Universitet och högskolor går back med 800 miljoner

Universitet och högskolor går back med 800 miljoner Tre fjärdedelar av universiteten och högskolorna räknar med att gå back under 2004. För alla lärosätena tillsammans handlar det om ett minusresultat på drygt 800 miljoner kronor. Tre fjärdedelar av universiteten och högskolorna räknar med att gå back under 2004. För alla lärosätena tillsammans handlar det om ett minusresultat på drygt 800 miljoner kronor. Huvudförklaringen till minusresultaten är att anslagen inte ökar i samma takt som antalet studenter. Det innebär att lärosätena inte får betalt för alla studenter de utbildar. Det kärva ekonomiska läget har också påverkat forskningsfinansieringen negativt. Dessa båda faktorer tillsammans innebär att kostnaderna har stigit något snabbare än intäkterna. Allt svårare att få plats på högskolan Totalt räknar lärosätena med att antalet studenter ökar med knappt en halv procent 2004 jämfört med 2003. Det är en snabb nedväxling från ungefär fyra procent per år under senaste fem åren, från 245 500 år 1998 till 299 700 år 2003. För studenter som söker till högskolan innebär åtstramningen att det blir svårare att få plats. För att hålla tillbaka utbildningsvolymen tvingas de flesta lärosätena att dra ner på antalet nybörjare, trots köer av sökande till många utbildningar. Inbromsningen sker samtidigt som antalet sökande ökar och sannolikt kommer att fortsätta öka eftersom årskullarna nu växer snabbt. Fram till år 2010 ökar antalet 20-åringar med trettio procent. Stor överproduktion Alla lärosäten utom tre: Uppsala universitet, Umeå universitet och Blekinge tekniska högskola, räknar med att utbildningsvolymen, antalet helårsstudenter och antalet helårsprestationer, kommer att överstiga det så kallade takbeloppet, dvs. det högsta belopp som riksdagen har avsatt för ersättning till respektive lärosäte, för år 2004. Totalt pekar lärosätenas prognoser på en produktion över takbeloppet som ligger nära fem procent. Det innebär en överproduktion värd cirka 750 miljoner kronor. Av överproduktion kan runt 170 miljoner kronor finansieras av oförbrukade anslag för tidigare år, men nära 600 miljoner kronor förblir ofinansierade. De oförbrukade anslagen från tidigare år är också förklaringen till att några lärosäten visar prognoser som pekar mot att utbildningsvolymen kommer att överstiga takbeloppet för år 2004 med tio procent eller mer. Minus för naturvetenskap och teknik Utbildningsvolymen inom naturvetenskap och teknik som har haft hög prioritet under de senaste 10-15 åren går mot den allmänna trenden. Antalet helårsstudenter inom dessa båda områden bedöms minska med cirka 4 procent jämfört med år 2003. Se analys och tabell på Högskoleverkets hemsida http://www.hsv.se För mer information kontakta:Stig Forneng, tfn: 08-563 087 75. Pressekreterare Cecilia Sandahl, tfn: 08-563 086 21, 070-560 70 53 cecilia.sandahl@hsv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20880/wkr0001.pdf

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar