TurnIT säkrar långsiktig finansiering

TurnIT säkrar långsiktig finansiering ·TurnIT har de senaste kvartalen genomfört ett omfattande åtgärdsprogram där bl a bolag avyttrats, kostnadsminskningar genomförts, nettoskuldsättningen reducerats och antalet anställda minskat. Därtill har bolagets affärsidé och strategi förändrats. Fortsatta kostnadsanpassningar görs kontinuerligt. ·För att säkerställa den nya strategin presenterar TurnIT en långsiktig finansierings-lösning: -TurnIT genomför en riktad nyemission om totalt 35 Mkr till ett antal större nuvarande aktieägare. Därutöver genomförs en kvittningsemission om 7 Mkr för erläggande av tilläggsköpeskilling. -TurnITs huvudbank omvandlar nuvarande kortfristigt lån till långfristigt och säkerställer därmed den långfristiga bankfinansieringen. -TurnITs styrelse föreslår vidare att en nyemission om ca 65 Mkr med företräde för befintliga aktieägare genomförs under tredje kvartalet 2002. -Av det totala emissionsbeloppet om ca 107 Mkr är ca 50 procent säkerställt genom förbindelser eller avsiktsförklaringar. ·TurnIT kallar till extra bolagsstämma den 28 juni 2002. Finansieringslösning · Riktad nyemission Ett antal större nuvarande aktieägare, (bland andra Alecta, Förenade Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordico Invest och Svolder), har förbundit sig att teckna aktier i TurnIT till ett belopp om totalt 35 Mkr, varigenom aktiekapitalet ökas med 35 Mkr genom utgivande av 7.000.000 aktier av serie B. Den riktade nyemissionen, som är villkorad av godkännande på extra bolagsstämma, genomförs till en kurs om 5 kronor per aktie vilket motsvarar en rabatt om 7 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittliga slutkurs under den senaste 10- dagarsperioden. Aktierna i den riktade nyemissionen kommer inte att berättiga till företrädesrätt i den planerade företrädesemissionen under tredje kvartalet. Den riktade nyemissionen avses att genomföras senast per den 2 juli 2002. Lånevillkoren enligt den långfristiga bankfinansieringen nedan är villkorade av att TurnIT tillförs minst 35 Mkr, vilket är motivet till att bolaget genomför en riktad nyemission. · Utnyttjat bemyndigande TurnIT har omförhandlat avtalen med mottagarna till förfallna tilläggsköpeskillingar innebärande att tilläggsköpeskilling skall erläggas genom en kvittningsemission om 7 Mkr och resterande belopp kontant med slutbetalning den 15 oktober 2002. Styrelsen i TurnIT beslutade att utnyttja bolagstämmans bemyndigande av den 3 april 2002 att utge aktier i samband med kvittningsemissionen. Styrelsen beslutade att som tilläggsköpeskilling utge 1.400.000 aktier av serie B i TurnIT. Härvid kommer TurnITs aktiekapital att öka med 7 Mkr. De nya aktierna emitteras till en kurs av 5 kronor. De aktier som tecknas i kvittningsemissionen kommer inte att berättiga till företrädesrätt i den planerade företrädesemissionen. · Långsiktig bankfinansiering Som en viktig del av den nya finansieringslösningen har TurnIT omförhandlat villkoren för den återstående kortfristiga förvärvskrediten om 150 Mkr med sin huvudbank till ett femårigt lån med första amortering i mars 2003. · Nyemission med företräde för befintliga aktieägare TurnITs styrelse föreslår att en extra bolagsstämma den 28 juni 2002 bemyndigar styrelsen att genomföra en nyemission om ca 65 Mkr med företräde för befintliga aktieägare under tredje kvartalet 2002. Ett antal större nuvarande aktieägare motsvarande ca 17,5 procent av aktiekapitalet har förklarat att de avser att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sina ursprungliga andelar i TurnIT (bland andra Alecta, Förenade Liv, Länsförsäkringar Liv, Nordico Invest och Svolder). De aktier som tecknas i den riktade emissionen berättigar enligt ovan inte till teckning i den planerade nyemissionen med företräde för befintliga aktieägare. Villkoren för nyemissionen med företräde för befintliga aktieägare kommer att offentliggöras i samband med styrelsens beslut under tredje kvartalet 2002. Finansieringslösningen säkerställer TurnITs kortfristiga finansiering och möjliggör vidare den långfristiga finansieringen i TurnIT genom att tillföra det kapital, vilket bolaget behöver för att framgångsrikt kunna fullfölja sin strategi. Bakgrund TurnITs mål är att skapa en rörelsedrivande koncern av lönsamma, helägda, IT-bolag med goda tillväxtmöjligheter. För att uppnå detta ska TurnIT över tiden skapa större enheter genom lönsam organisk tillväxt. Tillväxt kan därutöver ske genom förvärv av verksamheter som kompletterar den befintliga rörelsen. TurnITs verksamhet startade 1996 och fram till slutet av 2000 förvärvades ett 40-tal bolag inom olika IT-segment. TurnITs omsättningstillväxt var mycket hög, i genomsnitt 99 procent per år. Under inledningen av 2001 var efterfrågan på TurnITs tjänster och produkter god men i mars 2001 började efterfrågan minska. TurnITs dåvarande affärsidé var inte längre gångbar. En stor del av de bolag som TurnIT hade förvärvat var finansierade via nyemissioner alternativt kortfristiga lån. Möjligheterna till att sälja alternativt börsnotera förädlade dotterbolag var under 2001 mycket begränsade. Som en följd av den svaga marknaden redovisade TurnIT en rörelseförlust från och med andra kvartalet 2001. Under andra halvåret 2001 utformades en ny strategi och en ny affärsidé. Kent Karlsson tillträdde som ny VD i oktober 2001. Ett stort åtgärdsprogram genomfördes och som ett led i detta har bl a antalet anställda minskat från 1 375 den 30 september 2001 till 951 den 31 mars 2002, vilket motsvarar en minskning med 31 procent. För att minska TurnITs skuldbörda såldes två bolag, PAHR och Retea, till Bure Equity under hösten 2001, vilket innebar att nettoskuldsättningen minskade med 355 Mkr. Dessutom avyttrades samt avvecklades under hösten 2001 och i början av 2002 verksamheter som sammantaget redovisade förluster under 2001 om 96,7 Mkr. Åtgärderna syftade till att minska skuldsättningen, förbättra likviditeten samt skapa förutsättningar för lönsamhet. För att säkerställa långsiktig finansiering av TurnITs strategi har styrelsen efter förhandlingar med bolagets större aktieägare, sin huvudbank och mottagare av tilläggsköpeskillingar, beslutat om ovan beskrivna finansieringslösning, vilken utgörs av en riktad nyemission, en kvittningsemission enligt tidigare bemyndigande, omläggning av kortfristigt lån till långfristigt samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Finansieringslösningen beräknas tillföra TurnIT totalt ca 107 Mkr före emissionskostnader, inklusive den ovan nämnda kvittningsemissionen om 7 Mkr. Framtidsutsikter Sammantaget har ett stort antal åtgärder genomförts för att stoppa de negativa kassaflödena i bolagen, renodla bolagsstrukturen samt för att öka koncernens konkurrenskraft. TurnITs dotterbolag har anpassat både sina organisationer och kostnader till rådande marknadsläge och bolagen är väl positionerade när marknaden vänder. TurnITs kvarvarande bolag är konkurrenskraftiga. Bolagen är nischade och har starka varumärken, starka kundbaser, kompetenta och erfarna medarbetare, långa relationer med både leverantörer och kunder samt är väletablerade på sina respektive marknad. TurnIT bedömer att marknadsläget fortfarande är instabilt men en förbättring av marknaden förutses under andra halvåret 2002. Tidigare aviserade förväntningar om ett positivt rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för helåret 2002 kvarstår. Bolagsstämma Beslut om den riktade nyemissionen fattades av styrelsen med förbehåll om godkännande av extra bolagsstämma. Styrelsen beslutade också att föreslå bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Med anledning av dessa beslut kommer styrelsen att kalla till extra bolagsstämma i TurnIT AB den 28 juni 2002. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet den 13 juni 2002. Kommande rapporteringstillfällen Ekonomisk information, januari-maj 2002 20 juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 20 augusti 2002 Delårsrapport januari-september 2002 8 november 2002 TurnIT är en av Sveriges större börsnoterade IT-koncerner på Stockholmsbörsens O-lista. TurnITs affärsidé är att förädla och utveckla framgångsrika IT-relaterade bolag runt TurnITs affärsområden. Verksamheten är indelad i två affärsområden; TurnIT Distribution och TurnIT Programvara/Konsulting, samt en enhet för finansiella placeringar. Bolaget grundades 1996. Mer information finns på: www.turnit.se För mer information kontakta: - Kent Karlsson, VD TurnIT AB, Tel: 08-545 877 30 eller 0702-39 78 97, kent.karlsson@turnit.se - Jan Ohlsson, Styrelsordförande i TurnIT, Tel: 08-440 38 10 eller 0705-15 69 15 - ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/12/20020612BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar