Fyra kandidater till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor är klara

Bland de 38 nominerade till 2017 års Vårdförbundspris, som delas ut i samarbete med Folksam, har expertjuryn utsett fyra slutkandidater som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. De nominerade kommer ifrån Helsingborg, Lund och Stockholm och representerar så vitt skilda vårdområden som ambulans, demensvård, psykiatri och kirurgi.

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill förbundet uppmuntra och delar därför ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar. Prissumman är 500 000 kronor och går direkt till vinnarna personligen.

-       Det är fantastiskt att ta del av Vårdförbundets yrkesgruppers och medlemmars innovativa bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvården, mot ett mer personcentrerat arbetssätt, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Vinnaren år 2017 presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 20 oktober. Men redan nu är kandidaterna till priset utsedda av expertjuryn.

Kontaktuppgifter till kandidaterna för intervjuer (se juryns motiveringar nedan och bubblarna längst ner):

-       Andreas Rantala, 0707 461 226, andreas.rantala@med.lu.se

-       Elin Nilsson, 0709 770 781, Elin.nilsson@vardaga.se och Madeleine Nilsson, 0734 386 648, madeleine.nilsson@vardaga.se

-       Joachim Eckerström, 0739 31 40 55, joachim.eckerstrom@rkh.se

-       Sara Haile, 072 582 4611, Sara.haile@sll.se

Juryns kandidater, utan inbördes rangordning, är:

 • ”Personcentrerad ambulanssjukvård”
  Andreas Rantala, Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård
  Ambulansenheten, Skånevård Sund, Helsingborg

  Trots att man inom ambulanssjukvården har stora förutsättningar att arbeta personcentrerat, då man oftast vårdar en person i taget, tenderar vården ofta att handla om att sortera patienter utifrån flöden. Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne har som mål att bli första ambulanssjukvårdsenhet att införa ett komplett personcentrerat arbetssätt. Det har med stor passion inlemmats i verksamhetsplaner, rekryteringsmaterial och inte minst i det dagliga arbetet med patienter i den speciella vårdmiljö som är ambulans. Positiv återkoppling har kommit från patienter och deras anhöriga, som känner sig mer sedda och hörda, men också från medarbetare som upplever att de nu får större användning av sina kunskaper. Då ambulanssjukvården är först i vårdkedjan och har en avgörande roll i samspelet med andra vårdenheter påverkar införandet av ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt på bredden.

 • "Minskad läkemedelsanvändning hos personer med Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)”
  Elin Nilsson specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Madeleine Nilsson leg. sjuksköterska, Österbo Vardaga, Lund

  Tack vare ett dedikerat genomförande av personcentrerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på enheten. Det personcentrerade arbetssättet har gett medarbetarna djup kännedom om patienterna som personer, vilket har inneburit en mycket positiv effekt på patienternas välmående och livskvalitet. Arbetsmiljön har blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats, då det krävs att alla arbetar mot samma håll och där varje del blir till en större helhet. Sjuksköterskorna upplever att deras handledande roll har utvecklats och de får möjlighet att stötta annan omvårdnadspersonal.

 • ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende”
  Joachim Eckerström, Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, Fil. Mag. i vårdvetenskap, Röda Korsets högskola, Huddinge. Verksamhet: Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan, Stockholm

  Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av. Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens.

 • ”Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Intermittent Claudicatio”
  Sara Haile, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, Södersjukhuset, Stockholm

  Ett viktigt förnyelsearbete med en sjuksköterskeledd uppföljningsmottagning för äldre patienter med den mycket vanliga kärlsjukdomen ”fönstertittarsjuka”. Projektet demonstrerar hur personcentrerad vård kan genomföras inom akut kirurgisk verksamhet. Man arbetar framgångsrikt och holistiskt med partnerskap, patientberättelse, dokumenterad hälsoplan och uppföljning. Patienterna upplever att de får ett bra omhändertagande, förstår sin sjukdom bättre och får ökad motivation att följa behandlingsplaner och göra livsstilsförändringar. Det nya arbetssättet har också lett till en positiv utveckling av sjuksköterskornas roll och karriärmöjligheter.

Bubblare 
Juryn vill också uppmärksamma två bra nomineringar där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt påbörjats och där kandidaterna använder sig av digital informationsteknik. Vi ser fram emot att följa utvecklingen.

 • KOLinfo- en ny väg att nå ut till personer med KOL”
  Anna Gero och Ingrid Rosengren, sjuksköterskor och KOL rökavvänjare, Lungmedicinmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde

  Minst en halv miljon svenskar lider av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, en av vår tids stora folksjukdomar. Som komplement till patientutbildning i fysisk form har man i detta projekt skapat en digitaliserad/internetbaserad utbildning för personer med KOL, utvecklad enligt personcentrerat arbetssätt och tillsammans med en grupp patienter. Satsningen har fått bra respons i patientutvärderingarna och möjliggör att ett interprofessionellt egenvårdsstöd kan levereras dygnet runt och till hur många individer som helst. På så sätt har egenvårdstödet utvecklats och tidigarelagts, servicegraden höjs och den jämlika vården ökat. KOLinfo vägleder KOL-patienter att gå från passiva vårdkonsumenter till aktiva egenvårdare.
 • Personcentrerad vård för immunbristpatienter”
  Ramona Fust, sjuksköterska, Infektionsmottagningen Universitetssjukhuset, Linköping

  Infektionskliniken vårdar patienter som har immunbrist och behandlas med gammaglobulin med injektioner en till fyra gånger i månaden. Genom ett personcentrerat, inlyssnande arbetssätt och konsekvent användande av digitala hälsodagböcker har man lyckats uppnå fina hälsoresultat för patienter som tidigare haft följsamhetsproblem, på grund av exempelvis tidsbrist eller rädsla för nålstick. Både antalet stick och antal polikliniska besök har gått ner tack vare det nya sättet att arbeta utifrån patienternas behov. Medarbetarna får i digitala hälsodagböckerna ett gediget underlag för att löpande utvärdera patientens behandlingsalternativ och därmed möjlighet att bättre utnyttja befintliga resurser – både de professionellas och patienters.

Expertjuryn består av:

 • Anna-Greta Brodin, Sektionschef för hälso- och sjukvård, avdelningen för vård och omsorg, SKL
 • Björn Hansell, Läkare Experio lab, Ledamot SYLF:S styrelse
 • Roine Hernbrand, Verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetslaboratoriet
 • Ejja Häman Aktell, Äldreomsorgschef i Skellefteå
 • Mikaela Javinger, Psykiatridebattör och föreläsare med patientperspektiv
 • Carol Tishelman, Leg. Sjuksköterska, Professor i innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
 • Lisbeth Löpare Johansson, ordförande för juryn, vårdstrategisk chef Vårdförbundet

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, tf presschef, tfn: 076-016 78 86
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera