Högskoleverket: Det utbildas för få läkare

Det är brist på läkare i hela landet och bristen kommer att förvärras ytterligare av stora pensionsavgångar framöver. För att vända utvecklingen krävs 300 nya platser på läkarutbildningen. Det konstaterar Högskoleverket i en ny rapport.

– Om Sverige ska klara sin egen försörjning av läkare måste utbildningen byggas ut. Vi utbildar lika många läkare i dag som för trettio år sedan, trots en växande och åldrande befolkning, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket. Idag förlitar sig sjukvården på en betydande läkarimport. Stora pensionsavgångar de närmaste 10–15 åren kommer att förvärra läkarbristen ytterligare. Högskoleverkets rapport visar att läkarutbildningen behöver byggas ut med 320 nybörjarplatser för att läkartätheten ska vara densamma år 2020 som år 2002. Dagens 1 080 nybörjarplatser skulle i så fall bli 1 400. Ett annat skäl till att bygga ut läkarutbildningen är det höga söktrycket. Utbildningen är mycket populär och svår att komma in på. Över 800 svenskar studerar till läkare i andra länder, varav hälften i Danmark. _Var tredje tandläkare går i pension_ Tandläkarkåren kommer att minska med en tredjedel fram till år 2020 om inte utbildningen byggs ut. Minskningen beror främst på stora pensionsavgångar. Tandläkarbristen behöver dock inte bli så stor eftersom tandhygienister kan komma att sköta en del av det som tandläkarna gör idag. Högskoleverket föreslår en försiktig ökning av utbildningskapaciteten, från dagens drygt 200 nybörjarplatser till 250 platser. Högskoleverket har även tagit fram uppgifter om sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. När det gäller dessa yrkesgrupper är balansen mellan tillgång och efterfrågan relativt god idag och Högskoleverket föreslår ingen utbyggnad av utbildningarna i nuläget. Rapporten ingår i Högskoleverkets uppdrag att analysera tillgång och efterfrågan på olika grupper av högskoleutbildade. Hela uppdraget presenteras i mitten av december. Läs rapporten på http://www.hogskoleverket.se. För mer information kontakta Stig Forneng, tfn 08-563 087 75.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar