Pressmeddelande

Pressmeddelande 23 juli 2002 I enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 juni 2002, har styrelsen i TurnIT idag fattat beslut om att öka TurnITs aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen har beslutat att: * 20 564 486 nya aktier emitteras fördelade på 20 376 486 st aktier av serie B och 188 000 st aktier av serie A. * En (1) gammal aktie av serie A respektive serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A respektive serie B i TurnIT till en teckningskurs om 3,20 kronor per aktie. * TurnIT-aktien noteras exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 13 augusti 2002. * Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är den 15 augusti 2002. * Teckningstid är den 21 augusti 2002 till och med den 6 september 2002. Teckning sker genom betalning senast den 6 september 2002. Efter styrelsens beslut kan teckningstiden komma att förlängas. Handel med teckningsrätter beräknas ske från och med den 21 augusti 2002 till och med den 3 september 2002 på Stockholmsbörsen. * Emissionsprospektet beräknas offentliggöras omkring den 16 augusti 2002. Vid full teckning av företrädesemissionen kommer TurnIT att tillföras ca 66 Mkr före emissionskostnader. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas från nuvarande ca 145 Mkr, fördelat på 28 964 486 aktier, till högst ca 248 Mkr fördelat på 49 528 972 aktier, envar aktie om nominellt 5 kronor. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om fördelning av aktier som ej tecknats med företrädesrätt i enlighet med bolagsordningen. Ett antal större nuvarande aktieägare motsvarande ca 17,5 procent av de aktier som är berättigade till företrädesrätt i företrädesemissionen har förklarat att de avser att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sina ursprungliga andelar i TurnIT (bland andra Alecta, Förenade Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordico Invest och Svolder). Genom företrädesemissionen säkerställs långfristig finansiering i TurnIT som erfordras för att framgångsrikt kunna fullfölja den nya strategin. Emissionslikviden kommer att användas i samband med genomförda åtgärdsprogram, erläggande av tilläggsköpeskillingar, amortering av högräntelån samt finansiering av verksamheten tills dess att positiva kassaflöden uppnås. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Nästa ekonomiska informationstillfälle - nytt datum Delårsrapport januari-juni kommer att publiceras den 12 augusti 2002. För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30, Mobil: 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar