Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet

Report this content

För att fler nyanlända elever som har tagits emot i högstadiet ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program föreslår regeringen ändringar i skollagen. Förslagen är en del av den lagrådsremiss som regeringen nu har fattat beslut om.

Andelen nyanlända elever (elever som varit i svensk skola högst fyra år) som når behörighet till gymnasiets nationella program ökar. Det är dock fortfarande stor skillnad mellan nyanlända elever och andra. Nyanlända elever har varierande skolbakgrund, men för många är det svårt att på så kort tid som ges nå och bevisa att de nått de kunskapskrav som ställs för behörighet. Regeringen lämnar nu flera förslag för att öka nyanlända elevers möjligheter.

För att dessa nyanlända elever ska få bättre stöd för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program föreslår regeringen nu att eleverna ska få studiehandledning på modersmålet, om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen är viktig för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Med studiehandledarens stöd kan eleverna förstå undervisning som annars hade varit för svår. Eleverna kan också visa att de når kunskapskrav som inte är direkt kopplade till svenska språket.

Regeringen föreslår också att en individuell studieplan upprättas för varje elev senast inom två månader från mottagandet. När det är behövligt ska studieplanen kunna innefatta också tid på gymnasiets introduktionsprogram. Dessutom anser regeringen att det ska vara möjligt att anpassa utbildningen efter nyanlända elevers behov och förutsättningar, och föreslår därför att eleverna ska kunna följa en anpassad timplan. Den anpassade timplanen kan innebära att vissa utvalda ämnen prioriteras genom utökad undervisningstid.

-Såväl andelen nyanlända som andelen elever med svensk bakgrund som når behörighet ökar. Barnen lär sig mer men ojämlikheten växer. Ska Sverige ha fortsatt stigande kunskaper måste vi bryta ojämlikheten. Därför är det viktigt att alla nyanlända som behöver det får rätt till studiehandledning och en tydlig studieplan där man har en ärlig chans att nå grundskolans krav, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lagändringarna om anpassad timplan, studiehandledning på modersmålet och individuell studieplan föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Taggar: