Utfors kvartalsrapport

[REMOVED GRAPHICS] Viktiga händelser under tredje kvartalet samt fram till rapportdagen · Fortsatt stor efterfrågan på Utfors "IP-port" innebärande 1272 avtalade accesser per 010930 varav 276 under tredje kvartalet. Därutöver har ytterligare avtal om 220 accesser slutits fram till rapportdagen. · Nya kunder avseende IP-portar är Tieto Enator, Intentia, Preem m.fl. · Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till MSEK 116,7 vilket motsvarar en ökning med 73 % jämfört med motsvarande period förra året. · EBITDA (Rörelseresultat före av- och nedskrivningar) för tredje kvartalet uppgick till -87,2 (-3,9). EBITDA exklusive resultat från nätverksförsäljning för tredje kvartalet uppgick till MSEK -92,0 (- 44,3). · Utfors initierade ett kostnadsbesparingsprogram som förväntas medföra besparingar om ca MSEK 50 - 60 t.o.m. 2002. · Utfors blev den 27 september underrättade om att operatören Pangea överförts till en förvaltare (Receiver) vilket medför att förväntade inbetalningar om MSEK 100 samt löpande underhåll och sitehyror är osäkra. 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån juli- juli- jan- jan- Helår sept sept sept sept msek 2001 2000 2001 2000 2000 Nettoomsättning 116,7 67,3 312,7 209,2 283,4 EBITDA 1) -87,2 -3,9 -247,1 -2,9 -39,1 Justerad -92,0 -44,3 -268,7 -113,4 -173,3 EBITDA 2) Rörelseresultat -142,3 -18,6 -369,8 -38,8 -119,2 Resultat - -20,3 -457,6 -43,3 -131,8 efter 214,53) finansiella poster 1) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 2) Exklusive resultat från nätverksförsäljning 3) Beloppet inkluderar valutakursvinster/förluster och provisionskostnader m.m. beträffande lån om MSEK 60 Pressinformation Jan Werne, VD tel +46 8 5270 2540, mobil +46 708 48 2540, email jan.werne@utfors.se Markus Boberg, Informationschef tel +46 8 5270 3016, mobil +46 708 48 3016, email markus.boberg@utfors.se Mikael Sköld, Finansdirektör tel +46 8 5270 3011, mobil +46 708 48 3011, email mikael.skold@utfors.se VERKSAMHETEN ALLMÄNT Utfors levererar marknadens mest kostnads- effektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på nästa generations IP-nätverk primärt till företagsmarknaden med målet att bli en av Nordens ledande leverantörer av bredbandsbaserade kommunikations tjänster. Händelser under perioden samt fram till rapportdagen Omvärldsfaktorer som nedgången i konjunkturen, den ökade osäkerheten på marknaden samt de osäkra förväntade inbetalningarna från Pangea (vilket redogjordes för i pressmeddelande den 27 september) medförde att Utfors initierade ett effektiviserings- och besparingsprogram under perioden. Åtgärdsprogrammet förväntas medföra besparingar om cirka MSEK 50 - 60 t.o.m. 2002, inklusive beräknade omstruktureringskostnader som förväntas innebära engångskostnader om MSEK 5 - 10 under det 4'e kvartalet. Utfors lanserade den 3 oktober genom ett samarbete med det amerikanska företaget Terabeam en helt ny form av trådlös accessteknik för höghastighetsdatakommunikation och Internet. Tekniken, som benämns Free Space Optics, innebär att data överförs med ljusvågor, en form av laser, med hastigheter upp till 1 Gigabit/sekund. Utfors får därigenom ett reellt accessalternativ för att ansluta kunder där fiber idag saknas. En pilotkundsinstallation har genomförts med Differ, konsulter inom varumärkesstrategi. Utfors försålde den 30 oktober sin första IP-port med Gigabithastighet. Kunden är inom bank- och finansnäringen i Norge. OPERATÖRSVERKSAMHET Företagsmarknaden Utfors erbjuder till företag, kommuner och myndigheter en tjänsteportfölj som bygger på Utfors IP-port. Utfors IP-port är en tjänst som ger en förenklad data- och telekommunikationslösning med mycket hög kapacitet. Med Utfors IP-port kan både data- och teletrafik samlas i en fysisk anslutning. Samtal mellan direktanslutna kunder i Utfors nordiska nät är alltid kostnadsfria. Tjänsten har mottagits mycket väl och 1272 accesser hade avtalats per 010930 innebärande 276 nya accesser under det tredje kvartalet. Bolaget har tecknat ett flertal strategiskt viktiga kontrakt bl.a. med Tieto Enator, Intentia och Preem m.fl. Vid rapportperiodens utgång var 650 IP-portar aktiva. Utfors genomförde under det första halvåret åtgärder för att öka företagets leverans- och aktiveringskapacitet. Åtgärderna har gett resultat och Utfors aktiverade under tredje kvartalet 243 IP-portar varav merparten under senare delen av kvartalet. Leveranskapaciteten bedöms vara tillräcklig för den för väntade tillväxt bolaget ser framgent. Vid rapportperiodens utgång hade Utfors även ca 7 500 indirekta företagskunder. Intäkter relaterade till IP-portsförsäljning intäktsförs i samband med att tjänsten tillhandahålls. Den löpande månatliga snittintäkten (ARPU) per aktiv port uppgick till 11 400 kr vilket är en minskning från 12 400 kr vid föregående rapportperiod. Snittintäkten för sålda ej aktiverade accesser indikerar dock att snittintäkten återigen ökar. Privatmarknaden Utfors ökade under det tredje kvartalet marknadsföringsinsatserna mot privatmarknaden. Utfors såg dessutom över kunderbjudandet och införde ett helkundserbjudande. Utfors månar om att fortsatt ha en god tillväxt på marknadssegmentet telefoni- och Internetanslutningar mot privat marknaden. Kampanjen har varit framgångsrik och under oktober månad blev nettoinflödet ca 2000 abonnemang. Intäkterna från indirekta tjänster har ökat under perioden till 74,7 (60,3 kv. 2, 2001). Utfors hade vid rapportperiodens slut ca 140 000 aktiva privatabonnemang. Nätverksförsäljning och uthyrning Utfors har under perioden inte slutfört några nya försäljningar av infrastruktur. Bolaget förväntar sig inte heller att fjärde kvartalet kommer att innebära några större möjligheter till affärer inom infrastruktursområdet. Den 27september 2001 blev Utfors underrättade om att operatören Pangea överförts till en förvaltare (Receiver) vilket medför att de förväntade inbetalningarna om MSEK 100 samt löpande underhåll och hyror är osäkra. Försäljning av dukter och entreprenader redovisas på raden Resultat från nätverksförsäljning. Entreprenadavtal vinstavräknas successivt på basis av färdigställandegraden. Resultatredovisning för duktförsäljning sker vid slutleverans. För perioden januari till september 2001 uppgår resultat från nätverksförsäljning till MSEK 21,7 (110,5), och avser i sin helhet entreprenadavtal. Försäljning av fiberkapacitet (IRU), telehousing samt drift och underhåll (O&M) redovisas på raden Nettoomsättning. Resultatavräkning av IRUs sker linjärt över den totala kontraktstiden. I nettoomsättningen för perioden januari till september ingår intäkter avseende IRU, telehousing samt O&M om MSEK 43,5 (0,9). RESULTAT Tredje kvartalet Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 116,7 (MSEK 67,3). Av dessa intäkter härrörde MSEK 47,3 från indirekta telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni), MSEK 27,4 från uppringda Internettjänster, MSEK 1,5 från direkta telefonitjänster, MSEK 22,4 från IP-portstjänster, MSEK 2,4 från fasta Internettjänster, MSEK 10,4 från nätverksförsäljning (IRU, telehousing samt O&M) samt övrigt om MSEK 5,2. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK -87,2 (MSEK -3,9). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -142,3 (MSEK - 18,6). I rörelseresultatet ingår vinst från nätverksförsäljning med MSEK 4,8 (40,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -214,5 (MSEK -20,3). I resultatet finansiella poster ingick kostnader av engångskaraktär som uppstod i samband med det nya låneavtal som slöts under juni månad. Kvartalets avskrivningar uppgick till MSEK 55,1 (MSEK 14,7). Kvartalets skattekostnad, i sin helhet hänförlig till dotterbolaget Uteb AB, uppgick till MSEK -0,8 (-11,2). Perioden januari-september Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till MSEK 312,7 (MSEK 209,2). Av dessa intäkter härrörde MSEK 118,1 från indirekta telefonitjänster (prefix- och förvalstelefoni), MSEK 81,2 från uppringda Internettjänster, MSEK 3,6 från direkta telefonitjänster, MSEK 46,4 från IP-portstjänster, MSEK 10,0 från fasta Internettjänster, MSEK 43,5 från nätverksförsäljning (IRU, telehousing samt O&M) samt övrigt om MSEK 9,8. Kostnader för sålda tjänster har ökat som en konsekvens av verksamhetens kraftiga tillväxt, inkluderande kostnader för utveckling av IP-porten, drifttagandet av det egna nätverket samt ökade kostnader i Utfors Fibre Network. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK -247,1 (MSEK -2,9). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -369,8 (MSEK - 38,8). I rörelseresultatet ingår vinst från nätverksförsäljning med MSEK 21,7 (110,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK - 457,6 (MSEK -43,3). I resultatet finansiella poster ingick kostnader av engångskaraktär som uppstod i samband med det nya låneavtal som slöts under juni månad. Periodens avskrivningar uppgick till MSEK 122,7 (MSEK 35,9). Ökningen är en konsekvens av att nätet har tagits i drift samt av verksamhetens expansion. Periodens skattekostnad, i sin helhet hänförlig till dotterbolaget Uteb AB, uppgick till MSEK -3,2 (-30,9). FINANSIELL STÄLLNING Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 745,8 (MSEK 1 174,0) och utgjordes i huvudsak av materiella anläggningstillgångar kopplade till nätverket om MSEK 740,1 (MSEK 1 160,4). Fritt kassaflöde för perioden uppgick till MSEK -741,9 (MSEK -1 210,5) och är framförallt en konsekvens av investeringar i det egna nätverket. Långfristiga skulder uppgick per balansdagen till MSEK 833,3. Här ingår MSEK 558,0 från en syndikerad kredit samt MSEK 172,6 härrörande från ett s.k. mezzaninelån. Likvida medel vid rapportperiodens utgång uppgick till MSEK 84,6 (MSEK 154,0). Utfors avtalade den 11 juli om en omstrukturerad syndikerad kredit. Den nya krediten innebär ett maximalt kreditutrymme om MSEK 950 med slutförfall 2007. Krediten innehåller som tidigare sedvanliga villkor avseende Utfors utveckling. Utfors blev som tidigare meddelats den 27 september underrättad om att Pangea överlämnats till en förvaltare (Receiver). Förhandlingar pågår med Pangeas förvaltare om de förväntade inbetalningarna från Pangea. Ledningen bedömer att bolagets långsiktiga finansieringsbehov kommer att påverkas av utfallet. Bolaget, dess ledning och styrelse har tillsammans med banksyndikatet därför påbörjat processen med att se över bolagets finansiering. FINANSIELLA NYCKELTAL Avkastningen på sysselsatt kapital var negativ för såväl rapportperioden som för motsvarande period 2000, vilket även gällde för avkastning på eget kapital. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,7 ggr (0,7 ggr). Soliditeten uppgick till 34,1% (40,5%). Resultat per aktie var negativ för såväl rapportperioden 2001 som 2000. Eget kapital per aktie uppgick till SEK 23,43 (25,61). AKTIEDATA OCH ÄGARSTRUKTUR Antalet registrerade aktier per den 30 september 2001 uppgick till 46 163 259 (35 800 473). Genomsnittligt antal aktier för perioden januari- september uppgick till 45 548 280 (33 563 308). Optionsrätter motsvarande 3 460 606 nya aktier var utestående, vilket innebär att antalet aktier efter fullt utnyttjande av optionsrätter uppgick till 49 623 865. Bolaget hade per den 30 september 2001 ca 10 000 aktieägare där de största utgjordes av Norsk Vekst och Litorina Kapital. ANTAL ANSTÄLLDA Vid rapportperiodens utgång hade Utforskoncernen 366 anställda (229). MODERBOLAGET Moderbolaget hade vid periodens utgång 10 anställda (8 st). Nettoomsättningen för perioden uppgick till MSEK 11,3 (MSEK 11,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK 4,8 (MSEK 3,0). Periodens nettoinvesteringar uppgick till MSEK 450,9 (MSEK 244,4), och bestod i huvudsak av aktieägartillskott till dotterbolag. Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till MSEK 69,2 (MSEK 102,1). UTSIKTER FÖR 2001/2002 Investeringsnivån för 2001 kommer att fortsätta att avta samtidigt som investeringarna förskjuts från nätverksinvesteringar till kundaccessutrustning. Intäkterna från Utfors fasta nättjänster förväntas växa kraftigt från och med det fjärde kvartalet innevarande år. Baserat på denna utveckling bedöms positivt EBITDA uppnås under slutet av 2002. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Solna den 7 november 2001 Utfors AB (publ) Styrelsen Koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, kvartalsdata, nyckeltal, samt definitioner återfinns i Bilaga 1. Utfors AB (publ) (org nr 556513-3393) Box 525 169 29 Solna +46 8 5270 20 00 växel +46 8 5270 25 95 telefax Delårsrapport finns även på Utfors hemsida www.utfors.se KOMMENTAR FRÅN JAN WERNE, VD OCH KONCERNCHEF I UTFORS AB "Jag har med glädje noterat att försäljningen av Utfors IP-port trots konjunkturnedgången samt det oroliga världspolitiska läget utvecklas starkt. Detta har sin grund i att efterfrågan på Utfors tjänster är högre än vi tidigare räknat med. Säljcyklerna har dock kontinuerligt förlängts under året. Sammantaget gör utvecklingen att företaget håller den säljvolym som vi förväntat. Den totala försäljningen av IP-portar under det tredje kvartalet uppgår till 276 st, merparten av affärerna slutfördes under september månad. Det är också mycket positivt att Utfors partners aktivt har bidragit till denna försäljning. Vi ser fortsatt att Utfors partners spelar en allt viktigare roll i Utfors totala säljstatistik. Utfors har under perioden tecknat ett ytterligare betydande partnerkontrakt med Tieto Enator och har nu partner avtal med 3 av de absolut största systemintegratörerna på den svenska marknaden. Det tredje kvartalet var som normalt ett något lugnare kvartal, men jag förväntar mig att det fjärde kvartalet kraftigt kommer bidra till den positiva försäljningstrenden för de direkta tjänsterna innebärande att vi är på god väg att etablera en säljtakt som innebär att vi årligen netto adderar drygt 2000 IP-portar till den installerade basen. Prognosen att positivt EBITDA uppnås under slutet av 2002 ligger fast. Målet att öka snittintäkten per försåld IP-port intensifieras genom att bolaget aktivt erbjuder mervärdestjänster som telefoni och e-mötes applikationer på redan försålda IP-portar. Målet är att andelen IP- portar med mervärdestjänsten telefoni skall öka. Jag konstaterar samtidigt att prispressen på fastnätstjänster nu tycks vara över, vilket ger bättre förutsättningar för att nå målet." Aktiva abonnemang Kundaccesser (privata eller företag) vilka genererat intäkter den senaste månaden i rapportperioden. ARPU Snittintäkt per abonnemang per månad Avkastning på eget kapital Periodens resultat för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader för de senaste 12-månaderna i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Bruttoresultat Nettoomsättning reducerad med rörliga och fasta direkta trafikkostnader, direkta personalkostnader samt övriga direkta kostnader inklusive utvecklingskostnader. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen. Fritt kassaflöde Kassaflöde efter förändring av medel bundna i rörelsen och investeringar före betald skatt. Genomsnittligt antal aktier Vägt genomsnitt av antalet aktier utifrån när tillgången kommit bolaget tillgodo. Nettoomsättning Fakturering samt upplupna intäkter med avdrag för krediterade samt upplupna rabatter. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och räntebärande skulder minskat med kortfristiga finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar Nettoskuldsättningsgrad Nettoskulden dividerat med eget kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskat med räntefria avsättningar och räntefria skulder. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011106BIT01120/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011106BIT01120/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar