3000 människor, sex fyllda jumbojet, dör av vårdskador

Varje år dör 3 000 människor, sex fyllda jumbojet, på grund av brister i vården. Vårdförbundet sätter upp 3 000 kors under Almedalsveckan och kräver en nollvision för vårdskador.

– Vi presenterar 64 konkreta förslag på hur man kan göra vården bättre, säkrare och billigare. Det motsvarar antalet döda av vårdskador under Almedalsveckan. Vår kunskap ger säker vård och räddar liv - använd den fullt ut, säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.

I Sveriges skadas varje år drygt 100 000 människor i vården. Det motsvarar cirka nio procent av alla patienter i sjukhusvård visar Socialstyrelsens vårdskademätning. 3 000 dör av sina vårdskador – lika många som sex jumbojet om året.

– Vi hedrar dem med 3000 vita kors vid Visby flygplats, säger Sineva Ribeiro.

För de 100 000 som skadas varje år motsvarar den extra vårdtiden 630 000 vårddygn, till en kostnad av närmare sex miljarder. Om vi slapp skador till följd av brister i vården skulle vi frigöra 1 700 välbehövliga vårdplatser.


Felmedicineringar, olämpliga kombinationer av läkemedel, brister i kommunikation mellan vårdpersonal, stress, bristen på reflektion, att man inte använder ”best practice” och infektioner på sjukhus är de främsta orsakerna till att människor drabbas av vårdskador.

– Vi måste ha gemensamma nationella mål för vårdens säkerhet – en nollvision för vårdskador, liknande den som finns för trafiken. Det vore helt rimligt att tillsammans sikta mot att i ett första steg halvera antalet vårdskador.

Varje kors vid Visby flyplats motsvarar en person som avlidit av vårdskador som hade kunnat undvikas. På vart och ett av de 64 korsen inne i Almedalen finns förslag på hur vården kan göras bättre, säkrare och billigare. Här några av exemplen:

  • På Astrid Lindgrens barnsjukhus har man inspirerats av säkerhetsarbetet vid flyget. Man kartlägger risker, har infört standardisering, teamarbete, dubbelkontroll via checklistor och rutiner för kommunikation så att informationen går fram. Rätt medicinering är centralt.
  • Ambulanssjuksköterskor kan göra bedömningar och påbörja behandling redan i ambulansen, vid exempelvis stroke, och köra patienten direkt till rätt avdelning.
  • När biomedicinska analytiker tar över utskärning av material för diagnostik av olika cancersjukdomar från läkare, sker det med en högre noggrannhet och kvalitet. Patienterna får en säkrare diagnos och fler överlever.
  • Barnmorskor i Sverige sköter mödrahälsovård och förlossningar både på sjukhus och i hemmen med fantastiskt resultat. Vi har världens lägsta mödradödlighet och spädbarnsdödlighet. Barnmorskor bör få hela ansvaret för medicinska aborter.
  • Om vi organiserar äldrehälsovård som mödrahälsovård och barnhälsovård skulle äldre få bättre hälsa och högre livskvalitet. Det sparar pengar som i dag läggs på akutsjukvård för äldre. Specialistsjuksköterskor i äldrevård och distriktssköterskor ska leda vården.
  • Röntgensjuksköterskor kan ta mobil röntgen till boenden så slipper äldre en påfrestande och dyr resa till sjukhus. Mobil röntgen kan också användas inom kriminalvården och på härbärgen för att öka säkerheten och tillgängligheten.
  • Distriktssköterskor skulle kunna få ett större ansvar i primärvården vid bedömning av öroninflammationer, urinvägsinfektioner och för uppföljning av exempelvis diabetes. För att motverka antibiotikaresistens kan distriktssköterskan följa sjukdomsförloppet med återbesök dag för dag.

I bifogade fil ser du antalet vårdorsakdade dödsfall län för län.

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se

Sineva Ribeiro, förbundsordförande, tfn: 070-564 21 25

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar