UTFORS AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2000 (MSEK) 2000 3 m 1999 3 m 1999 12 m Nettoomsättning 68,9 11,1 91,2 EBITDA (se definitioner) -4,4 -5,1 - 59,7 Rörelseresultat -13,8 -6,8 - 84,6 Resultat efter finansiella -15,1 -7,1 -124,5 poster Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen * Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 523 % till MSEK 68,9 och ökningen jämfört med fjärde kvartalet 1999 uppgick till 43 % * Positiv resultatpåverkan om MSEK 17 från intressebolag * Den totala abonnentstocken översteg vid rapportperiodens slut 300 000 avtal varav antalet aktiva abonnemang uppgick till ca 163 000 * Framgångsrik lansering av bredbandstjänster till privatmarknaden * Beslut om strategiförändring innebärande nordisk expansion avseende såväl operatörsverksamheten som nätverksverksamheten * Beslut att ansöka om UMTS-licens i Sverige * Efter rapportperiodens slut har Utfors beslutat om nätbyggnad längs Norrlandskusten * Efter rapportperiodens slut genomfördes notering av Utfors ABs aktie på Nya Marknaden den 25 april. Officiell notering planeras ske under andra halvåret 2000 * Efter rapportperiodens slut har Utfors genomfört en nyemission om 1 700 000 aktier riktad till en grupp svenska och institutionella placerare vilken inbringade MSEK 450,5 KOMMENTAR FRÅN JAN WERNE, VD OCH KONCERNCHEF I UTFORS AB "Första kvartalet 2000 har kännetecknats av en fortsatt kraftig tillväxt för Utfors. Jag ser med tillförsikt fram mot det andra halvåret i år då Utfors fiberbaserade bredbandsnät kommer att driftsättas. Detta innebär att de bredbandstjänster till såväl företagsmarknaden som privatmarknaden vilka vi för närvarande marknadsför och säljer kommer att börja levereras. Våra bredbandstjänster har mött ett starkt intresse och ett stort antal kontrakt har redan tecknats, något som vi ser som ett bevis på att vår strategi att leverera kostnadseffektiva IP-baserade tjänster baserade på egen infrastruktur är riktig. Inför leveranserna av bredbandstjänsterna baserade på det egna fibernätet kommer Utfors att se en lugnare tillväxt beroende dels på en intern omfokusering mot de nya direkta tjänsterna och dels på det alltmer hårdnande konkurrensläget för de indirekta telefoni- och Internettjänsterna. Utfors kommer att fortsätta den geografiska expansionen för att realisera bolagets mål att bli en ledande bredbandsaktör i samtliga nordiska länder både avseende operatörsverksamhet och nätverksverksamhet." KONCERNSTRUKTUR Utfors verksamhet bedrivs sedan den 1 september 1999 dels i moderbolaget Utfors AB, i huvudsak koncernledande verksamhet, dels i det helägda dotterbolaget Utfors Bredband AB, i huvudsak operatörsverksamhet i Sverige, samt dels i det helägda dotterbolaget Utfors Fibre Network AB, i huvudsak nätverksverksamhet. Utöver dessa bolag ingår intressebolagen Uteb AB samt Uteb East AB, vilka ägs till lika delar av Utfors Fibre Network AB och N.V. Ebcon Holding. Utfors AB förvärvade under mars 2000, genom aktiebyte, Defero Network AB, en Göteborgsbaserad leverantör av fasta Internetaccesser (Internet Service Provider) med inriktning på företagsmarknaden. Defero kommer att konsolideras i Utforskoncernen från och med den 1 april 2000. Kvartalsrapporten avser Utforskoncernen om inte annat anges. Jämförelsen med kvartal ett 1999 avser Utfors AB. PÅGÅENDE ARBETEN Utfors Fibre Network AB träffade under 1999 ett avtal med intressebolaget Uteb AB om ett entreprenaduppdrag avseende sju dukter i den så kallade Huvudringen. Något resultat från denna entreprenad har inte uppkommit i detta kvartalsbokslut. Om ett resultat uppkommer mellan Utfors Fibre Network AB och Uteb AB, vinstavräknas detta successivt i Utforskoncernen och i takt med att Uteb AB avyttrar dukterna externt. Entreprenaduppdraget mot intressebolaget ingår inte i Utfors ordinarie verksamhet och redovisas därför netto i koncernens resultaträkning under raden "övriga rörelseposter". Den internvinst som uppkommer behandlas således redovisningsmässigt som om Uteb AB vore ett dotterbolag. I koncernbalansräkningen rubriceras de av Uteb AB ej avyttrade dukterna från och med detta kvartalsbokslut såsom pågående nyanläggning. Jämförelseårets balansräkning har omrubricerats av jämförelseskäl. Avyttringen av två dukter till KPN/Qwest från intressebolaget UTEB AB baseras på ett entreprenadavtal. Periodens resultat från intressebolaget om MSEK 17,0 (inget), som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden under raden övriga rörelseposter. En kalkylmässig skatt om MSEK 4,8 redovisas för kvartalet i koncernens resultaträkning på egen rad. OPERATÖRSVERKSAMHET Marknaden för data- och telefonitjänster i Sverige har under första kvartalet 2000 präglats av fortsatt hård konkurrens bland operatörer i Sverige. Under februari månad genomförde ett flertal operatörer förändringar av såväl prisnivåer som prisstruktur och identiska taxor för lokal och rikssamtal är numera praxis i Sverige. Detta har medfört en ökad prispress. Marknadens intresse för olika bredbandstjänster fortsätter att öka och förutom LAN-baserade flerfamiljshuserbjudanden har såväl kabel-TV baserade Internettjänster som ADSL-baserade tjänster lanserats. Flertalet av dessa tekniker är f.n. ej aktuella att inlemma i Utfors tjänsteutbud då de inte kan leverera det som Utfors anser vara bredbandstjänster (>2mbit/s dubbelriktat). Utfors hade vid rapportperiodens slut över 300 000 privatabonnemang av vilka ca 157 000 var aktiva. Av dessa utgjordes ca hälften av telefonitjänster och resten av Internettjänster. Antalet aktiva indirekta företagsabonnemang uppgick till ca 5 700 st och fasta företagsabonnemang uppgick till ca 110. I februari 2000 lanserade Utfors sina privatmarknadstjänster till flerfamiljshushåll. Tjänsterna erbjuds i tre nivåer; "Surf" med en kapacitet per hushåll om ca 200 kbit/sek, "Surf Plus" med en kapacitet per hushåll om minimum 2 mbit/sek samt "Multimedia" med en kapacitet per hushåll om minimum 10 mbit/sek. Samtliga tjänster är baserade på icke överbokad kapacitet i Utfors nätverk, bygger på kontraktstider om tre månader och ger andra operatörer tillgång till fastighetsnätet. I november 1999 lanserade Utfors företagsmarknadstjänsten, "IP-porten". IP-porten innefattar ett virtuellt privat nät (VPN) med koppling punkt- till-punkt eller punkt-till-multipunkt och inkluderar koppling till Internet samt telefoni. Tjänsten bygger på icke överbokad kapacitet i Utfors nät. Prissättningen av IP-porten innebär en dramatisk förbättring av relationen mellan pris och prestanda jämfört med gällande marknadspriser. Tjänsten har mottagits mycket väl och ett flertal avtal hade träffats vid tidpunkten för denna rapports lämnande. Avtal är tecknade med sex av Sveriges ledande systemintegratörer om försäljningssamarbete avseende Utfors företagmarknadstjänster. Utfors beslutade i februari att ansöka om en UMTS-licens för mobiltelefoni i Sverige, vilket kan komma att utöka Utfors kunderbjudande till mobilt Internet. NÄTBYGGNAD Utfors färdigställer under 1999 och 2000 ett fibernät med en duktstruktur, dvs där fiberkablarna dras genom rör, s k dukter, vilka grävs ned i marken. Huvudringen, som förbinder Stockholm - Oslo - Göteborg - Malmö - Stockholm och omfattar 2 025 km, beräknas färdigställas under inledningen av andra halvåret 2000. Utöver huvudringen avser även Utfors att bygga ett antal regionala ringar i Sverige om ca 3 500 km. Huvudringen kommer att bestå av tolv dukter och de regionala ringarna i Sverige av tre dukter. Sju av de dukter som läggs i huvudringen ägs av Uteb AB. Fyra dukter i huvudringen samt samtliga dukter i de regionala ringarna ägs av Utfors Fibre Network AB och en dukt i huvudringen kommer att ägas av NV Ebcon Holding. Per den 31 mars 2000 var ca 1 925 km av duktstrukturen färdigställd. Uteb East AB har under mars 2000 tecknat avtal med Alcatel om förläggandet av två fiberkablar mellan Sverige och Finland. Sjökablarna beräknas kunna tas i drift under fjärde kvartalet 2000. NÄTVERKSFÖRSÄLJNING I januari 2000 tecknade Utfors Fibre Network AB avtal med Pangea Ltd avseende försäljningen av en dukt med en färdiginstallerad fiberkabel. Parallellt med detta erhåller Utfors Fibre Network AB fiberpar i Pangeas danska ring omfattande ca 1 060 km. Utfors Fibre Network AB tecknade även i mars 2000 ett avtal med TeleDanmark avseende upplåtelse av fiberpar i den svenska huvudringen samt över Öresund. Uteb East AB har även tecknat avtal med Pangea Ltd om upplåtelse av fiberpar mellan Sverige och Finland och förhandlingar förs om upplåtande av ytterligare fiberpar. Nätverksförsäljningen förväntas att generera väsentliga resultatbidrag och positiva kassaflöden från och med 2000. RESULTAT Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till MSEK 68,9 (MSEK 11,1). Av dessa intäkter härrörde ca 56 % från telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni samt fast telefoni) och resterande 44 % utgjordes av Internettjänster (uppringda och fasta tjänster). Samtliga intäkter härrörde från den svenska marknaden. Periodens försäljnings- och administrationskostnader uppgick till MSEK 23,0 (3,0) och ökningen är en konsekvens dels av verksamhetens kraftiga tillväxt och dels av omfattande marknadsföringsaktiviteter i samband med lanseringen av Utfors och bolagets nya bredbandstjänster. Periodens avskrivningar uppgick till MSEK 9,4 (MSEK 1,7). Rörelseresultatet med återläggning av av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK -4,4 (MSEK -5,1). Rörelseresultatet uppgick till MSEK - 13,8 (MSEK -6,8) innebärande en negativ rörelsemarginal. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -15,1 (MSEK -7,1). I samtliga resultatsiffror före skatt för första kvartalet 2000 ingår vinst i intressebolag med MSEK 17. INVESTERINGAR Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 430,2 (MSEK 13,2) och utgjordes i huvudsak av materiella anläggningstillgångar kopplade till nätverket om MSEK 413,5 (MSEK 13,2). KASSAFLÖDE, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Det fria kassaflödet uppgick till MSEK -339,9 (MSEK -19,2) och är framförallt en konsekvens av investeringar i det egna nätverket. Bolaget har under rapportperioden ianspråktagit långfristiga lånefaciliteter om MSEK 342,4 genom de två kreditavtal vilka tecknades i december 1999 med ett av Chase Manhattan Plc lett banksyndikat avseende en kredit om MSEK 675 samt ett kreditavtal med ett konsortium bestående av ett antal finländska investerare under ledning av Capman Capital Management Oy. Av dessa två krediter var MSEK 475 outnyttjade vid rapportperiodens slut. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till MSEK 16,2 (MSEK 0,6). FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ för såväl rapportperioden som för motsvarande period 1999, vilket även gällde för avkastning på eget kapital. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,1 ggr (0,6 ggr). Soliditeten uppgick till 31,2 % (35,3 %). Vinst per aktie var negativ för såväl första kvartalet 2000 som 1999, vilket även gällde vinst per aktie efter full utspädning. Eget kapital per aktie uppgick till SEK 10,01 (4,68). AKTIEDATA OCH ÄGARSTURKTUR Antalet aktier per den 31 mars 2000 uppgick till 32 315 431 (6 500 000) varav 100 000 var under registrering. Genomsnittligt antal aktier uppgick till 29 552 504 (3 452 329). Konvertibla skuldebrev var emitterade motsvarande 314 286 nya aktier. Optionsrätter motsvarande 3 559 178 nya aktier var utestående, vilket innebar att antalet aktier efter full konvertering och fullt utnyttjande av optionsrätter uppgick till 36 188 895. Varje aktie i Utfors AB är på nominellt en krona och har vardera en röst. Bolaget hade per den 31 mars 2000 ca 9 500 aktieägare där de största utgjordes av KS Norsk Vekst 1 med 31,7 % av aktierna och Litorina Kapital 1998 KB inklusive LKUS KB med 16,9 % av aktierna. Utöver detta har beslut om emission av 141 470 aktier fattats i samband med förvärvet av Defero Networks AB. Vidare har beslut fattats om emission av förlagslån med 254 000 avskiljbara optionsrätter riktad till bolagets anställda. En riktad nyemission av aktier till en grupp institutionella placerare genomfördes under slutet av april innebärande att 1 700 000 nya aktier gavs ut. Sammantaget ger detta att antalet aktier, efter full konvertering och fullt utnyttjande av optionsrätter, vid tidpunkten för denna rapports avlämnande uppgick till 38 284 365. ANTAL ANSTÄLLDA Vid rapportperiodens utgång hade Utforskoncernen 148 anställda (59 st) och medeltalet anställda var 97 (30 st). MODERBOLAGET De två helägda dotterbolagen Utfors Bredband AB och Utfors Fibre Network AB bildades den 1 september 1999 genom att rörelserna hänförliga till operatörsverksamheten respektive nätverksverksamheten överfördes från Utfors AB. Moderbolagets verksamhet består därefter av koncernövergripande verksamhet och bolaget hade vid periodens utgång sex anställda. Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 3,8 (MSEK 11,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 1,6 (MSEK -7,1). Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till MSEK 2,9 (MSEK 0,6). VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Utfors genomförde den 22 april 2000 en nyemission om 1 700 000 aktier riktad till en grupp svenska och institutionella placerare vilken inbringade MSEK 450,5 före emissionskostnader. Beslut fattades den 17 maj om byggandet av ett fiberbaserat bredbandsnät längs Norrlandskusten. ÖVRIGT Utfors ABs aktie handlas sedan den 25 april 2000 på Nya Marknaden, en marknadsplats tillhörande OM Stockholmsbörsen. Officiell notering av Utfors ABs aktie planeras ske under andra halvåret 2000. Rapporter för det första halvåret beräknas avlämnas den 15 augusti 2000 och för de tre första kvartalen den 7 november 2000. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Solna den 25 maj 2000 Jan Werne VD och koncernchef Utfors AB (publ) (org nr 556513-3393) Box 16 171 18 Solna +46 8 5270 20 00 växel +46 8 5270 25 95 telefax Kvartalsrapport finns även på Utfors hemsida www.utfors.se För ytterligare information kontakta: Jan Werne VD, tel +46 8 5270 2000, mobil +46 708 48 25 40, email jan.werne@utfors.se Johan Stuart CFO, tel +46 8 5270 2000, mobil, +46 708 48 25 27, email johan.stuart@utfors.se Markus Boberg, informationschef, tel +46 8 5270 2000, mobil +46 708 48 30 16, email markus.boberg@utfors.se RESULTATRÄKNING (MSEK) 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 2000-03-31 1999-03-31 1999-12-31 Nettoomsättning 68,9 11,1 91,2 Kostnad sålda tjänster -76,7 -14,9 -129,5 Bruttoresultat -7,8 -3,8 -384 Försäljningskostnader -17,2 -1,2 -27,2 Administrationskostnader -5,8 -1,8 -19,2 Övriga rörelseposter 17,0 - 0,2 Summa -6,0 -3,0 -46,2 Rörelseresultat -13,8 -6,8 -84,6 Ränteintäkter 0,3 0,0 0,3 Räntekostnader -1,4 -0,3 -4,8 Övriga finansiella poster -0,3 - -35,4 Summa -1,3 -0,3 -40,0 Resultat efter finansiella -124,5 poster -15,1 -7,1 Resultat före skatt -15,1 -7,1 -124,5 Skattekostnad i intressebolag -4,8 - - Periodens resultat -19,9 -7,1 -124,5 I ovan ingår avskrivningar med 9,4 1,7 24,8 totalt BALANSRÄKNING (MSEK) 2000-03-311999-03-31 1999-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella - anläggningstillgångar 38,4 36,0 Materiella anläggningstillgångar 650,0 48,0 430,6 Finansiella anläggningstillgångar 19,8 - 7,6 Summa anläggningstillgångar 708,1 48,0 474,2 Omsättningstillgångar Materiallager 44,3 0,6 21,3 Kortfristiga fordringar 268,5 37,0 123,7 Kassa och bank 16,2 0,6 31,1 Summa omsättningstillgångar 329,0 38,2 176,1 SUMMA TILLGÅNGAR 1 037,1 86,2 650,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 506,1 65,7 485,2 Fritt eget kapital -182,6 -35,3 -150,4 Summa eget kapital 323,5 30,4 334,8 Långfristiga skulder Konvertibelt förlagslån 4,4 4,4 9,4 Checkräkningskredit - - - Skulder till kreditinstitut 342,4 6,6 18,0 Övriga långfristiga skulder 36,9 0,6 39,9 Summa långfristiga skulder 383,8 11,6 67,4 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 28,1 - 0,6 Leverantörsskulder 255,5 34,5 178,1 Övriga skulder 1,7 7,4 10,6 Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 44,5 2,3 58,9 Summa kortfristiga skulder 329,8 44,2 248,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 037,1 86,2 650,3 KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) 2000-01-01 1999-01-01 1999-01-01 -2000-03-31 -1999-03-31 -1999-12-31 Rörelseflöde -10,5 -5,4 -64,3 Förändring i rörelsekapital 100,8 -0,6 86,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten 90,2 6,0 22,6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -430,2 -13,2 -453,5 Fritt kassaflöde -339,9 -19,2 -430,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 325,0 10,3 452,5 Förändring av likvida medel -14,9 -8,9 21,6 Likvida medel vid årets början 31,1 9,5 9,5 Likvida medel vid årets slut 16,2 0,6 31,1 KVARTALSDATA (MSEK) 00 kv 1 99 kv 4 99 kv 3 99 kv 2 99 kv 1 Nettoomsättning 68,9 48,1 18,5 13,5 11,1 EBITDA -4,4 -14,7 -22,1 -17,9 -5,1 Rörelseresultat -13,8 -33,8 -24,3 -19,7 -6,8 Resultat efter finansnetto -15,1 -72,0 -25,5 -20,0 -7,1 NYCKELTAL 2000 kv 1 1999 kv 1 EBITDA-marginal (%) neg neg Rörelsemarginal (%) neg neg Nettoskuld (MSEK) 367,6 18,4 Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 1,1 0,6 Soliditet (%) 31,2 35,3 Sysselsatt kapital (MSEK) 707,3 49,4 Avkastning på sysselsatt kapital (%) neg neg Avkastning på eget kapital (%) neg neg Genomsnittligt antal aktier 29 552 504 3 452 329 Eget kapital per aktie (SEK) 10,01 4,68 Vinst per aktie (SEK) neg neg Aktiva privatabonnemang indirekta tjänster (st) 157 695 n.a Aktiva företagsabonnemang indirekta tjänster (st) 5 734 n.a Aktiva företagsabonnemang fasta tjänster (st) 110 n.a DEFINITIONER Aktiva abonnemang Kundavtal (privata eller företag) vilka genererat intäkter den senaste månaden i rapportperioden. Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttoresultat Nettoomsättning reducerad med direkta trafikkostnader, direkta personalkostnader samt övriga direkta omkostnader. EBITDA Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Fritt kassaflöde Kassaflöde efter förändring av medel bundna i rörelsen och investeringar före betald skatt. Genomsnittligt antal aktier För de senaste 12-månaderna uppgick antalet aktier till 29 552 504 och för motsvarande period föregående år till 3 452 329. Nettoomsättning Fakturering samt upplupna intäkter med avdrag för krediterade samt upplupna rabatter. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med kortfristiga finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar. Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden dividerat med eget kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med räntefria avsättningar och räntefria skulder. Vinst per aktie Periodens resultat för de senaste 12-månaderna dividerat med genomsnittligt antal aktier. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar