Fyra kandidater till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor är klara

Bland de 34 nominerade till Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam har expertjuryn valt fyra kandidater. De kommer från Västra Götaland och Jämtland. De har med sitt personcentrerade förhållningssätt möjlighet att vinna 500 000 kronor.

– Det är fantastiskt att få ta del av alla nomineringar. De visar på Vårdförbundets yrkesgruppers och medlemmars kraftfulla bidrag till utvecklingen i hälso- och sjukvården, säger Lisbeth Löpare Johansson vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

– Jag skulle vilja säga att ett paradigmskifte är på gång. Juryns kandidater till priset och våra två bubblare visar att personcentrerad vård är framtiden, säger hon.

Vårdförbundspriset är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Vinnaren år 2016 presenteras på Vårdgalan på Hasselbacken i Stockholm den 9 november. Men redan nu är kandidaterna till priset utsedda av expertjuryn. Kandidaterna kommer i år från Västra Götaland och Jämtland.

Kontaktuppgifter till kandidaterna för intervjuer (se juryns motiveringar nedan och bubblarna längst ner):

Beatrice ”Bea” Adriansson Carlsson leg sjuksköterska och Andreas Lann, leg sjuksköterska, Mölndals sjukhus. Tfn: 070-081 69 82, 070-402 31 98.

Maria Hogenäs, leg barnmorska, Födelsehuset Mammaforum Bergsjön Göteborg, tfn: 0707-16 97 20.

Linda Jervidal, leg distriktssköterska och sårssjuksköterska, Torvalla Hälsocentral, Östersund tfn: 0733-12 27 49.

Caroline Pettersson, leg sjuksköterska, Östra Sjukhuset, Göteborg, tfn: 0702-63 40 52 och Julia Olsson, leg sjuksköterska Östra Sjukhuset, Göteborg, tfn: 0703-60 50 19.


Juryns kandidater, utan inbördes rangordning och motiveringar till priset är:
 

Minska antal tvångsåtgärder
Beatrice ”Bea” Adriansson Carlsson leg sjuksköterska och Andreas Lann, leg sjuksköterska
Avdelning 242 Mölndals sjukhus

Hela deras arbete inom vården med personer med psykos genomsyras av ett förändrat förhållningssätt. Det här är personcentrerad vård som gör skillnad på djupet. I det tvärprofessionella teamet är patienten en jämlik part i teamet. Att patienten blir en person som känner sig sedd och får delge sin berättelse utgör grunden för deras arbete. Mänskliga rättigheter har varit en ledstjärna för psykiatrisjuksköterskorna. Från att ha varit en arbetsplats med hög personalomsättning har det nya förhållningssättet lett till att personalen stannar kvar, trivs och utvecklar vården. Patientens resurser och förmågor tas om hand och tvångsåtgärderna minskar. Från att år 2012 till 2013 ha bältat en patient i månaden och haft tvångsåtgärder i form av tvångsinjektioner och andra begränsningar har bältesläggning minskat till en på nio månader. Det totala antalet tvångsåtgärder har också minskat.

Födelsehusets Doula & kulturtolk och Mammaforum
Maria Hogenäs, leg barnmorska
Mammaforum Bergsjön, Göteborg  

Barnmorskornas nyskapande arbete visar på mod och vårdens roll i samhället för en jämlik hälsa. Sedan 2008 har Doula &kulturtolk skapat kontinuitet genom en vårdkedja som stödjer och följer utrikesfödda kvinnor och deras partners genom graviditet, förlossning och under barnets första levnadsår. Födelsehuset och Mammaforum vänder sig till kvinnor från utomeuropeiska länder som ännu inte talar svenska.  Barnmorskornas personcentrerade arbetssätt stärker kvinnan och hennes närståendes egna resurser och kunskaper. Barnmorskorna stöttar också de 22 doulorna med kompetens inom 19 olika språk som blir en bro mellan en fragmenterad vård och en individanpassad vård. Kvinnans roll i familjen stärks och kvinnans partner får stöd i sin roll.

Sårbehandling - vikten av helhetssyn, kontinuitet och individuella vårdplaner för att uppnå optimal sårläkning
Linda Jervidal, leg distriktssköterska och sårssjuksköterska
Torvalla Hälsocentral, Östersund

Det här är ett arbete som berör en stor patientgrupp med höga vårdkostnader som ofta lider i det tysta. Att leva med ett svårläkt sår innebär att hela personen drabbas några exempel kan vara isolering, depression, fysisk och psykisk smärta. Även närstående och anhöriga påverkas. Delaktighet, trygghet och kontinuitet är grundförutsättningar för sårläkning. Med sitt personcentrerade förhållningssätt genom att träffa patienter i hemmet, bedöma och göra individuella behandlingsplaner får kandidaten såren att läka snabbare och kapar kostnader.  Med ett gränsöverskridande arbetssätt handleder hon även andra sjuksköterskor både i primärvården och i kommunal hälso- och sjukvård.

Patienten – vårdteamet blir komplett
Caroline Pettersson, leg sjuksköterska och Julia Olsson leg sjuksköterska
avdelning 357 Östra sjukhuset, Sahgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Att ställa om till en personcentrerad vård innebär att förändra ett förhållningssätt som i sin tur innebär att rådande kultur måste luckras upp och traditioner brytas. Deras strukturerade arbete på en vårdavdelning för personer med hjärtsjukdom har utmanat den föråldrade, hierarkiska vårdkulturen. Alla delar i personcentrerad vård finns med; patienten är en del i teamet. Vården utgår från patientens berättelse med en tydlig struktur för personcentrerad vård samt patientmedverkan. Det har lett till många goda resultat med ökad patientnöjdhet, minskad dubbeldokumentation och stärkta team.

Expertjuryn: 

Björn Hansell
Läkare, Experio lab, ledamot SYLF:S styrelse

Roine Hernbrand
Biomedicinsk analytiker, verksamhetschef Laboratorier för närvård och preanalys, Karolinska Universitetslaboratoriet

Åsa Himmelsköld
Sektionschef avdelningen för vård och omsorg, SKL

Mikaela Javinger
Psykiatridebattör och föreläsare med patientperspektiv      

Hanna Lundstedt
Programsamordnare personcentrerad vård, Landstinget Sörmland

Lisbeth Löpare Johansson
Vårdstrategisk chef, Vårdförbundet

Carol Tishelman
Professor i innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet

Bubblare
Juryn vill också uppmärksamma två bra nomineringar där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt startat. Vi ser fram emot att följa utvecklingen.

Självvald inläggning vid emotionell instabilitet
Joachim Eckerström, leg psykiatrisjuksköterska,  tfn: 0739-31 40 55
Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan Stockholm

Ett nytt och innovativt arbetssätt, ett verkligt paradigmskifte. Självvald inläggning erbjuder en time out och krishantering i en trygg miljö för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Patienten bestämmer själv graden av vård utifrån sina egna behov i samråd med psykiatrisjuksköterska. Psykiatrisjuksköterskans roll förstärks och yrkesstoltheten syns.

Biomedicinsk analytiker som diagnostisk partner i personcentrerad vård
Maysae Quttineh, leg biomedicinsk analytiker, tfn 0730-68 48 48
Medicinsk diagnostik, mikrobiologen, Jönköping 

Partnerskap är ett nyckelbegrepp i personcentrerad vård. Arbetet med ett utvidgat vårdteam för tidigt födda barn visar hur viktiga biomedicinska analytiker är den del i det personcentrerade vårdteamet. Kombinationen av olika kompetenser bidrar till snabb diagnos och behandling av det förtidigt födda barnet. Med föräldrarnas berättelse och del i vårdteamet skapas gemensamt en vårdplan för barnet där biomedicinska analytikers expertis tas tillvara både praktiskt och teoretiskt.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 070-687 32 42
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media