Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2000 Viktiga händelser under rapportperioden · Nettoomsättningen för året ökade med 211% till MSEK 283,4 · EBITDA (Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar) för året uppgick till MSEK -39,1 · Ökat fokus på företagsmarknad med IP-portsförsäljning med bibehållen faktureringsnivå på de indirekta privattjänsterna · Stor efterfrågan på Utfors "IP-port" innebärande 358 avtalade accesser per 001231 · 224 IP-portar levererade per 001231 · 2 500 km av Utfors fiberoptiska bredbandsnät driftsatt innebärande att hela huvudringen samt ett antal regionala ringar är i full drift · Verksamheter i såväl Norge som i Finland uppstartade · Nyemission om MSEK 743 genomförd under november · Notering på O-listan genomförd i december Helår Helår msek 2000 1999 Nettoomsättning 283,4 91,2 EBITDA1) -39,1 -59,7 Rörelseresultat -119,2 -84,6 Resultat efter finansiella -131,8 -124,5 poster 1) Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar Pressinformation Jan Werne VD, tel +46 8 5270 25 40, mobil +46 708 48 25 40, email jan.werne@utfors.se Johan Stuart CFO, tel +46 8 5270 25 27, mobil, +46 708 48 25 27, email johan.stuart@utfors.se Markus Boberg, informationschef, tel +46 8 5270 30 16, mobil +46 708 48 30 16, email markus.boberg@utfors.se KONCERNSTRUKTUR Utfors verksamhet bedrivs dels i moder-bolaget Utfors AB, i huvudsak koncern-ledande verksamhet, dels i det helägda dotterbolaget Utfors Bredband AB, i huvudsak operatörsverksamhet i Sverige, samt dels i det helägda dotterbolaget Utfors Fibre Network AB, i huvudsak nätbyggnad, projektering, förvaltning samt nätverksförsäljning. Vidare utgör sedan den 1 augusti 2000 Uteb East AB ett helägt dotterbolag i vilket sjökabel- förbindelsen med Finland inryms. Utestående aktier i Uteb AB, det bolag som äger sju dukter i Huvudringen, förvärvades i sin helhet under december 2000 från Ebcon för nominellt värde samt en villkorad tilläggsköpeskilling. Utfors förvärvade under mars 2000, genom aktiebyte, Defero Network AB, en Göteborgsbaserad leverantör av fasta Internetaccesser (Internet Service Provider) med inriktning på företags-marknaden. Defero konsolideras i Utfors-koncernen från och med den 1 april 2000. Förvärvet av Defero gav upphov till en goodwillpost om MSEK 42,2 vilken skrivs av under tio år. I bokslutet 2000-12-31 har nedskrivning skett med MSEK 15. Utfors bedriver sedan andra halvåret 2000 verksamhet i såväl Norge, i det helägda Utfors AS, som i Finland, i det helägda Utfors Oy. OPERATÖRSVERKSAMHET Företagsmarknaden Marknadens intresse för olika bredbands-tjänster fortsätter att öka kraftigt. Företagsmarknaden växer framför allt på grund av en ökad efterfrågan på Intranätsbaserade applikationer. Utfors företagsmarknadstjänst, "IP-porten" innefattar ett virtuellt privat nät (VPN) med koppling punkt-till-punkt eller punkt-till-multipunkt och inkluderar koppling till Internet samt telefoni. Tjänsten bygger på icke överbokad kapacitet i Utfors nät. Prissättningen av IP-porten innebär en dramatisk förbättring av relationen mellan pris och prestanda jämfört med gällande marknadspriser. Tjänsten har mottagits mycket väl och 358 accesser hade avtalats per 001231. Vi har upplevt en acceptans även bland de stora kunderna och har tecknat kontrakt bl.a. med Ericsson och SEB. Leveranserna av IP-porten har inletts och 224 IP-portar var levererade per årsskiftet. Vidare hade Utfors vid årets utgång 7900 indirekta företagskunder. Privatmarknaden Privatmarknadens intresse för bredbands-tjänster är stort och innefattar förutom LAN-baserade flerfamiljhushålls-erbjudanden såväl kabel-TV baserade Internettjänster som ADSL-baserade tjänster. Utfors avser inte med rådande prisstruktur på marknaden för bredbandsaccesser att storskaligt lansera LAN-baserade accesser till flerfamiljshus men Utfors har i testsyfte tecknat ett tiotal avtal avseende leverans av bredbandstjänster till flerfamiljs-fastigheter. En kopparbaserad symmetrisk "äkta" bredbandstjänst är under testning och lanseringen av denna är beroende av resultatet av avregleringen av det lokala accessnätet (kopparaccess). Privatmarknaden för indirekta Internet- och telefonitjänster i Sverige har under 2000 präglats av fortsatt hård konkurrens. Under februari månad genomförde ett flertal operatörer förändringar av såväl prisnivåer som prisstruktur och identiska taxor för lokal och rikssamtal är numera praxis i Sverige. Detta har medfört en ökad prispress. Utfors hade vid rapportperiodens slut över 300 000 privatabonnemang av vilka ca 146 000 var aktiva. Av dessa utgjordes ca 82 000 av Internettjänster och resten av telefonitjänster. UMTS Utfors ansökan, tillsammans med T-Mobile International (Deutsche Telekom) och ABB via bolaget Mobility4Sweden AB, om en UMTS-licens för mobiltelefoni i Sverige, ledde inte till någon licenstilldelning. Mot bakgrund av detta har kostnader för licensansökan om MSEK 8,0 belastat det fjärde kvartalet. NÄTBYGGNAD Utfors har under 1999 och 2000 färdigställt ett fibernät med en duktstruktur, dvs. där fiberkablarna dras genom rör, s.k. dukter, vilka grävs ned i marken. Huvudringen, som förbinder Stockholm - Oslo - Göteborg - Malmö - Stockholm omfattar ca 2 100 km. Utöver huvudringen bygger även Utfors ett antal regionala ringar i Sverige inklusive en Norrlandsring. Huvudringen kommer att bestå av tolv dukter och de regionala ringarna i Sverige av två till tre dukter. Sju av de dukter som läggs i huvudringen ägs av Uteb. Fyra dukter i huvudringen samt samtliga dukter i de regionala ringarna ägs av Utfors Fibre Network och en dukt i huvudringen ägs av Ebcon Networks. Utfors har under mars 2000 tecknat avtal med Alcatel om förläggandet av två fiberkablar mellan Sverige och Finland. Utfors har också i juli träffat avtal om uppförandet av en "Öresundsring" innebärande att Utfors knyter samman Malmö och Köpenhamn genom att Utfors förvärvar två fiberkablar från Öresundsbrokonsortiet samtidigt som två sjökablar läggs norr om Öresundsbron. Förläggningarna färdigställdes under året. Per den 31 december 2000 var ca 4 000 km av duktstrukturen färdigställd och ca 2 500 km av nätverket var fullt operationellt. Fullt utbyggt beräknas nätverket att omfatta ca 7 000 km och sammankoppla ca 75 av Sveriges och Nordens större städer. NÄTVERKSFÖRSÄLJNING & UTHYRNING I januari 2000 tecknade Utfors avtal med Pangea avseende försäljningen av en dukt med en färdiginstallerad fiberkabel. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Parallellt med detta erhåller Utfors fiberkapacitet i Pangeas danska ring omfattande ca 1 060 km. Delleverans har skett vilken beräknas slutföras under de närmaste månaderna. Utfors tecknade i mars 2000 ett avtal med TeleDanmark avseende försäljning av fiberkapacitet, s.k. IRU (nyttjanderätt) i den svenska huvudringen samt över Öresund. Avtalet omfattar även s.k telehousing, dvs. hyra av siter samt drift och underhåll (O&M). Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under de närmaste månaderna. Avtal har även träffats med Carrier 1 och KPNQwest om försäljning av fiber- kapacitet (IRU) i Öresundsringen. Delleverans har skett under 2000 vilken beräknas slutföras under de närmaste månaderna. Periodens resultat från nätverksförsäljning avser avtal om avyttring av två dukter till KPN/Qwest från Uteb samt avtal med KPN/Qwest avseende del av sjökabelsystemet mellan Sverige och Finland vilka båda baseras på entreprenadavtal. Entreprenaderna vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden och redovisas under raden vinst från nätverksförsäljning. Sammantaget uppgår periodens resultat från dessa båda entreprenadavtal till MSEK 134,1 (-). I nettomsättningen för perioden ingår intäkter avseende IRU, telehousing samt O&M om MSEK 4,7 (0). Försäljning av dukter/entreprenader redovisas ej som omsättning utan resultatet vid försäljning redovisas som särskild post i rörelsen. RESULTAT Nettoomsättningen för 2000 uppgick till MSEK 283,4 (MSEK 91,2). Av dessa intäkter härrörde MSEK 153,5 från indirekta telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni), MSEK 105,2 från uppringda Internettjänster, MSEK 18,3 från fasta Internettjänster, MSEK 6,4 från IP-porten, MSEK 4,7 från nätverks-försäljning (IRU, telehousing samt O&M) samt övrigt om MSEK 3,5. Nettoomsättningen har reducerats med rabatter om MSEK 8,2. Den rörliga trafikmarginalen uppgick till 48 % (55%) där nedgången är en konsekvens av en mixförskjutning från Internet till telefoni. Övriga kostnader för sålda tjänster har ökat som en konsekvens av verksamhetens kraftiga tillväxt, omfattande kostnader för utveckling och marknadsföring av IP-porten inför leveransstart, drifttagandet av det egna nätverket samt ökade kostnader i Utfors Fibre Network. Periodens avskrivningar och nedskrivningar uppgick till MSEK 80,1 (MSEK 24,8), vilket inkluderar nedskrivningar på MSEK 23 (0). Rörelseresultatet med återläggning av av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK -39,1 (MSEK -59,7). Rörelse-resultatet uppgick till MSEK -119,2 (MSEK -84,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -131,8 (MSEK -124,5). I rörelseresultatet ingår vinst från nätverksförsäljning med MSEK 134,1. Den beräknade skattekostnaden för 20000, redovisad i rapporterna för kvartal två och tre, kommer inte att uppstå till följd av koncernbidragsmöjlighet efter omstrukturering. INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 1 117,3 (MSEK 453,5) och utgjordes i huvudsak av materiella anläggnings-tillgångar kopplade till nätverket om MSEK 1 331,4 (MSEK 403,8). KASSAFLÖDE, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Fritt kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -1 204,0 (MSEK -430,9) och är framförallt en konsekvens av investeringar i det egna nätverket. Bolaget har under rapportperioden tillförts MSEK 1 412,8 genom nyemissioner. Långfristiga skulder uppgick per balansdagen till MSEK 467,2 och utgjordes i allt väsentligt av MSEK 147,4 härrörande från ett s.k. mezzaninelån från ett konsortium bestående av ett antal finländska investerare under ledning av Capman Capital Management. Vidare härrörde MSEK 292,0 efter amortering från den syndikerade krediten ledd av Chase Manhattan Bank. Under 2000 har bolaget i november emitterat 9.288.500 aktier i en riktad emission vilken inbringade MSEK 743,1 brutto. Vidare emitterades i oktober 875.000 aktier i en riktad emission till PNB Entreprenad genom kvittning. Utöver detta emitterades i april 1 700 000 aktier i en riktad nyemission vilken inbringade MSEK 450,5 brutto. Vidare har 141 470 aktier emitterats i samband med förvärvet av Defero Networks AB. Konvertibla skuldebrev motsvarande 439 286 aktier och 1 028 572 optionsrätter har omvandlats till aktier. Ett förlagslån med 160.000 avskiljbara teckningsrätter har emitterats till ledande befattningshavare och styrelse och ett förlagslån med 650.000 avskiljbara teckningsrätter har emitterats till personalen. Det mezzaninelån om MSEK 150 som upptogs i oktober löstes under december i sin helhet och 50 000 optionsrätter är utfärdade. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till MSEK 540,2 (MSEK 31,1). Under de första månaderna 2001 förväntas ca MSEK 500 avseende nätverksförsäljning att inbetalas varav ca MSEK 150 hittills har influtit. Mot bakgrund av att Utfors egenkapitalbas väsentligt förstärkts i samband med genomförda nyemissioner är det syndikerade lånet under omförhandling syftande till en utökning av faciliteten. FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ för såväl rapportperioden som för motsvarande period 1999, vilket även gällde för avkastning på eget kapital. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till -0,1 ggr (0,1 ggr). Soliditeten uppgick till 43,7 % (51,5 %). Vinst per aktie var negativ för såväl 2000 som 1999. Eget kapital per aktie uppgick till SEK 34,00 (10,59). AKTIEDATA OCH ÄGARSTURKTUR Antalet registrerade aktier per den 31 december 2000 uppgick till 45 388 973 (26 556 145). Genomsnittligt antal aktier uppgick till 34 357 755 (12 547 390). Optionsrätter motsvarande 3 964 892 nya aktier var utestående, vilket innebär att antalet aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter uppgick till 49 353 865. Varje aktie i Utfors AB är på nominellt en krona och har vardera en röst. Bolaget hade per den 30 december 2000 ca 10 500 aktieägare där de största utgjordes av Norsk Vekst och Litorina Kapital. ANTAL ANSTÄLLDA Vid rapportperiodens utgång hade Utforskoncernen 248 anställda (117 st) och medeltalet anställda var 194 (86 st). MODERBOLAGET De två helägda dotterbolagen Utfors Bredband AB och Utfors Fibre Network AB bildades den 1 september 1999 genom att rörelserna hänförliga till operatörs-verksamheten respektive nätverks-verksamheten överfördes från Utfors AB. Moderbolagets verksamhet består därefter av koncernövergripande verksamhet och bolaget hade vid periodens utgång åtta anställda. Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 15,0 (MSEK 43,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK -50,3 (MSEK -49,8). Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 255,4 (MSEK 417,2). Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till MSEK 284,9 (MSEK 30,9). NOTERING Utfors ABs aktie handlas sedan den 11 december 2000 på O-listan, en marknadsplats tillhörande OM Stockholmsbörsen. UTDELNING Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 11 maj kl 15.00 i Stora Salen i Finlandshuset, Snickarbacken 2-4. Årsredovisning för 2000 beräknas skickas ut under andra hälften av april 2001. Solna den 20 februari 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen Koncernens resultaträkning, balans-räkning, kassaflödesanalys, kvartalsdata, nyckeltal, samt definitioner återfinns i Bilaga 1. Utfors AB (publ) (org nr 556513-3393) Box 16 18 Solna +46 8 5270 20 00 växel +46 8 5270 25 95 telefax Delårsrapport finns även på Utfors hemsida www.utfors.se KOMMENTAR FRÅN JAN WERNE, VD OCH KONCERNCHEF I UTFORS AB Med år 2000 precis bakom oss är det med stor tillfredsställelse som vi kan blicka tillbaka på ett mycket framgångsrikt år för Utfors. Bolaget har under året planenligt färdigställt den första fasen av sitt pan-nordiska bredbandsnät vilket är en fundamental plattform i det världsunika tjänstepaket som Utfors erbjuder sina kunder. Som första operatör i världen har Utfors lyckats att ta det mångomskrivna steget från traditionell telekomteknik till framtidens datakomteknik. Detta steg, som för kunden innebär en pris-prestanda revolution avseende kommunikations- tjänster, har möjliggjorts genom ett intimt samarbete med några av datakombranschens ledande utrustnings-leverantörer. Utfors har i och med detta driftsatt världens första rent IP-baserade nationella operatörsnät avsett och designat för multipla tjänster. Kärnan i nätet baseras helt på transportprotokollet GigabitEthernet, det protokoll som förväntas dominera framtidens operatörsnät. Företagsmarknadens efterfrågan på kommunikationskapacitet fortsätter att öka, drivet av såväl rationaliseringsmöjligheter som av potential till intäktshöjningar. Min uppfattning är att denna efterfrågeökning kommer att accelerera i takt med att insikten om fördelarna med en modern kommunikationsstrategi sprids bland företagskunderna. Denna kommunikationsstrategi bygger på en centraliserad IT-infrastruktur vilket väsentligt sänker företagskundens kostnader. Strategin bygger vidare på ett ökat utnyttjande av intern och extern multimediakommunikation, exempelvis e-möte (videokonferenser), vilket leder till omfattande effektivitetsvinster inom flera av företagens funktioner såsom inom inköp, sälj, intern samt extern kommunikation. Utfors bredbandstjänst för att möta denna efterfrågan benämns IP-porten. Med en IP-port behöver företag inte längre ha separata anslutningar för dataförbindelser och telefoni, utan får en snabb och säker anslutningspunkt för Internet, den egna telefonväxeln och förbindelse mellan lokalkontor med garanterad kapacitet. Dessutom kan företaget ringa gratis mellan lokalkontor och till andra företag som är anslutna till Utfors bredbandsnät. För våra företagskunder innebär våra bredbandstjänster att e-möten över nätet blir en lika naturlig företeelse som att skicka e-mail, såväl inom som utanför företaget. Detta då Utfors nät möjliggör samma prestanda mellan olika kontor inom företaget, eller mellan olika företag på Utfors nät, som det lokala nätverket normalt ger. Vidare ges möjlighet till att kraftigt rationalisera drifts- och investeringskostnader för den interna IT-infrastrukturen genom att man nu kan centralisera servrar, applikationer, drift, övervakning etc. till en central punkt. Vi erbjuder även företagskunderna tjänsterna co-location innebärande att kundens server placeras direkt i Utfors nät i datahall som tillhandahålls av Utfors eller Web-hosting innebärande att kundens innehållstjänster placeras i Utfors serverpark direkt i Utfors nät. Inför framtiden avser Utfors att fortsätta att utveckla bredbandsnätsbaserade tjänster för företagsmarknaden där fokus kommer att ligga på "managed-LAN tjänster" samt på trådlösa lokala nätverk. Utfors tjänsteerbjudande med bastjänsterna företagsdatanät (IP-VPN), Internet och telefoni har vi sålt och levererat från halvårsskiftet 2000. Försäljningsutvecklingen är mycket god och det starka intresset gör att jag ser framtiden an med tillförsikt. Vi har även under året etablerat operatörsverksamheter i såväl Norge som Finland och avser att etablera oss i Danmark under innevarande år. Utfors genomförde under 2000 ett antal kapitalhöjningar med stor framgång och mottagandet av dessa, i synnerhet den nyemission om 743 miljoner som genomfördes under synnerligen svåra marknadsförhållanden under november, tar jag som kvitton på att vår affärsidé och strategi är riktiga. Under slutet av 2000 noterades Utfors officiellt på OM-Stockholmsbörsens O- lista. Denna händelse ger ytterligare legitimitet till bolagets verksamhet och är i linje med vår ambition att skapa ett högkvalitativt tjänstebolag. Jag förväntar mig en kraftig tillväxt i takt med att leveranserna av IP- porten nu accelererar som en konsekvens av nätets färdigställande och den starka försäljningsutvecklingen. Marknaden för de indirekta privatmarknadstjänsterna bedöms utsättas för fortsatt hård priskonkurrens varför den lugnare utvecklingen för dessa tjänster förväntas bestå." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01080/bit0001.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT01080/bit0001.pdf Hela kommunikén

Dokument & länkar