UNIFLEX AB - DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

Delårsrapporten i korthet

 • Nettoomsättningen i det andra kvartalet uppgick till 406,2 MSEK (281,2), en ökning med 44 procent.
 • Resultat per aktie i det andra kvartalet uppgick till 0,40 SEK (0,71) före utspädning och 0,39 SEK (0,69) efter utspädning.
 • Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 9,5 MSEK (15,8).
 • Rörelsemarginalen i det andra kvartalet uppgick till 2,3 procent (5,6).
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 756,9 MSEK (490,6), en ökning med 54 procent.
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,92 SEK (1,00) före utspädning och 0,91 SEK (0,99) efter utspädning.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 22,1 MSEK (22,8), motsvarande en rörelsemarginal på 2,9 procent (4,6).
 • Rörelsemarginalen för perioden exklusive nedskrivningar om 3,7 MSEK uppgick till 3,4 procent (4,6).
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 22,5 MSEK (23,0).
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 15,8 MSEK (16,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -26,6 MSEK (12,7).

För ytterligare information, kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kundtjänst, försäljning, administration, städ och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat.

Dokument & länkar