Stor variation mellan kommuners SFI-utbildning

Språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Men kursutbudet av Svenska för invandrare (SFI) skiljer sig mellan landets kommuner. Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad SFI samt att anpassa utbildningen efter elevernas kunskapsnivå. Det visar en ny rapport från Unionen.

Yrkesinriktad SFI, där deltagaren får lära sig språket kopplat till ett särskilt yrke, påskyndar språkinlärning, bidrar till bättre studieresultat och innebär att SFI-deltagare snabbare etablerar sig på arbetsmarknaden. Men Unionens rapport visar att bara hälften av Sveriges kommuner erbjuder SFI med yrkesinriktning utifrån yrkesbakgrund och omkring sex av tio kommuner har SFI med yrkesutbildning.

– Det måste bli möjligt för fler nyanlända att ta del av yrkes-SFI genom att till exempel studera på distans och att studera språket på arbetsplatsen. Fler kommuner måste också erbjuda SFI- utbildning som är anpassad till deltagarnas tidigare kunskapsnivå. Det är till exempel inte rimligt att blanda högskoleutbildade deltagare med deltagare som inte kan läsa eller skriva, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Ekonomiska resurser, brist på SFI-lärare och en stor variation i elevunderlaget gör det svårt för kommunerna att utveckla yrkes-SFI.

Länsstyrelserna bör därför få i uppdrag att verka för att fler kommuner samarbetar för att erbjuda yrkesinriktad SFI som distansutbildning. Kommunerna kan hålla kostnaderna på en rimlig nivå och använda utbildade SFI-lärare effektivt.

– Som fackförbund tror vi på lärande på arbetsplatsen oavsett om det handlar om att lära sig ett språk eller yrke, eller båda delarna samtidigt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Utbud av yrkes-SFI i respektive län. Andel svarande är redovisade i procent (%).

Län Ja, siffran visar hur stor andel av kommunerna i länet som erbjuder yrkesinriktad SFI utifrån yrkesbakgrund Ja, siffran visar hur stor andel av kommunerna i länet som erbjuder SFI med yrkesutbildning
Blekinge län 100 % 100 %
Uppsala län 100 % 100 %
Stockholms län 94 % 83 %
Östergötlands län 83 % 80 %
Gävleborgs län 80 % 78 %
Jönköpings län 67 % 78 %
Dalarnas län 67 % 77 %
Kronobergs län 60 % 67 %
Örebro län 60 % 67 %
Skåne län 59 % 67  %
Hallands län 50 % 64 %
Norrbottens län 50 % 57 %
Västernorrlands län 50 % 57 %
Värmlands län 44 % 50 %
Kalmar län 43 % 50 %
Västra Götalands län 39 % 40 %
Södermanlands län 29 % 40 %
Västmanlands län 20 % 40 %
Jämtlands län 0 % 40 %
Västerbottens län 0 % 33 %

SFI med yrkesinriktning per yrkesbakgrund: Yrkes-SFI med krav på att deltagaren har tidigare erfarenhet eller utbildning i yrket.
SFI med yrkesinriktning: Yrkes-SFI utan krav på att deltagaren har tidigare yrkeserfarenhet.

Om rapporten

Siffrorna baseras på en undersökning som gjordes Sweco Society (konsultföretag inom undersökningar och samhällsanalys) på uppdrag av Unionen under april och maj månad år 2018. Undersökningen riktade sig till samtliga svenska kommuner. Kommunerna fick svara på frågor om vilka SFI-utbildning man tillhandahåller, om kommunerna har yrkes-SFI och vilka behov och eventuella hinder man upplever för att utveckla yrkes- SFI:n.

Johanna Gréen
Pressekreterare
08-504 150 53
Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar och drygt 33 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.se – www.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Om oss

Unionen – vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Unionen är Sveriges största fackförbund med 660 000 medlemmar och drygt 30 000 förtroendevalda. Följ oss på www.unionen.sewww.twitter.com/unionen – facebook.com/unionensverige – www.unionenopinion.se

Prenumerera

Media

Media