täckande av förlust enligt fastställd balansräkning. Nedsättningen genomförs genom att aktiens nominella värde sätts ned från 5 kr till 3 kr, utan återbetalning till aktieägarna av nedsättningsbeloppet. Besluten under punkt 11 och 12 är giltigt endast om de biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 20 mars 2003. Stockholm i mars 2003 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar