UMIDA: Förvärvet av 100% av Brands For Fans Sweden AB slutfört

Umida Group AB (publ) har den 30 december slutfört förvärvet av 100 % av kapital och röster i Brands For Fans AB, som utvecklar och säljer alkoholhaltiga drycker i samarbete med välkända artister och starka varumärken. Umida tillförs genom affären en omsättning på c:a 15 mkr på årsbasis med en lönsamhet på c:a 10%.

Umida tecknade avtal om förvärvet den 21 december 2018 och affären har den 30 december slutförts genom reglering av köpeskilling. Förvärvet omfattar, som tidigare kommunicerats, samtliga aktier i Brands For Fans AB och inkluderar en bred produktportfölj med ett antal starka, registrerade varumärken samt en stabil kund- och partnerbas med nationella och internationella relationer.

Affären värderar hela Brands For Fans Sweden AB till preliminärt 3 510 000 kr. Köpeskillingen betalas till 15 %, motsvarande 510 000 kr, genom kontant betalning, samt till 85 %, motsvarande 3 000 000 kr, genom nyemitterade B-aktier i Umida Group AB (publ).

Kursen för de nyemitterade aktierna är 4,44 kr per aktie, vilket beräknats som volymvägd snittkurs under tio handelsdagar, från och med 14 december 2017 till och med 29 december 2017.

Därmed emitterar Umida 675 374 B-aktier till säljarna av Brands For Fans Sweden AB. Dessa s.k. vederlagsaktier kommer att tilldelas så snart ärendet registreras hos Bolagsverket.

Umida kommer efter transaktionen ha 11 667 238 aktier totalt. Vidare ökas aktiekapitalet med 231 816 kr till att totalt uppgå till 4 004 675,68 kr.

Den kontanta delen av köpeskillingen betalas efter fastställande av reviderat bokslut under februari 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ.), Telefon: +46 (0)70 759 08 90

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018.

Taggar: