Linda Carlsson från Örebro vinner Vårdförbundspriset för arbete med nystartat äldreboende

Report this content

Expertjuryn har utsett Linda Carlsson som är enhetschef på äldreboendet Trädgårdarna i Örebro till vinnare av 2019 års Vårdförbundspris och 300 000 kronor. Priset delas ut i samarbete med Folksam. Charlotte Arenkvist får 90 000 kronor för sitt arbete med färre tvångsinläggningar i psykiatrin genom personcentrerat samarbete i hemsjukvården i Eksjö kommun. 90 000 kronor får även Maria Johansson för sin forskning på effekterna av IVA-dagbok för ökad patient- och anhörigdelaktighet på intensivvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Kalmar. Årets ”bubblare” Helena Forss Johansson och Fariba Ghafouri får dela på 20 000 kronor för sitt arbete med bättre analys, diagnostik och behandling i äldrevård- och omsorg i Umeå kommun.

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman på 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Det delas ut årligen till enskilda medlemmar inom Vårdförbundet som belönas för sitt arbete med personcentrad vård. Årets vårdgala öppnades av socialminister Lena Hallengren och den stora pristagaren är sjuksköterskan Linda Carlsson, som arbetar som enhetschef på ett nystartat större äldreboende i Örebro och emottar 300 000 kronor.

-        Linda Carlsson har ett tydligt personcentrerat arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten på äldreboendet Trädgårdarna: planering, rekrytering, värdegrund, processer, individuella vårdplaner - allt för att varje enskild ”hyresgäst” ska kunna leva livet på sina villkor. Man tänker nytt och skapar en meningsfull vardag, för och tillsammans med hyresgästerna och deras anhöriga och sätter på så sätt personen i centrum, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Juryns motivering lyder:

Trädgårdarna är ett nystartat större äldreboende i Örebro som från grunden drivits med en tydlig vision om att skapa en meningsfull vardag för och tillsammans med sina ”hyresgäster” och deras anhöriga. Sjuksköterskorna Linda Carlsson och Malin Duckert Ek arbetar med ett tydligt personcentrerat samledarskap som genomsyrar allt ifrån långsiktig verksamhetsplanering, rekrytering av personal, internt värdegrundsarbete, individuella vårdplaner, strukturerade processer för samtal och delaktighet, till hur varje enskild hyresgäst ska kunna leva livet på sina villkor i vardagen. Man har låg personalomsättning, en ekonomi i balans och inte minst: verksamheten får fantastiska omdömen av hyresgästerna i Socialstyrelsens riksundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” från 2018. Dessutom håller Trädgårdarna på att bli ett ”Akademiskt vårdboende” för samverkan med region och universitet, i syfte att samarbeta för en verksamhetsnära forskning som leder till än bättre kvalitet och effektivitet. 

Vårdförbundspriset instiftades 2009 och delas årligen ut av Vårdförbundet i samarbete med Folksam. Syftet med priset är att stimulera och synliggöra den utvecklingskraft som finns bland Vårdförbundets medlemmar.

-        Folksams vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi aktivt med att förebygga skador inom olika områden. Genom ett nära samarbete med Vårdförbundet ser vi till att medlemmarna kan försäkra allt de bryr sig om till bra priser och villkor. På så vis tar vi oss närmare vår vision! Vi vill gärna uppmärksamma medlemmar i Vårdförbundet som har gjort skillnad för att minska skador och förbättra hälsan inom vårdyrken. Därför är vi stolta över att tillsammans med Vårdförbundet dela ut det här priset, säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.

Andra-pristagare från Eksjö och Kalmar:

Charlotte Arenkvist får 90 000 kronor för sitt arbete med färre tvångsinläggningar i psykiatrin genom personcentrerat samarbete i hemsjukvården i Eksjö kommun. Juryns motivering lyder:

Sjuksköterskan Charlotte Arenkvist har inlett ett förbättringsarbete inom hemsjukvården i Eksjö. Syftet var att få ner antalet tvångsinläggningar av patienter med psykiatriska diagnoser, så att de inte behöver skickas in till sjukhus med tvång och under översyn av polis. Genom ett personcentrerat arbetssätt med ett fördjupat samarbete mellan hemsjukvården, enskilda boenden och psykiatrin – och givetvis med patienter och deras anhöriga – har man fått ner antalet tvångsinläggningar med dryga 66 procent. När vården blev mer personcentrerad blev det enklare att tidigt upptäcka när patienter började må sämre psykiskt och sätta in tidiga stödinsatser i hemmet. Även före och efter-enkäter med personalen inom hemsjukvården visar på tydliga, mätbara förbättringar när det gäller samarbete med psykiatrin för patienternas bästa. Eftersom andra yrkesgrupper som polis inte behövts kopplas in lika ofta har sannolikt andra samhällsvinster gjorts.

Maria Johansson får 90 000 kronor för sin forskning på effekterna av IVA-dagbok för ökad patient- och anhörigdelaktighet på intensivvårdsavdelningen vid Länssjukhuset Kalmar. Juryns motivering lyder:

Att behöva få livsuppehållande åtgärder på intensivvårdsavdelning är en dramatisk upplevelse, både för patienten och för de anhöriga. Det är vanligt att patienten upplever minnesluckor, förvirring och rädsla både under och efter vårdtillfället. På flera av landets IVA-mottagningar används idag därför IVA-dagböcker, där personalen dokumenterar patientens vård och önskemål genom vardagliga ord och fotografier. Det hjälper patienten och anhöriga att förstå och vara delaktiga i vården både under och efter intensivvårdstiden – och studier visar också att patientens tillfrisknande går snabbare tack vare dagboken. Sjuksköterskan Maria Johansson från Kalmar har genom forskning kring användandet av IVA-dagbok bidragit till ökad kunskap och förståelse för personcentrerad vård på ett ”mänskligt” sätt i akuta vårdsituationer, som komplement i den många gånger tekniktäta miljön i intensivvården. Genom ett relativt enkelt förbättringsarbete har man gjort stor skillnad för patienten.

”Bubblare” från Umeå

Juryn vill också uppmärksamma en bra nominering där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt påbörjats och där vi ser fram emot att följa utvecklingen. Årets ”bubblare” Helena Forss Johansson och Fariba Ghafouri får dela på 20 000 kronor för sitt arbete med bättre analys, diagnostik och behandling i äldrevård- och omsorg i Umeå kommun. Juryns motivering lyder:

Genom att komplettera teamen närmast de äldre i kommunens vård- och omsorgsboenden med biomedicinska analytiker har kommunen i Umeå uppnått ökad kvalitet i vården i allmänhet och i provtagning i synnerhet. Många äldre är svårstuckna men med en biomedicinsk analytiker som en del av arbetslaget tas prover effektivt hemma hos patient, på ett mer kvalitetssäkrat sätt som lett till färre fel och sänkta kostnader för upprepade provtagningar. Det är nytänkande att inkludera fler professioner i den personcentrerade teamet, utifrån vad patienten behöver i den nära vården - och det på ett sätt som leder till högre patientsäkerhet och till kompetensutveckling för andra professioner.

Kontaktuppgifter till pristagarna:

 1. Vinnare, 300 000 kronor: Linda Carlsson, enhetschef, Trädgårdarna vård- och omsorgsboende Örebro kommun, mobil 019-21 49 33, e-post: linda.carlsson@orebro.se      
 2. Delad andraplats, 90 000 kronor vardera:
  1. Charlotte Arenkvist, specialistsjuksköterska inom vård av äldre, hemsjukvården Eksjö kommun, mobil 070-3526086, e-post: charlotte.arenkvist@eksjo.se eller charlottearenkvist@hotmail.se
  2. Maria Johansson, specialistsjuksköterska, intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Kalmar, mobil: 073-3764649, e-post: Maria.johansson7@regionkalmar.se 
  3. Bubblare, 20 000 kronor att dela på, Helena Forss Johansson, sjuksköterska, Umeå kommun, mobil: 070-5599789, e-post: Helena.forss@umea.se och Fariba Ghafouri, biomedicinsk analytiker, Umeå kommun, mobil: 072-55 45 665, e-post: Fariba.ghafouri@umea.se      

Expertjuryn består av: 

 •   Ordförande: Janí Stjernström. Förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet och ordförande Vårdförbundet avdelning Västmanland
 •   Hanna Lundstedt, närvårdskoordinator, Region Sörmland
 •   Gabriella Sjöström, socialchef, Luleå kommun
 •   Hans-Inge Persson, författare, debattör, närståenderepresentant
 •   Camilla Norling, avdelningschef klinisk mikrobiologi, Region Dalarna
 •   Anna-Karin Ekstrand, barnmorska och enhetschef, Rosenlunds mödravårdsteam, Stockholm
 •   Marie Blom Niklasson, handläggare avdelningen för vård och omsorg, SKL
 •   Annica Backman, post doc, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

För ytterligare information kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 115 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Linda Carlsson har ett tydligt personcentrerat arbetssätt som genomsyrar hela verksamheten på äldreboendet Trädgårdarna: planering, rekrytering, värdegrund, processer, individuella vårdplaner - allt för att varje enskild ”hyresgäst” ska kunna leva livet på sina villkor. Man tänker nytt och skapar en meningsfull vardag, för och tillsammans med hyresgästerna och deras anhöriga och sätter på så sätt personen i centrum.
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet