Höstbudgeten för 2018: Välbehövliga satsningar inför det nödvändiga paradigmskiftet inom sjukvården

Regeringen aviserade idag i höstbudgeten att vården stärks med cirka 5,5 miljarder kronor nästa år, varav 1 miljard till förlossningsvården, vilket beskrivs som den största sjukvårdssatsningen i modern tid. Vårdförbundet välkomnar de omfattande satsningarna på vården och dess personal men efterlyser en tydligare uppföljning av landstingens arbete med att omsätta medlen i konkreta åtgärder. Dessutom anser vi att de stora utmaningar som vården står inför inte bara går att lösa genom att tillföra ekonomiska medel, utan också handlar om en omställning mot en personcentrerad, nära vård.

Den ”patientmiljard” som ska stödja införandet av en skärpt vårdgaranti inom primärvården och därmed förbättra tillgängligheten, ska också leda till att landsting inför patientkontrakt för ökad konsekvens i vården. Vårdförbundets syn är att dessa förstärkningar är absolut nödvändiga steg på vägen mot det paradigmskifte som måste ske inom hälso- och sjukvården, mot en personcentrerad nära vård som tar helhetsansvar för befolkningens hälsa och livskvalitet.

- Vårdförbundet välkomnar regeringens satsningar på vården och dess personal, den här typen av omfattande förstärkning av den nära vården måste göras för att vi ska få en jämlik och säker vård. Vi tolkar satsningen på patientkontrakt som en rörelse mot personcentrerad vård. Nu förutsätter vi att omställningen mot en mer nära och personcentrerad vård fortsätter och att landstingen omsätter de nya medlen på ett effektivt sätt, som konkret gagnar både patienter och vårdpersonal. Det handlar om att ändra arbetssätt och göra patienten till expert i en förstärkt nära vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

I budgeten framkommer också att regeringen under 2018–2021 ska avsätta ytterligare två miljarder kronor per år till landstingens arbete med att förbättra arbetsvillkoren för personal inom hälso- och sjukvården. Detta utöver den tidigare aviserade ”professionsmiljarden”. Vårdförbundet har länge drivit frågan om att omfattande förbättringar behöver göras av förutsättningarna för vårdens personal att orka ett helt yrkesliv.

- Det är bra att regeringen tydligt signalerar till landstingen att arbetsvillkoren för sjukvårdspersonal inom landstingen måste förbättras.  Det är en del av lösningen för att säkra kompetensförsörjningen inom sjukvården. Det handlar om att se över förhållandet mellan arbetstider och arbetsbörda, men också om att säkra kompetensutveckling så att fler kan utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Vårdförbundet efterfrågar också att våra medlemmars karriärutveckling syns i deras löneutveckling. Förutsättningarna måste ses över, så att attraktiv kompetens vill arbeta kvar inom hälso- och sjukvården, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet har länge drivit frågan om villkoren för en trygg och säker förlossningsvård före, under och efter graviditet. Politikerna har lyssnat och beslutat om att skjuta till extra medel till förlossningsvården vid olika tillfällen och på olika nivåer. I dagens budget skjuter regeringen till en ”förlossningsmiljard”, ovanpå redan tidigare aviserade medel.

- Vårdförbundet delar regeringens bedömning att extra pengar behövs för att lösa den ansträngda situationen inom förlossningsvården. Utmaningarna inom förlossningsvården har funnits under många decennier och här finns inga genvägar. Det behövs en nationell handlingsplan för förlossningsvården och där är utökade medel för en förstärkt personaltäthet och bättre arbetsmiljö självklara inslag.

- Sverige behöver fler barnmorskor, det är inte bara en akut brist i dagsläget i verksamheterna utan vi står också inför en kommande generationsväxling inom professionen, med stora pensionsavgångar framöver. Vårdförbundet förväntar sig att budgetens 480 miljoner till högskola och universitet innehåller satsningar på att öka antalet utbildningsplatser för barnmorskor ytterligare, säger Sineva Ribeiro.

 

---------------------------------------------------------------------------

Vårdförbundet och alla barnmorskemedlemmar vill se:

  • En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning vilket stöds av både forskning och beprövad erfarenhet.
  • Fler barnmorskor i förlossningsvården och i alla beslutande organ.
  • Fler förlossningsrum.
  • Ett långsiktigt ansvar vid den nationella planeringen av förlossningsvården.

Det behövs en nationell plan för förlossningsvården. Vi vill se en ordentlig risk- och konsekvensanalys på riksnivå. Vårdförbundet bidrar gärna till lösningar och ger här fyra konkreta förslag:

  • Höj lönerna. En barnmorska och en civilingenjör är exempel på två yrken med motsvarande krav på fördjupad högskolekompetens. Civilingenjören tjänar 31 procent mer i lön under ett yrkesliv. Denna typ av löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.
  • Vi behöver fler barnmorskor. Öka antalet utbildningsplatser. Det är kö till barnmorskeutbildningarna. Låt de sjuksköterskor som vill utbilda sig till barnmorska få göra det. Låt det ske på betald arbetstid.
  • Förbättra arbetsvillkoren vad gäller bemanning och arbetstider. Barnmorskornas egna krav är att det ska finnas en barnmorska per födande kvinna. Men idag kan en barnmorska ta hand om två och tre födande kvinnor samtidigt!
  • Inför personcentrerad vård. När den gravida familjen är aktiv i planering och genomförande av vården uppnås högre kvalitet, bättre användning av resurser och en god arbetsmiljö för barnmorskorna.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Anna E Olsson, presschef, tfn: 073- 10 30 09
Alma Kastlander, pressekreterare, tfn: 070-088 67 98

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

I Vårdförbundet samlas 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. www.vardforbundet.se

Taggar:

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se Pressbilder, debattartiklar och pressmeddelanden hittar du i Pressrummet www.vardforbundet.se

Prenumerera

Media

Media